mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktywny Samorząd

 

 

 

INFORMACJA
na temat realizacji w 2023 r.
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd
finansowanego ze środków PFRON

 

 

 
         Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
         W 2023 roku wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I oraz Moduł II należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON) pod adresem https://sow.pfron.org.pl.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY (darmowy) lub podpis elektroniczny (płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.
Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek, podpisać, wydrukować i złożyć w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. B. Prusa 16/18. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika Ośrodka. W tym przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie
.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poniższych modułów:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 70 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 8 000,00 zł, udział własny wnioskodawcy 15%;

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 4 730,00 zł w tym kurs i egzamin 2 310,00 zł (kategoria B), 3 850,00 zł(pozostałe kategorie), 880,00 zł(inne koszty), udział własny wnioskodawcy 25%;

Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego, wiek aktywności zawodowej, maksymalna kwota dofinansowania to 5 280,00 zł w tym kurs i egzamin 2 310,00 zł (kategoria B), 3 850,00 zł (pozostałe kategorie), 880,00 zł (inne koszty), dodatkowo tłumacz języka migowego 550,00 zł, udział własny wnioskodawcy 25%;

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 4 400,00 zł, udział własny wnioskodawcy 15%;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 10 000,00 zł oraz 16 500,00 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500,00 zł) dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 10 000,00 zł, dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 10 000,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej to 4 400,00 zł, dla osoby z dysfuncją narządu słuchu 3 300,00 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2 200,00 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkoleń, udział własny wnioskodawcy nie wymagany;

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją obu narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 6 000,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 650,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 17 600,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, maksymalna kwota dofinansowania to 3 850,00 zł, z czego na zakup jednego akumulatora-nie więcej niż 1 100,00 zł, udział własny wnioskodawcy nie wymagany;

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości adresowana do osób posiadających stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to po amputacji w zakresie ręki 13 200,00 zł, przedramienia 28 600,00 zł, ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 33 000,00 zł, na poziomie stopy lub podudzia 19 800,00 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 27 500,00 zł, uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym 33 000,00 zł, z możliwością zwiększenia wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób posiadających stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji: w zakresie ręki 3 960,00 zł, przedramienia 8 580,00 zł, ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym 9 900,00 zł, na poziomie stopy lub podudzia 5 940,00 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy 8 250,00 zł, uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 9 900,00 zł, udział własny wnioskodawcy 10%;

Zadanie 5 - pomoc w pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego , adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym poruszaniu się posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania 8 250,00 zł, udział własny wnioskodawcy 25%;


4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywnych zawodowo, maksymalna kwota dofinansowania to 330,00 zł miesięcznie (tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, udział własny wnioskodawcy 15%;

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.100 zł (dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium);
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1.650 zł (dla pozostałych wnioskodawców);
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.400 zł;
• opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla
Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
• do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
• do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
• do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. B. Prusa 16/18,
tel. 25 794 30 11
.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie Moduł I:
• od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023r
.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie Moduł II:
• od 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023
r.
(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023)
• od 1 września 2023 r do dnia 10 października 2023 r.
(dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)

 

Obowiązujące wzory Wniosków i załączników pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

WNIOSKI:
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 1 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 2 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 5 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 1 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 2 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 3 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 5 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar D - pobierz»»

ZAŁĄCZNIKI Moduł I:
oświadczenia - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 1 i 2) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 4, Obszar B, Zad.4) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: ruch) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: wzrok) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 3) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 1) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 3 i 4) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 5) - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»
prośba o przywrócenie terminu - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
pełnomocnictwo - pobierz»»
odwołanie pełnomocnictwa - pobierz»»


WNIOSEK MODUŁ II (studenci) - pobierz»»

ZAŁĄCZNIKI Moduł II:
oświadczenia - pobierz»»
zaświadczenie z uczelni - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
Zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»
prośba o przywrócenie terminu - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
pełnomocnictwo - pobierz»»
odwołanie pełnomocnictwa - pobierz»»

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie SOW) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Zgodnie z wytycznymi PFRON
W Obszarze C3
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania protezy Wzór nr 9-C3_O -
pobierz PDF»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej protezy Wzór 11-C3_K -
pobierz PDF»»
W Obszarze C4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania naprawy protezy Wzór nr 10-C4_O -
pobierz PDF»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej naprawy protezy 12-C4_K -
pobierz PDF»»

Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA