mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Archiwum

OGŁOSZENIE

       W związku z trwającą w okresie od 25 listopada do 10 grudnia Kampanią „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku, w godz. 10.00 – 13.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32, odbywać się będą dyżury specjalistów, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat możliwości radzenia sobie z przemocą, obowiązujących procedur w tym zakresie oraz możliwych form pomocy.
       Porad udzielać będą przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach.
       Kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” to największa na świcie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest pomiędzy 25 listopada, na który przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Symbolem Kampanii jest biała wstążka.
Informujemy o możliwości na prace społecznie użyteczne  w2018r. (2017-11-30)
Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2018r. - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2017 r.Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

 Ogłoszenie w sprawie konkursu - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2018 r. - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2018-02-08) - pobierz»»

 


Harmonogram - pobierz»»


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,

że od dnia 6 listopada 2017 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
będzie mieścił się przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Zmianie ulegnie również numer telefonu - nowy numer 25 794 31 97.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2018.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13


      Informacja o zmianie terminu przekazania dotacji świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego i świadczeń 500+ (2017-09-13) - pobierz»»


      Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.

       W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.

      Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2017 r. są przyjmowane od dnia 4 września 2017r. do 10 października 2017r. w siedzibie MOPR w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

        Szczegółowe informacje można uzyskać  w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR (www.mopr.siedlce.pl – zakładka Aktywny samorząd).


            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie MOPR przy ul. Langego 6 można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dotyczące:
świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+),
świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można również składać listownie oraz przez internet:
świadczenia wychowawcze za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Zmianie uległy druki wniosków. Są one dostępne na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) oraz w siedzibach MOPR przy ul. Langego 6 i Sienkiewicza 32.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków, odbywać się będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 8.00 – 14.30,
środa – 10.00 – 18.00.


Działa Świadczeń Wychowawczych w nowej siedzibie

          Miejski   Ośrodek   Pomocy   Rodzinie   w   Siedlcach   informuje,  że   od   dnia   20   czerwca   br.   Dział Świadczeń Wychowawczych realizujący świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ będzie się mieścił, przy ul. Langego 6 (w budynku w którym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.


Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)

Od tego dnia można składać wnioski o:
objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.
Do pobrania pełna informacja»»


      Caritas Diecezji Siedleckiej kontynuuje pracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.   
     W związku z przypadającym w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, po raz kolejny zaprosiliśmy do współpracy instytucje zajmujące się wsparciem w tym zakresie z terenu działań naszych Ośrodków. Nasza oferta jest szczególną odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem (w tym przemocą w rodzinie).
      Dzięki podjęciu wspólnych działań został stworzony harmonogram pracy, który prezentujemy poniżej. Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem planowane są dyżury specjalistów, w tym: kuratorów sądowych, policjantów, prawników, terapeutów i pracowników socjalnych.
       Zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkań, które mogą zaowocować podjęciem działań mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i uzyskanie fachowej pomocy.

DYŻURY SPECJALISTÓW W DNIACH 20-26.O2.2017 r.

Lp. NAZWA INSTYTUCJI GODZINY DYŻURU
1. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘSTWEM
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach
ul. Budowlana 1 08-110 Siedlce
tel. 500 566 881
Poniedziałek-Piątek  08:00-16:00
Środa  08:00-20:00
Sobota  10:00-15:00
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce
tel. 25 632 57 04
Poniedziałek-Środa  10:00-14:00
Czwartek  12:00-16:00
Piątek  10:00-14:00
3. Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66 08-110 Siedlce
tel. 25 643 23 30
Poniedziałek – Piątek  10:00-18:00
4. Kuratorska Służba Sądowa
ul. Kazimierzowska 31 A 08-110 Siedlce
tel. 25 640 08 51 – Kuratorzy dla Dorosłych
tel. 25 640 07 66 – Kuratorzy dla Nieletnich
Poniedziałek – Piątek  10:00–16:00
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce
tel. 25 633 09 64
Poniedziałek  08:00-10:00
Wtorek-Środa  10:00-12:00
Czwartek  08:00-10:00
Piątek  10:00-12:00

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. (2017-02-10)
 Informacja szczegółowa - pobierz»»
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - pobierz PDF»» pobierz DOC»»Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2017-03-23) - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-01-16)

 Ogłoszenie wyników - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach. (2017-01-12)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.12.2016 r. zmianie uległy kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (Podprogram 2016).

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.

 


 

Zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (2017-01-03) - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-22).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-16).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Rozpoczęto nabór wniosków w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych.

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2017r. (2016-11-30) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2016 r.

 

Wykaz podmiotów, w których prace społecznie użyteczne były organizowane w 2016 r. dostępny jest na podstronie: Prace społecznie użyteczne.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 02-12-2016r.
Ogłoszenie - pobierz»»
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»
    Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
   - część budowlana: projekt,
   - część elektryczna: opis, E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07,
   - CO: - projekt, opis, rys. S1, rys. S2, wyniki,
   - wod-kan: projekt rys. S1, rys. S2, rys. S3
Załączniki nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   - część budowlana: specyfikacja,
   - część elektryczna: specyfikacja,
   - CO: specyfikacja,
   - wod-kan: specyfikacja
Załączniki nr 3 do SIWZ - Przedmiary
   - część budowlana: przedmiar,
   - część elektryczna: przedmiar,
   - wod-kan w tym C.O.: strona tytułowa, przedmiar
Załączniki nr 4 do SIWZ - Pozwolenie na budowę  - pobierz»»
Załączniki nr 5 do SIWZ - Formularz oferty w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»
Załączniki nr 6 do SIWZ- Wzór umowy - pobierz»»

Informacja z otwarcia ofert - pobierz»»
    Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Ramowy wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
przypomina,
że dnia 30 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13

 


 

Dzień Dziecka Utraconego

14 października 2016 roku o godz. 12.00 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Sawczuka
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej.

 


 

Informacja dla studentów składających wnioski o dofinansowanie
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd
finansowanego ze środków PFRON

          Wnioski dotyczące refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) – wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

         Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 lub na stronie Ośrodka - więcej»». 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2016-09-07)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załączniki nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załączniki nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych - pobierz»»

 Załączniki nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pobierz»»

 Załączniki nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

 


     Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
     W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.
     Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2016 r. są przyjmowane od dnia 5 września 2016 r. do 10 października 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR
więcej»»     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 września 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
We wnioskach na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w załącznikach nr 4 i nr 5 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2016 r. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków – więcej»»


 

     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 w załącznikach nr 2 i nr 3 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 31 października 2016 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz»»

 Zmiany do SIWZ - pobierz»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025:

 Treść Zarządzenia więcej»»
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce więcej»»
 Wyniki badania CATI z mieszkańcami Siedlec więcej»»

 


 

Informacja dotycząca wypłat gotówkowych 500+

 

Informujemy, że wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych dokonywane będą zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń rodzinnych.
W miesiącu maju, osobom, którym zostaną wydane decyzje, świadczenia wypłacone będą zgodnie z ww. harmonogramem.
Dodatkowa wypłata świadczeń gotówkowych realizowana będzie w dniu 24 maja br. Na liście wypłat znajdą się osoby, które nie znalazły się na wcześniejszych listach, a którym do dnia 24 maja zostaną wydane decyzje.
Kolejne wypłaty świadczeń wychowawczych będą realizowane w miesiącu czerwcu, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy kasie MOPR i na stronie internetowej Ośrodka.

 


 

       Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES w ramach tworzenia na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym opracowało projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 


 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek – 8.00-16.00
środa – 8.00-18.00
czwartek – 8.00-16.00
piątek – 8.00-16.00

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Prusa 18
Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na stanowisku:

 Pedagoga (2016-03-24)  więcej»»
 Logopedy (2016-03-24)  więcej»»
 Psychologa (2016-03-21)  więcej»»

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-02-29)  więcej»»
 Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-03-21)  więcej»»

 


Ogłoszenie dot. Programu Rodzina 500 plus

       Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus dla mieszkańców Siedlec będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków od dnia wejścia w życie ustawy, odbywała się będzie w budynku przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Programu, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r. (włącznie), następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia będzie następowała, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na wskazane konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, przy ul. Sienkiewicza 32. Przewiduje się, że wypłaty dokonywane będą od maja (z wyrównaniem za kwiecień).

Punkt informacyjny dotyczący Programu Rodzina 500 plus do 25 marca 2016 r. mieści się w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32 (nr tel. 25 632 57 04), a od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych, przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25 794 31 94).

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w następujących miejscach:
• MOPR, ul. Sienkiewicza 32 (siedziba główna),
• MOPR, ul. Langego 6 (siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych),
• Urząd Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Skwer Niepodległości 2,
• od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR, ul. Prusa 18.

Wniosek do pobrania dostępny jest również na stronach internetowych MOPR oraz Miasta Siedlce (www.siedlce.pl).

DYREKTOR
/-/ Adam Kowalczuk

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” - więcej»»
Rodzina 500 plus - pytania i odpowiedzi - więcej»»
Informacja o sposobach składania e-wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - więcej»»
               Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
(2016-03-14) – więcej»»

 
   

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m.in. osoby bezrobotne (niezależnie
od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 Informacja szczegółowa - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Rodzicielskiego - pobierz»»
Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
będzie się mieścił w Siedlcach, przy ul. O. Langego 6 ( w budynku po Bibliotece Pedagogicznej).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 32.
Nowe numery telefonów:
Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
Fax 25 794 31 64
Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
Fax 25 794 31 64

 


 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2015-12-23)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz»»

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej - pobierz»»

 Załącznik nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

 


 

        Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji. (2015-12-23)

 Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»

 Załącznik nr 1 - Wykaz - pobierz»»

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - informacja o programie - pobierz»»

 

        Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zamówienia publicznego na Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach Numer ogłoszenia: 330028 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»

 Załączniki 2, 5 i 6 w wersji edytowalnej - pobierz»»

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty i ramowy wzór umowy - rozporządzenie - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

 Formularz sprawozdania - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016 r. - pobierz»»

 Załącznik do Uchwały Nr XIII 147 2015 r. - pobierz»»

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»

 Ogłoszenie wyników - pobierz»»

 


Zaproszenie na spotkanie z Timem Guenard - autorem "Silniejszego od nienawiści". (2015-10-27) więcej»»

 


 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przypomina, że dnia 30 listopada 2015 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2016 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13.

 


 

         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 244250 - 2015 z dnia 17.09.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-09-17)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki do SIWZ 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-01)  więcej»»
     Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-18) więcej»»

 


 

       Informacja dotycząca przyjmowania od 01.09.2015r. wniosków o zasiłki rodzinne oraz druk wniosku i wymaganych dokumentów:

 Informacja dotycząca przyjmowania wniosków - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły zał. nr 2 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej zał. nr 3 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólny i składkach zdrowotnych zał. nr 5 i 8 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu zał. nr 6 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu zał. nr 7 - pobierz»»

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego zał. nr 9 - pobierz»»

 Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zał. nr 10 i 11 - pobierz»»

 Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem zał. nr 12 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. nr 13 - pobierz»»

 Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania zał. 14 - pobierz»»

 


         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Ogłoszenie numer: 121257 - 2015 z dnia 13.08.2015 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-08-13)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zapytanie I do SIWZ
Zapytanie II do SIWZ
Zapytanie III do SIWZ

Odpowiedzi na Zapytania I, II i III do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy po zmianach

Zapytanie IV do SIWZ
Odpowiedzi na Zapytanie IV do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-26)


        Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

Ze względu na fakt, iż 30.08.2015 r., tj. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tj. w niedzielę, termin zakończenia naboru wniosków w Module I przesuwa się na dzień 31 sierpnia 2015 r.  

         Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwający od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2014.

 

Druki wniosków do pobrania - dalej»»

 

        W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»».

Wnioski należy składać w siedzibie Działu - Siedlce, ul. Langego 6.

 Informacja na temat realizacji w 2015 r. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON (2015-02-27) - więcej»»

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na: Pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych oraz Wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2015-02-23)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oferty, umowy i sprawozdania
Wzór oświadczenia oferenta

Wyniki postępowania (2015-04-14)

 


 

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów (2015-02-16)

Ogłoszenie o naborze
Formularz zgłoszenia kandydatury

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej (2015-01-28) - pobierz»»

 


 

Zarządzenie w sprawie unieważnienia kokursu ofert na realizację w 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych (2015-01-27)
 - pobierz»»

 Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

(2014-11-24) - więcej»»

 


 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2014-11-17)
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2014-12-03)

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie numer: 215867 - 2014 z dnia 13.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2014-10-13)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki nr 2 - 10 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 (2014-10-23)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 (2014-10-23)

 

 


 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
organizuje w dniach 22 i 23 października 2014 r.
konferencję pn.: "Niegrzeczne dzieci? Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży"

 

W Konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele różnych organizacji i instytucji z terenu Siedlec, zajmujący się bezpośrednio lub pośrednio problemem zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. MOPR zarezerwował również 10 zaproszeń dla osób zainteresowanych wysłuchaniem wykładów. Zaproszenia można odbierać w siedzibie MOPR, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 40, do 16 października br., w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 800 do 1600. Pobierz szczegółowy program Konferencji.

 

Konferencja organizowana w ramach projektu pn.: "Stawiam na siebie!"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA - Informujemy, że lista Uczestników konferencji została zamknięta


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatny spektakl Teatru ATENEUM - 11 października 2014 r. (sobota) godz. 16:30 i 19:00 - Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31. (2014-09-29)

 

      

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie numer: 205171 - 2014 z dnia 26.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-26)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6, 7 i 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-06)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-07)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-07)

 


 

Nowe zasady wydawania kart parkingowych


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30.06.2015r.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem karty parkingowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane (na stałe lub okresowo) przed 1 lipca 2014 r., w celu uzyskania uprawnień do karty parkingowej zobowiązane są złożyć (we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole):

- wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami i standardami postępowania),
- oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej.

 

Druki wniosków
 

Postępowanie kończy się wydaniem osobie zainteresowanej orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z odniesieniem się do treści wskazania w pkt 9 orzeczenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2014 r.
Od w.w. przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych. Orzeczenia dotychczasowe zachowują ważność.

Wpłaty za wydanie karty parkingowej można dokonać:
- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, tytułem: wydanie karty parkingowej,
- w formie gotówkowej w banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach ul. Morska 7, 08-110 Siedlce, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 tytułem : wydanie karty parkingowej.
- przelewem bankowym w formie papierowej lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 w banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach tytułem: wydanie karty parkingowej. 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego w ramach projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 195521 - 2014 z dnia 12.09.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-12)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-09-23)

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatne projekcje w HELIOS Siedlce filmów poruszających problemy społeczne. (2014-09-08)

 

      

 

 


 

       Informacja dotycząca przyjmowania od 01.09.2014r. wniosków o zasiłki rodzinne oraz druk wniosku i wymaganych dokumentów:

 Informacja dotycząca przyjmowania wniosków - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły zał. nr 2 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej zał. nr 3 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólny i składkach zdrowotnych zał. nr 5 i 8 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu zał. nr 6 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu zał. nr 7 - pobierz»»

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego zał. nr 9 - pobierz»»

 Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zał. nr 10 i 11 - pobierz»»

 Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem zał. nr 12 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. nr 13 - pobierz»»

 Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania zał. 14 - pobierz»»

 


 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (2014-08-13)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-09-01)
 


 

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mogą składać wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (forma wsparcia realizowana była dotychczas w ramach programu "Student II"). (2014-08-05) więcej»»      Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 trwający od dnia 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2013.
Druki wniosków do pobrania
      W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014 r.
      Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów


Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!" i Ich rodzin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 242232 - 2014
z dnia 18.07.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl
(2014-07-18).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2014-07-18).
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-08-12)

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2014-05-16).

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki dla Zleceniobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie osoby fizycznej

Załączniki dla pozostałych Zleceniobiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie o gotowości do świadczenia usługi

Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zleceniaOgłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie numer: 102911 - 2014
z dnia 13.05.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-05-13).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8, 9 w formacie umożliwiającym edycję

Wyjaśnienia treści SIWZ (2014-05-15)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania (2014-06-03)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 postępowania (2014-06-05)


 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-13).
Ogłoszenie numer: 53799 - 2014 z dnia 13.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 (2014-03-25)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 i 5. (2014-03-25)

 


 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-07).
Ogłoszenie numer: 49957 - 2014 z dnia 07.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2014-03-10)

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko TERAPEUTY (praca na zastępstwo) do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w Dziale Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach (2014-02-04)  więcej»»

 


 

Informacja na temat programu "Aktywny samorząd", realizowanego przez Miasto Siedlce w 2014 r. - dalej

 


 

INFORMACJA


Projekt PFRON pn. "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


       Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

       W związku z realizacją powyższego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować seminaria informacyjno-doradcze adresowane do szerokiego grona odbiorców: osób niepełnosprawnych, pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy, lekarzy medycyny pracy, architektów.

