mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siedlcach

 

Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności MZI za rok 2022 - pobierz»»
Sprawozdanie z działalności MZI za rok 2021 - pobierz»»
Sprawozdanie z działalności MZI za rok 2020 - pobierz»»
Sprawozdanie z działalności MZI za rok 2019 - pobierz»»

 

Materiały dotyczące przemocy

Broszura oświatowa - pobierz»»

Czynniki ryzyka - pobierz»»

Formy krzywdzenia - pobierz»»

Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym - pobierz»»

Wskazówki do rozmowy z rodzicem - pobierz»»

Zakres rozmowy z dzieckiem - pobierz»»

 

MZI

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków MZI oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
• Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Policji
• Oświaty
• Ochrony zdrowia
• Organizacji pozarządowych
• Kuratorzy
• Kościoła

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia zobowiązani są do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty i przesłania jej do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Powołana przez przewodniczącego grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Zadania Grup Roboczych:
• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zgłoszenie o stosowaniu przemocy w rodzinie:
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" następuje bez udziału tej osoby.

Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w danym zakresie, w szczególności poprzez:
• ocenę sytuacji osoby indywidualnej, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
• udzielenie pomocy, w tym poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu problemów,
• podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
• udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,
• podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji ww. zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.

Przemoc i jej rodzaje
Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także nad inną osobą wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej.
Z punktu widzenia prawa, przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane.

     STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC BLISKICH OSÓB JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!

Stanowi o tym art. 207 Kodeksu Karnego: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”

Problem zaistniałej przemocy domowej można zgłosić bezpośrednio:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
   08 – 110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
   tel. 25 794 30 01, fax: 25 794 30 03
   e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Miejski Zespół Interdyscyplinarny
   08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
   tel 25 794 30 10
I Rewir Dzielnicowych KMP w Siedlcach kierownik asp. Szt. Zenon Ornowski
   tel. 25 643 22 70, kom. 601-164-271
   ul. Starowiejska 66
II Rewir Dzielnicowych KMP w Siedlcach kierownik st. asp. Andrzej Dorosz
   tel. 25 643 22-75, kom. 601-164-276
   ul. Starowiejska 66
• do pracownika socjalnego podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego;
• poprzez zawiadomienie przedstawicieli innych grup zawodowych (pedagoga szkolnego, psychologa, lekarza,
   przedstawiciela komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, itp.).
• poprzez zawiadomienie dzielnicowego danego rejonu na którym zamieszkuje osoba doznająca przemocy.

Wykaz imienny dzielnicowych znajduje się w linku poniżej http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsi/dzielnicowi/11573,TWOJ-DZIELNICOWY-miasto-i-gmina-Siedlce.html

Ponadto pośrednio poprzez zawiadomienie podmiotów innych niż wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub w wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów, pracodawców, znajomych lub innych świadków).

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA