mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Sabina, Beata, Jan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - wrzesień 2016 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

13 (wtorek)

 D, E, F, G, H, I, J

14 (środa)

 K

15 (czwartek)

 L, Ł, M, N

16 (piątek)

O, P, R

19 (poniedziałek)

 S, Ś, T

21 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

22 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

20 (wtorek)


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz»»

 Zmiany do SIWZ - pobierz»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - sierpień 2016 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

10 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

11 (czwartek)

 K

12 (piątek)

 L, Ł, M, N

16 (wtorek)

O, P, R

17 (środa)

 S, Ś, T

18 (czwartek)

  U, W, Z, Ź, Ż

22 (poniedziałek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

19 (piątek)


 

       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025:

 Treść Zarządzenia więcej»»
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce więcej»»
 Wyniki badania CATI z mieszkańcami Siedlec więcej»»

 


 

Informacja dotycząca wypłat gotówkowych 500+

 

Informujemy, że wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych dokonywane będą zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń rodzinnych.
W miesiącu maju, osobom, którym zostaną wydane decyzje, świadczenia wypłacone będą zgodnie z ww. harmonogramem.
Dodatkowa wypłata świadczeń gotówkowych realizowana będzie w dniu 24 maja br. Na liście wypłat znajdą się osoby, które nie znalazły się na wcześniejszych listach, a którym do dnia 24 maja zostaną wydane decyzje.
Kolejne wypłaty świadczeń wychowawczych będą realizowane w miesiącu czerwcu, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy kasie MOPR i na stronie internetowej Ośrodka.

 


 

       Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES w ramach tworzenia na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym opracowało projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 


 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek – 8.00-16.00
środa – 8.00-18.00
czwartek – 8.00-16.00
piątek – 8.00-16.00

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Prusa 18
Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na stanowisku:

 Pedagoga (2016-03-24)  więcej»»
 Logopedy (2016-03-24)  więcej»»
 Psychologa (2016-03-21)  więcej»»

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-02-29)  więcej»»
 Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-03-21)  więcej»»

 


Ogłoszenie dot. Programu Rodzina 500 plus

       Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus dla mieszkańców Siedlec będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków od dnia wejścia w życie ustawy, odbywała się będzie w budynku przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Programu, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r. (włącznie), następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia będzie następowała, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na wskazane konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, przy ul. Sienkiewicza 32. Przewiduje się, że wypłaty dokonywane będą od maja (z wyrównaniem za kwiecień).

Punkt informacyjny dotyczący Programu Rodzina 500 plus do 25 marca 2016 r. mieści się w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32 (nr tel. 25 632 57 04), a od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych, przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25 794 31 94).

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w następujących miejscach:
• MOPR, ul. Sienkiewicza 32 (siedziba główna),
• MOPR, ul. Langego 6 (siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych),
• Urząd Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Skwer Niepodległości 2,
• od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR, ul. Prusa 18.

Wniosek do pobrania dostępny jest również na stronach internetowych MOPR oraz Miasta Siedlce (www.siedlce.pl).

DYREKTOR
/-/ Adam Kowalczuk

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” - więcej»»
Rodzina 500 plus - pytania i odpowiedzi - więcej»»
Informacja o sposobach składania e-wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - więcej»»

Druki wniosków - Program Rodzina 500+:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz .doc»» / pobierz .pdf»»
Oświadczenie członka rodziny o dochodach - pobierz .doc»» / pobierz .pdf»»
Oświadczenie członka rodziny - przepisy o zryczałtowanym podatku - pobierz .doc»» / pobierz .pdf»»
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego - pobierz .doc»» / pobierz .pdf»»
               Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
(2016-03-14) – więcej»»

 
   

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m.in. osoby bezrobotne (niezależnie
od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 Informacja szczegółowa - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Rodzicielskiego - pobierz»» 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2015-12-23)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz»»

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej - pobierz»»

 Załącznik nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

 


 

        Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji. (2015-12-23)

 Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»

 Załącznik nr 1 - Wykaz - pobierz»»

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - informacja o programie - pobierz»» 

        Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zamówienia publicznego na Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach Numer ogłoszenia: 330028 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»

 Załączniki 2, 5 i 6 w wersji edytowalnej - pobierz»»

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty i ramowy wzór umowy - rozporządzenie - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

 Formularz sprawozdania - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016 r. - pobierz»»

 Załącznik do Uchwały Nr XIII 147 2015 r. - pobierz»»

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»

 Ogłoszenie wyników - pobierz»»

 


Zaproszenie na spotkanie z Timem Guenard - autorem "Silniejszego od nienawiści". (2015-10-27) więcej»»

 


 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przypomina, że dnia 30 listopada 2015 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2016 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13.

 


 

         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 244250 - 2015 z dnia 17.09.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-09-17)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki do SIWZ 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-01)  więcej»»
     Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-18) więcej»»

 


 

       Informacja dotycząca przyjmowania od 01.09.2015r. wniosków o zasiłki rodzinne oraz druk wniosku i wymaganych dokumentów:

 Informacja dotycząca przyjmowania wniosków - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły zał. nr 2 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej zał. nr 3 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólny i składkach zdrowotnych zał. nr 5 i 8 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu zał. nr 6 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu zał. nr 7 - pobierz»»

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego zał. nr 9 - pobierz»»

 Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zał. nr 10 i 11 - pobierz»»

 Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem zał. nr 12 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. nr 13 - pobierz»»

 Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania zał. 14 - pobierz»»

 


         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Ogłoszenie numer: 121257 - 2015 z dnia 13.08.2015 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-08-13)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zapytanie I do SIWZ
Zapytanie II do SIWZ
Zapytanie III do SIWZ

Odpowiedzi na Zapytania I, II i III do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy po zmianach

Zapytanie IV do SIWZ
Odpowiedzi na Zapytanie IV do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-26)


        Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

Ze względu na fakt, iż 30.08.2015 r., tj. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tj. w niedzielę, termin zakończenia naboru wniosków w Module I przesuwa się na dzień 31 sierpnia 2015 r.  

         Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwający od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2014.

 

Druki wniosków do pobrania - dalej»»

 

        W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»».

Wnioski należy składać w siedzibie Działu - Siedlce, ul. Langego 6.

 WAŻNE !!!!!

Z dniem 3 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy druk

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015, poz. 691)

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ALBO OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZŁOŻONE PRZED DNIEM 3 CZERWCA 2015 r. ROZPATRYWANE SĄ NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW.

 

NOWY DRUK WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32 lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Druki wniosków

 Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
będzie się mieścił w Siedlcach, przy ul. O. Langego 6 ( w budynku po Bibliotece Pedagogicznej).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 32.
Nowe numery telefonów:
Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
Fax 25 794 31 64
Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
Fax 25 794 31 64


Informacja na temat realizacji w 2015 r. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON (2015-02-27) - więcej»»

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na: Pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych oraz Wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2015-02-23)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oferty, umowy i sprawozdania
Wzór oświadczenia oferenta

Wyniki postępowania (2015-04-14)

 


 

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów (2015-02-16)

Ogłoszenie o naborze
Formularz zgłoszenia kandydatury

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej (2015-01-28) - pobierz»»

 


 

Zarządzenie w sprawie unieważnienia kokursu ofert na realizację w 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych (2015-01-27)
 - pobierz»»

 Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

(2014-11-24) - więcej»»

 


 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2014-11-17)
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych
Załącznik nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2014-12-03)

 


 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Kontakt