       Seminaria odbywać się będą w miastach powiatowych w okresie od marca do listopada 2014 roku (w grupach 12-15 osobowych).

       Zwracamy się do osób zainteresowanych projektem o wstępne zgłoszenie swojego ewentualnego uczestnictwa w w/w projekcie w Punkcie Informacyjno-Doradczym Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 22 311 83 20, adres e-mail: twujtowicz@pfron.org.pl.
 


 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o ponownym uruchomieniu, w ramach projektu pn.: "Stawiam na siebie!", Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Punkt będzie czynny w soboty, od 01 lutego do 13 grudnia 2014 r., w godz. 8.30 - 13.30, w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.
Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów: pobierz

Zainteresowanych mieszkańców Miasta serdecznie zapraszamy!
===========================================


 

        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadarń z zakresu pomocy społecznej (2013-11-22)
Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wzór oświadczenia

Wyniki postępowania (2014-02-04)

 


 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2013-11-19)
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2013-12-07)

 


        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie kursów: „Prawo jazdy kat. C”, „Prawo jazdy kat. D”, „Prawo jazdy kat. C+E”, „Szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych na przewóz rzeczy” oraz „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uprawniającej do przewozu rzeczy dla osób posiadających prawo jazdy kat. C” dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie 441050 –2013 z dnia 29.10.2013 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2013-10-29)
Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiana do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2013-11-04)
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Wzór umowy z załącznikami
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z załącznikami
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 6 - Wykaz usług
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 8 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (2013-11-08)

 


 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach organizuje w dniach 15 i 16 października 2013 r. konferencję pn.: "…depresja…" (2013-10-04)
Zaproszenie
Szczegółowy Program Konferencji

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-10-01)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 A - Umowa - Część I zamówienia
Załącznik nr 3 B - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część I zamówienia

Załącznik nr 3 C - Umowa - Część II zamówienia
Załącznik nr 3 D - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część II zamówienia

Załącznik nr 3 E - Umowa - Część III zamówienia
Załącznik nr 3 F - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część III zamówienia

Załącznik nr 3 G - Umowa - Część IV zamówienia
Załącznik nr 3 H - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część IV zamówienia

Załącznik nr 3 I - Umowa - Część V zamówienia
Załącznik nr 3 J - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część V zamówienia

Załącznik nr 3 K - Umowa - Część VI zamówienia
Załącznik nr 3 L - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Część VI zamówienia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 - Wykaz usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Załącznik nr 9 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część VI

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część VI (2013-11-06)

 


 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatne projekcje w NoveKino Siedlce filmów poruszających problemy społeczne. (2013-09-30)

 

      


        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatny spektakl Teatru im. S. Jaracza w Łodzi "Pamięć wody". (2013-09-11)

      

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (2013-09-04)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2013-09-23)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2013-08-14)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-09-03)

 


 

       Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu pn.: Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie 325672 – 2013 z dnia 12.08.2013 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2013-08-12)

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Wzór umowy - Konferencja 1-dniowa
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy - Konferencja 2-dniowa

Załącznik Nr 3c - Wzór umowy - impreza integracyjna
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-08-26)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-30)

 


 

       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w terminie od 01.09.2013r. do 31.12.2013r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności przez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. (2013-07-30)

Ogłoszenie o konkursie
Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oświadczenia

Wyniki konkursu (2013-09-03)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2013-07-29)

Zaproszenie
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-08-14)

 


 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie! i Ich rodzin, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-07-26)

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ
Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik Nr 3a - Umowa na organizację wycieczek
Załącznik Nr 3b - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług

Załącznik Nr 7 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Wyjaśnienie treści SIWZ (2013-08-02)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-08-12)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-08-30)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (2013-07-02)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o posiadanym wykształceniu
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Wyniki postępowania (2013-08-09)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2013-06-03)

Rozeznanie cenowe
Załącznik Nr 1 - Oświadczenie kandydata
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług
Załącznik Nr 3 - Formularz cenowy
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o gotowości świadczenia usługi
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie osoby fizycznej

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-05-24)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 A - Wzór umowy na warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 B - Wzór umowy na warsztaty w zakresie savoir-vivre'u wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 C - Wzór umowy na warsztaty umiejętności wychowawczych wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 D - Wzór umowy na warsztaty rodzinne wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 E - Wzór umowy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 - Wykaz usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Załącznik nr 9 - Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom
Wyjaśnienie do treści SIWZ
- 1 (2013-05-29)
Wyjaśnienie do treści SIWZ - 2 (2013-05-29)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-12)

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-13)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III (2013-06-14)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część IV (2013-06-14)

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - część V (2013-06-14)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część I, II i IV (2013-06-25)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część V (2013-06-28)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część III (2013-07-02)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, w trybie przetargu nieograniczonego zaprasza zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na organizację i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego dla mieszkańców Miasta Siedlce. (2013-04-30)

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferta
Wzór umowy z załącznikami
Oświadczenie - art. 22 Ustawy
Oświadczenie - art. 24 Ustawy

Wykaz części zamówienia - Podwykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2013-05-14)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2013-05-29)

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem. (2013-04-19)

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wykaz usług podobnych

Oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem stanowiącym przedmiot najmu
Oświadczenie o zamiarze powierzenia realizacji części zlecenia podwykonawcom
Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2013-05-15)

 


 

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce (2013-03-14)

Informacja - pobierz

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - pobierz

 


 

Wnioski o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnia (2013-03-14)

Zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON - pobierz

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - pobierz

 


II otwarty konkurs na realizację w 2013 r. zadań z zakresu pomocy społecznej. (2013-03-05)
Ogłoszenie wyników

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że jest w trakcie realizacji projektu „Moda na Sukces”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu wsparcie osób bezrobotnych pozostających w ewidencji tutejszego Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem osób mających największe trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Osoby powyżej 50 roku życia w projekcie są grupą priorytetową.

