mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

 

        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty i ramowy wzór umowy - rozporządzenie - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

 Formularz sprawozdania - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016 r. - pobierz»»

 Załącznik do Uchwały Nr XIII 147 2015 r. - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»

 


 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych - grudzień 2015 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne
wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

10 (czwartek)

 D, E, F, G, H, I, J

11 (piątek)

 K, L

14 (poniedziałek)

 Ł, M, N, O

15 (wtorek)

P, R, Sa-Sy

16 (środa)

 Sz, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

17 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

18 (piątek)

 


 

Zaproszenie na spotkanie z Timem Guenard - autorem "Silniejszego od nienawiści". (2015-10-27) więcej»»

 


 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych - listopad 2015 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne
wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

12 (czwartek)

 D, E, F, G, H, I, J

13 (piątek)

 K, L

16 (poniedziałek)

 Ł, M, N, O

17 (wtorek)

P, R, Sa-Sy

18 (środa)

 Sz, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

19 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

20 (piątek)

 


 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przypomina, że dnia 30 listopada 2015 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2016 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13.

 


 

         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 244250 - 2015 z dnia 17.09.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-09-17)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki do SIWZ 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

 


 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-01)  więcej»»
     Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2015-09-18) więcej»»

 


 

       Informacja dotycząca przyjmowania od 01.09.2015r. wniosków o zasiłki rodzinne oraz druk wniosku i wymaganych dokumentów:

 Informacja dotycząca przyjmowania wniosków - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły zał. nr 2 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej zał. nr 3 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólny i składkach zdrowotnych zał. nr 5 i 8 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu zał. nr 6 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu zał. nr 7 - pobierz»»

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego zał. nr 9 - pobierz»»

 Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zał. nr 10 i 11 - pobierz»»

 Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem zał. nr 12 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. nr 13 - pobierz»»

 Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania zał. 14 - pobierz»»

 


 

       Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach od dnia 10 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku będzie czynny w godzinach 7.00-15.00.
      Od dnia 1 września 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.

 


        Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
(2015-08-14)
więcej»»


         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Ogłoszenie numer: 121257 - 2015
z dnia 13.08.2015 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-08-13)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zapytanie I do SIWZ
Zapytanie II do SIWZ
Zapytanie III do SIWZ

Odpowiedzi na Zapytania I, II i III do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy po zmianach

Zapytanie IV do SIWZ
Odpowiedzi na Zapytanie IV do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-26)


        Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd”

Ze względu na fakt, iż 30.08.2015 r., tj. termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tj. w niedzielę, termin zakończenia naboru wniosków w Module I przesuwa się na dzień 31 sierpnia 2015 r.  

         Dział Świadczeń Rodzinnych
informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwający od dnia 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2014.

 

Druki wniosków do pobrania - dalej»»

 

        W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 31 października 2015 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2015 r. następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»».

Wnioski należy składać w siedzibie Działu - Siedlce, ul. Langego 6.

 WAŻNE !!!!!

Z dniem 3 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy druk

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015, poz. 691)

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ALBO OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZŁOŻONE PRZED DNIEM 3 CZERWCA 2015 r. ROZPATRYWANE SĄ NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW.

 

NOWY DRUK WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32 lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Druki wnioskówZmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
będzie się mieścił w Siedlcach, przy ul. O. Langego 6 ( w budynku po Bibliotece Pedagogicznej).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 32.
Nowe numery telefonów:
Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
Fax 25 794 31 64
Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
Fax 25 794 31 64Informacja na temat realizacji w 2015 r. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON (2015-02-27) - więcej»»

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na: Pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych oraz Wspieraniu organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów (2015-02-23)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oferty, umowy i sprawozdania

Wzór oświadczenia oferenta

Wyniki postępowania (2015-04-14)

 


 

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów (2015-02-16)

Ogłoszenie o naborze
Formularz zgłoszenia kandydatury

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej (2015-01-28) - pobierz»»

 


 

Zarządzenie w sprawie unieważnienia kokursu ofert na realizację w 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych (2015-01-27)
 -
pobierz»»

 Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

(2014-11-24) - więcej»»

 


 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2014-11-17)
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2014-12-03)

 


 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie numer: 215867 - 2014 z dnia 13.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2014-10-13)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2 - 10 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 (2014-10-23)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 (2014-10-23)

 

 


 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
organizuje w dniach 22 i 23 października 2014 r.
konferencję pn.: "Niegrzeczne dzieci? Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży"

 

W Konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele różnych organizacji i instytucji z terenu Siedlec, zajmujący się bezpośrednio lub pośrednio problemem zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. MOPR zarezerwował również 10 zaproszeń dla osób zainteresowanych wysłuchaniem wykładów. Zaproszenia można odbierać w siedzibie MOPR, ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 40, do 16 października br., w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 800 do 1600. Pobierz szczegółowy program Konferencji.

 

Konferencja organizowana w ramach projektu pn.: "Stawiam na siebie!"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA - Informujemy, że lista Uczestników konferencji została zamknięta


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatny spektakl Teatru ATENEUM - 11 października 2014 r. (sobota) godz. 16:30 i 19:00 - Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31. (2014-09-29)

 

      

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie numer: 205171 - 2014 z dnia 26.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-26)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6, 7 i 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-06)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-07)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-07)

 


 

Nowe zasady wydawania kart parkingowych


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. obowiązują nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30.06.2015r.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem karty parkingowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane (na stałe lub okresowo) przed 1 lipca 2014 r., w celu uzyskania uprawnień do karty parkingowej zobowiązane są złożyć (we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole):

- wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami i standardami postępowania),
- oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej.

 

Druki wniosków
 

Postępowanie kończy się wydaniem osobie zainteresowanej orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z odniesieniem się do treści wskazania w pkt 9 orzeczenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2014 r.
Od w.w. przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych. Orzeczenia dotychczasowe zachowują ważność.

Wpłaty za wydanie karty parkingowej można dokonać:
- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, tytułem: wydanie karty parkingowej,
- w formie gotówkowej w banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach ul. Morska 7, 08-110 Siedlce, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 tytułem : wydanie karty parkingowej.
- przelewem bankowym w formie papierowej lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 w banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach tytułem: wydanie karty parkingowej. 

 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień
(2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Kontakt