 

 

Wnioski o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnia będą wydawane
i przyjmowane po otrzymaniu budżetu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2013r.
(2013-01-23) - pobierz

 

 

II otwarty konkurs na realizację w 2013 r. zadań z zakresu pomocy społecznej. (2012-11-23)

Ogłoszenie i warunki II konkursu
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II konkursu
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wzór oferty i umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania
Wzór oświadczenia

Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu, w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (2013-01-15) - więcej

 

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013r. - pobierz(2013-01-11)

 

 

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce. (2012-12-18)
Informacja
Spis składników

 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013r. (2012-11-23)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. zapewnienia posiłku
Warunki dot. prowadzenia usług opiekuńczych
Warunki dot. prowadzenia magazynu odzieży
Warunki dot. prowadzenia łaźni
Warunki dot. prowadzenia usług pralniczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu sprzętu ortopedycznego
Warunki dot. prowadzenia świetlicy
Warunki dot. organizacji imprezy choinkowej
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty

Wzór oferty
Formularz oświadczenia
Wzór umowy
Wzór sprawozdania
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce
Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2012-11-22)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz usług podobnych
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
Wyniki postępowania (2012-12-07)

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym dla 7 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 417708 ; z dnia 25.10.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2012-10-25)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2012-10-30)


Wzory umów:


Część 1 - Pracownik ochrony mienia i osób (bez wymogu posiadania licencji) - umowa z załącznikami, umowa na przetwarzanie danych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-11-06)


Część 2 - Decoupage, Florystyka - umowa z załącznikami, umowa na przetwarzanie danych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników - Decoupage

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników - Florystyka

Załącznik Nr 3 - Harmonogram kurs - Decoupage

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kurs - Florystyka

Załącznik Nr 5 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 6 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 7 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-11-06)

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pomieszczeń, w tym sali konferencyjnej i świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego w 2012 roku projektu pn.: Stawiam na siebie!”. Ogłoszenie 406662 - 2012 , z dnia 18.10.2012 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-15)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:


Część 1 - wynajem pomieszczeń i świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji

Umowa

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)


Część 2 - wynajem sali i świadczenie usługi gastronomicznej podczas imprezy integracyjnej

Umowa

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do NoveKino Siedlce na bezpłatne projekcje filmów poruszających problemy społeczne. (2012-10-15)

 

      

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym dla 75 Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 399592 - 2012; z dnia 15.10.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-15)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:


Część 1 - Fakturzysta, Sprzedawca, Księgowość

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników Fakturzysta

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników Sprzedawca

Załącznik Nr 3 - Wykaz Uczestników Księgowość

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kursu Fakturzysta

Załącznik Nr 5 - Harmonogram kursu Sprzedawca

Załącznik Nr 6 - Harmonogram kursu Księgowość

Załącznik Nr 7 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 8 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 9 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-30)


Część 2 - Fryzjerstwo

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-29)


Część 3 - Obsługa wózków

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-26)


Część 4 - Profesjonalne sprzątanie

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-29)


Część 5 - Projektowanie stron internetowych

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-24)


Część 6 - Pracownik ochrony mienia i osób (bez wymogu posiadania licencji)

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych


Część 7 - Decoupage, Florystyka

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników Decoupage

Załącznik Nr 2 - Wykaz Uczestników Florystyka

Załącznik Nr 3 - Harmonogram kursu Decoupage

Załącznik Nr 4 - Harmonogram kursu Florystyka

Załącznik Nr 5 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 6 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 7 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych


Część 8 - Prawo jazdy kat. C

Umowa

Załącznik Nr 1 - Wykaz Uczestników

Załącznik Nr 2 - Harmonogram kursu

Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Załącznik Nr 4 - Protokół odbioru usługi

Załącznik Nr 5 - Karta czasu pracy

     Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

     Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do przetwarzania danych

     Załącznik Nr 2 - Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-30)

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 379858-2012, z dnia 03.10.2012 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-10-03)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-10-03)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2012-10-04)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy


Wzory umów:


Część 1 – Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów savoir-vivre’u dla 70 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-16)

Część 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla 10 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-16)

Część 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla 46 Uczestników
Umowa
Załącznik Nr 1 - Karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - Karta czasu pracy – firma
Załącznik Nr 2 – Arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-18)


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu, w ramach realizowanego w latach 2012 - 2014 projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt będzie czynny w soboty, od 29 września do 15 grudnia 2012 r., w godz. 8.30 – 14.30, w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32. Bezpłatnych, specjalistycznych konsultacji udzielać będą psycholodzy i prawnicy. (2012-09-26)

Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów: pobierz

Zainteresowanych mieszkańców Miasta serdecznie zapraszamy!
===========================================
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 346986 - 2012, z dnia 13.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl  (2012-09-13)


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-17)

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-19)

Formularz ofertowy


Część 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów savoir-vivre’ u dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Część 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności społeczno - zawodowych dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-02)

Część 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 70 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - Minimalny zakres informacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-10-01)

Część 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla 45 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - Warsztaty umiejętności wychowawczych
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

Część 5 - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla 10 Uczestników.
Umowa
Załącznik Nr 1 - karta czasu pracy
Załącznik Nr 1A - karta czasu pracy - firma
Załącznik Nr 2 - arkusze
Załącznik Nr 3 - Minimalny zakres informacji

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 332812 - 2012, z dnia 05.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-09-05)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Umowa dla firmy

Załącznik Nr 1 do umowy dla firmy - karta czasu pracy

Umowa dla osoby fizycznej

Załącznik Nr 1 do umowy dla osoby fizycznej - karta czasu pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 1 (2012-09-25)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 2 (2012-09-28)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania - cz. 3 (2012-10-05)
 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa psychologicznego w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym w ramach projektu pn.: Stawiam na siebie!. Ogłoszenie 330188 - 2012, z dnia 04.09.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (2012-09-04)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2012-09-06)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2012-09-06)

Formularz ofertowy

Umowa dla firmy

Załącznik Nr 1 do umowy dla firmy - karta czasu pracy

Umowa dla osoby fizycznej

Załącznik Nr 1 do umowy dla osoby fizycznej - karta czasu pracy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania (2012-09-20)

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2012-09-03) - więcej»»

 

 

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzącego do udzielenia zamówienia na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie wycieczek o charakterze edukacyjnym dla Uczestników projektu pn. „Stawiam na siebie!” i ich dzieci. (2012-08-30) - więcej»»

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektów (2012-08-17) - więcej»»

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze edukacyjnym lub rekreacyjno - edukacyjnym dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! i ich dzieci. Ogłoszenie nr 302068 - 2012, z dnia 14.08.2012r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronnie internetowej: http://www.uzp.gov.pl/. (2012-08-14)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa na organizację wycieczek

Załącznik Nr 1 do umowy - Wykaz Uczestników do ZOO

Załącznik Nr 2 do umowy - Wykaz Uczestników do Bałtowa

Załącznik Nr 3 do umowy - Wykaz Uczestników do Teatru

Załącznik Nr 4 do umowy - Protokół odbioru usługi

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 1 - upoważnienie do przetwarzania danych

Załącznik Nr 2 - odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

 

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON (2012-08-08) - więcej»»

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności (2012-06-05) - więcej»»

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki konkursu ofert

Formularz oświadczenia
Formularz oferty
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce
Ustawa o działalności pożytku publicznego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce Nr 98/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2012-03-15) - pobierz»»

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu na realizację w 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki konkursu ofert
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Formularz oświadczenia
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce str. 1
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce str. 2
Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012r. (2012-01-05) - pobierz»»

       Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2012r. (2011-11-25) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 39 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2011 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012r. (2011-11-22)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. zapewnienia posiłku
Warunki dot. prowadzenia usług opiekuńczych
Warunki dot. prowadzenia magazynu odzieży
Warunki dot. prowadzenia łaźni
Warunki dot. prowadzenia usług pralniczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu sprzętu ortopedycznego
Warunki dot. prowadzenia świetlicy
Warunki dot. organizacji imprezy choinkowej
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Formularz oświadczenia
Kontrolka czasu pracy
Rozporządzenie w sprawie placówek oświatowo-wychowawczych
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce
Ustawa o działalności pożytku publicznego

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do NoveKino Siedlce na projekcję filmów poruszających problemy społeczne: Hanami - Kwiat wiśni, Kolejny rok, Chłopiec na rowerze (2011-11-16) - więcej»»

  

        Ogłoszenie o poszukiwaniu osób/podmiotu do profesjonalnego poprowadzenia zabaw podczas zabawy mikołajkowej (2011-11-10) - więcej»»

        Ogłoszenie o poszukiwaniu podmiotu dysponującego salą odpowiednią do organizacji zabawy mikołajkowej i umożliwiającego zapewnienie usługi gastronomicznej (2011-11-10) - więcej»»

        Ogłoszenie o planowaniu zawarcia umowy z podmiotem zapewniającym salę konferencyjną i usługę gastronomiczną podczas Konferencji (2011-11-09) - więcej»»

        Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko OPIEKUNKI/OPIEKUNA DO DZIECKA w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”
(2011-10-21) -
więcej»»

        Ogłoszenie o poszukiwaniu osób/podmiotu do zapewnienia opieki nad dziećmi podczas Konferencji w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”
(2011-10-21) -
więcej»»

        Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko OPIEKUNKI/OPIEKUNA DO DZIECKA w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”
(2011-10-17)-
więcej»»

        Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania, prowadzącego do udzielenia zamówienia na przygotowanie, orga-nizację i przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników projektu pn. "Stawiam na siebie!" – prawo jazdy kat. C
 (2011-10-11) - więcej»»

        Ogłoszenie o planowaniu zawarcia umowy z podmiotem: dysponującym salą konferencyjną, salą przysto-sowaną do organizacji zabaw rekreacyjnych dla dzieci i świadczącym usługi gastronomiczne (2011-10-07) - więcej»»

       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Fakturzysta”, „Sprzedawca”, „Księgowość” (część 1) dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-10-07) - »»

       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej i obsługą magazynu” oraz „Obsługa stacji paliw płynnych” (część 3) dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-10-05) - »»

       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania stron internetowych (część 5) dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-10-04) - »»

       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pielęgnacji paznokci i fryzjerstwa (część 2) dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-09-30) - »»

       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie szkolenia z zakresu profesjonalnego sprzątania (część 4) dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-09-28) - »»

       Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu pn. Stawiam na siebie! współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-09-16).

Treść ogłoszenia - »»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- »»
Odpowiedzi na pytania do specyfikacji - »»
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej (.doc) - »»

Część 1: Odrębne szkolenia:
1. Fakturzysta.
2. Sprzedawca.
3. Księgowość.
   - Umowa -
»»
   - Załącznik 1 -
Wykaz osób Fakturzysta - »»
   - Załącznik 2 -
Wykaz osób Sprzedawca - »» 
   - Załącznik 3 -
Wykaz osób Księgowość - »» 
   - Załącznik 4 -
Harmonogram Fakturzysta - »» 
   - Załącznik 5 -
Harmonogram Sprzedawca - »» 
   - Załącznik 6 - Harmonogram Księgowość
- »» 
   - Załącznik 7 -
Protokół odbioru usługi - »» 
   - Załącznik 8 -
Minimalny zakres informacji - »»

Część 2: Odrębne szkolenia:
1. Pielęgnacja paznokci.
2. Fryzjerstwo.
   - Umowa -
»»
   - Załącznik 1 -
Wykaz osób Pielęgnacja paznokci - »»
   - Załącznik 2 -
Wykaz osób Fryzjerstwo - »» 
   - Załącznik 3 -
Harmonogram Pielęgnacja paznokci - »» 
   - Załącznik 4 -
Harmonogram Fryzjerstwo - »» 
   - Załącznik 5 -
Protokół odbioru usługi - »» 
   - Załącznik 6 -
Minimalny zakres informacji - »»

Część 3: Odrębne szkolenia:
1. Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej i obsługą magazynu.
2. Obsługa stacji paliw płynnych.
   - Umowa -
»»
   - Załącznik 1 -
Wykaz osób Obsługa wózków jezdniowych - »»
   - Załącznik 2 -
Wykaz osób Obsługa stacji paliw płynnych - »» 
   - Załącznik 3 -
Harmonogram Obsługa wózków jezdniowych - »» 
   - Załącznik 4 -
Harmonogram Obsługa stacji paliw płynnych - »» 
   - Załącznik 5 -
Protokół odbioru usługi - »» 
   - Załącznik 6 -
Minimalny zakres informacji - »»

Część 4: Szkolenie z zakresu profesjonalnego sprzątania
   - Umowa -
»»
   - Załącznik 1 -
Wykaz osób - »»
   - Załącznik 2 -
Harmonogram - »» 
   - Załącznik 3 -
Protokół odbioru usługi - »» 
   - Załącznik 4 -
Minimalny zakres informacji - »»

Część 5: Szkolenie z zakresu projektowania stron internetowych
   - Umowa -
»»
   - Załącznik 1 -
Wykaz osób - »»
   - Załącznik 2 -
Harmonogram - »» 
   - Załącznik 3 -
Protokół odbioru usługi - »» 
   - Załącznik 4 -
Minimalny zakres informacji - »»

        Ogłoszenia w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn.: „Stawiam na siebie!”

(2011-08-12)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko DORADCY/DORADCÓW KOMPETENCYJNYCH (prowadzenie
      warsztatów umiejętności wychowawczych)
  - więcej»»
Ogłoszenie o naborze na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO  - więcej»»
Ogłoszenie o planowaniu nawiązania współpracy z podmiotem świadczącym usługi szkoleniowe z zakresu
      udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- więcej»» (2011-08-03)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko DORADCY KOMPETENCYJNEGO (prowadzenie warsztatów umie-
      jętności społeczno-zawodowych)
 - więcej»» (2011-07-26)
Ogłoszenie o poszukiwaniu ASYSTENTÓW RODZINNYCH - więcej»»
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko OPIEKUNKI/OPIEKUNA DO DZIECKA - więcej»»

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu, w ramach realizowanego w 2011r. projektu pn.: "Stawiam na siebie!", Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2011-07-26) - więcej»»

         Ogłoszenia w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn.: „Stawiam na siebie!”
(2011-07-18)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko DORADCY KOMPETENCYJNEGO (prowadzenie warsztatów savoir –
       vivre’u)
 - więcej»»
Ogłoszenie o poszukiwaniu ASYSTENTÓW RODZINNYCH - więcej»»
Ogłoszenie o planowaniu nawiązania współpracy z podmiotem dysponującym salami szkoleniowymi
      i świadczącym usługi gastronomiczne
- więcej»»
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko OPIEKUNKI/OPIEKUNA DO DZIECKA - więcej»»

        Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2011-06-30) więcej»»

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na następujące stanowiska:
Referenta ds. funduszu alimentacyjnego (2011-06-03) więcej»»
Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego (2011-07-01) więcej»»

        Ogłoszenie III konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów.
(2011-05-09)
Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu ofert
Ogłoszenie warunków konkursu
Warunki konkursu
Wzór oświadczenia
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

         Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na opiece nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych. (2011-05-06) więcej»»

         Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce Nr 106/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2011-04-07) więcej»»

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w 2011 r, ze względu na brak środków, nie realizujemy wniosków o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. (2011-03-03)

         Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na opiece nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych (2011-03-28)

 

         Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2011-03-09)

Kuria Diecezjalna Siedlecka, Wydział Duszpasterski zaprasza na sympozjum „In vitro i co dalej”, które odbędzie się 5 marca 2011r. w Centrum Kultury i Sztuk w Siedlcach. więcej»»

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011r. (2010-12-31) więcej»»

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji w 2011 roku imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych. (2010-12-27) więcej»»

 

W ramach Rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ” odbędzie się VII edycja kampanii społecznej
skierowanej do osób, które stały się ofiarami przestępstw pod nazwą:

„Niebieski Tydzień”
02.12 – 10.12.2010 r.

Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 32, pokój 34 (I piętro, wejście przez sekretariat)
w godzinach 9:00 – 15:00
(oprócz soboty i niedzieli)

w ramach akcji będą dyżurowali specjaliści:
policjanci, pracownicy socjalni, psycholog, terapeuta.

Harmonogram dyżurów

 

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2011r. (2010-12-01) więcej»»


Wnioski można składać w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2010 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2011r. (2010-11-25)

Ogłoszenie  o otwartym konkursie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na następujące stanowiska:
Opiekunka do dzieci  (2010-10-27) więcej»»

Rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn. Stawiam Na Siebie! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (2010-09-29)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - część 1 więcej»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - część 2 więcej»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - część 3 więcej»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - część 4 więcej»»

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego w 2010r. (2010-09-27)
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu więcej»»

Zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn. Stawiam Na Siebie! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (2010-09-15)
Ogłoszenie zamówienia więcej»»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia więcej»»
Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia więcej»»
Załączniki
Część I
Umowa - kursy Sprzedawcy, Obsługi komputera, Księgowości więcej»»
Załącznik nr 1 - wykaz osób na kurs Sprzedawca więcej»»
Załącznik nr 2 - wykaz osób na kurs Obsługa komputera
więcej»»
Załącznik nr 3 - wykaz osób na kurs Księgowość
więcej»»
Załącznik nr 4 - harmonogram kursu Sprzedawca
więcej»»
Załącznik nr 5 - harmonogram kursu Obsługa komputera
więcej»»
Załącznik nr 6 - harmonogram kursu Księgowość
więcej»»
Załącznik nr 7 - Minimalny zakres informacji
więcej»»
Część II
Umowa - kursy Fryzjerstwa i Pielęgnacji paznokci więcej»»
Załącznik nr 1 - wykaz osób na kurs Fryzjerstwo więcej»»
Załącznik nr 2 - wykaz osób na kurs Pielęgnacja paznokci
więcej»»
Załącznik nr 3 - harmonogram kursu Fryzjerstwo
więcej»»
Załącznik nr 4 - harmonogram kursu Pielęgnacja paznokci
więcej»»
Załącznik nr 5 - Minimalny zakres informacji
więcej»»
Część III
Umowa - kurs Wózki widłowe i magazyn więcej»»
Załącznik nr 1 - wykaz osób więcej»»
Załącznik nr 2 - harmonogram
więcej»»
Załącznik nr 3 - Minimalny zakres informacji
więcej»»
Część IV
Umowa - kurs Profesjonalne sprzątanie więcej»»
Załącznik nr 1 - wykaz osób więcej»»
Załącznik nr 2 - harmonogram
więcej»»
Załącznik nr 3 - Minimalny zakres informacji
więcej»»

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego w 2010r. (2010-09-10)
Ogłoszenie przetargu więcej»»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
więcej»»

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o uruchomieniu Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (2010-06-11) więcej»»

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje:
że zamierza nawiązać współpracę z teatrem ulicznym
(2010-06-07). więcej»»
że poszukuje osób/podmiotów dysponujących terenem odpowiednim do zorganizowania festynu i świadczących usługi gastronomiczne
(2010-05-17). więcej»»
że poszukuje osób/podmiotu do profesjonalnego poprowadzenia zabaw podczas festynu rodzinnego
(2010-05-17). więcej»»
że planuje nawiązać współpracę z podmiotem dysponującym salami szkoleniowymi i świadczącym usługi gastronomiczne
(2010-05-17). więcej»»

Ogłoszenie o wynikach konkursów na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.  (2010-03-10). więcej»»

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w 2010r (2009-11-10).
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Warunki dot. prowadzenia bezpłatnej łaźni
Warunki dot. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych
Warunki dot. organizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych
Warunki dot. pozyskiwania żywności
Warunki dot. prowadzenia magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp.
Warunki dot. prowadzenia magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych
Warunki dot. prowadzenia noclegowni
Warunki dot. świadczenia bezpłatnych usług pralniczych
Warunki dot. zapewnienia posiłku

Wzór oferty
Oświadczenie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego w 2009r. (2009-08-24)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu. (2009-09-04)

 

Warunki realizacji zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro
na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – przygotowywanie posiłków z mąki.

(2009-04-22)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego:

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania (2008-10-02) więcej»»
Ogłoszenie dotyczące przetargu o zmianie Wykonawcy
(2008-09-19) więcej»»
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
(2008-09-03) więcej»»
Szczegółowa treść ogłoszenia
(2008-08-21) więcej»»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu
(2008-08-21) więcej»»
Uzupełnienie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(2008-08-22) więcej»»

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego:

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (2008-08-20) więcej»»
Szczegółowa treść ogłoszenia
(2008-08-08) więcej»»
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu
(2008-08-08) więcej»»

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
przypomina,
iż dnia 30 listopada 2008 r. upływa termin składania wniosków
przez osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2009 r.
Druki wniosków można otrzymać
w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Szczegółowych informacji udziela pracownik MOPR
p. Barbara Szaniawska tel. 632-33-25 w. 43.

 

 

Ogoszenie konkursu ofert na realizacj zadania: Prowadzenie magazynu i wypoyczalni przedmiotw ortopedycznych oraz sprztu rehabilitacyjnego w 2008 r.
(2008-03-12)

Warunki konkursu ofert pobierz
Owiadczenie pobierz