mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. na XII Siedleckim Jarmarku Św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego.
Zapraszamy do naszego stanowiska, przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH ATLAS)

  

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - maj 2019 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

22 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

23 (czwartek)

 K

24 (piątek)

 L, Ł, M, N

27 (poniedziałek)

 O, P, R

28 (wtorek)

 S, Ś, T

29 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

30 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

21 (wtorek)

 

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

      Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne.
      Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie do zgłaszania się do udziału w grupie. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zgłoszeń prosimy o kontakt z Działem Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - tel: 25 643 10 30.
        Spotkania odbywają się cyklicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przejmuje realizację zadania
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32
w dni robocze od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39 w godz. 8.00-11.00.Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - kwiecień 2019 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

17 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

18 (czwartek)

 K

23 (wtorek)

 L, Ł, M, N

24 (środa)

 O, P, R

25 (czwartek)

 S, Ś, T

26 (piątek)

U, W, Z, Ź, Ż

29 (poniedziałek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

16 (wtorek) 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce.


Kandydatów zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09,
w godz. 8.00 – 16.00
Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego:
- kto może zostać rodziną zastępczą,
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
- jakie zadania ma rodzina zastępcza,
- jakiego rodzaju wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza,
- warunki utworzenia i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie kierujemy do osób gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych:
LOGOPEDĘ (umowa zlecenie) - pobierz»» 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalistów:
pediatra,
ortopeda,
okulista,
laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych,
będą przyjmowane od 2 stycznia 2019 roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje
,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2019.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2018 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 16


Dzień Dziecka Utraconego

15 października 2018 roku o godz. 1200 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

Organizatorzy

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.

W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie semestru/półrocza nauki w 2018 r. są przyjmowane do 10 października 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 16, telefonicznie pod nr 25 794 30 11 oraz na stronie internetowej MOPR - Aktywny samorząd.


INFORMACJA

       Informujemy, że wypłata świadczeń gotówkowych 300 plus na wnioski złożone do 13 sierpnia 2018 r. nastąpi w kasie w dniu 31 sierpnia 2018 r. (gotówkę będzie można odebrać wyłącznie w tym dniu).
     Jednocześnie informujemy, ze w przypadku braku osoby na liście, wypłata świadczenia nastąpi w miesiącu wrześniu. 


 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,
    zachęcamy do składania dyspozycji przekazywania na konto osobiste świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń Dobry Start (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Informujemy, że ww. świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32zgodnie z harmonogramem udostępnionym przy kasie i na stronie internetowej Ośrodka http://www.mopr.siedlce.pl.

        Po odbiór gotówki należy zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty.
W przypadku nieodebrania gotówki w dniu wskazanym w harmonogramie, gotówkę można będzie odebrać w dniu następnym. Wypłata ieodebranych świadczeń w bieżącym miesiącu będzie możliwa w miesiącu następnym zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZIENIE W SIEDLCACH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Adres Ośrodka: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl, numer tel.: (25) 794 30 01

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby Ośrodka, wskazany w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16

3. Dane osobowe przetwarzane są w MOPR:
   - w celu realizacji zadań wynikających z:
      • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
      • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
      • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
      • ustawyz dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
      • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
      • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
      • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
         niepełnosprawnych
      • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych
      • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
      • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
      • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
         publicznych
      • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
         rządowego programu „Dobry start”
   - w celu:
      • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
         Kodeksu Pracy
      • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

4. Dane osób będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych za granicę.

6. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zastały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MOPR w Siedlcach, która określa okresy przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR danych, przysługuje osobom prawo do:
      • dostępu do treści danych,
      • sprostowania danych,
      • usunięcia danych,
      • ograniczenia przetwarzania danych,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w
         których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych,
      • prawo do przenoszenia danych,
      • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia
         zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem.

9. Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane dane osób narusza przepisy RODO.

10. Monitoring wizyjny – MOPR ze względów bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących częściach:
      • Parter– przy wejściu głównym ( wewnątrz budynku)
      • I piętro – przy kasie
      • Zewnętrzna część budynku – wejście główne, wjazd na teren Ośrodka, parking

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 


Informujemy, że PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.
Szczegółowe informacje na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/migam.

Linki do filmów promujących i prezentujących system:
https://youtu.be/42kdtuBIRZA , https://youtu.be/BOsev2ZntVc


      W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

     Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę:
     http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

     Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 01 lipca 2018 r. można składać przez internet wnioski na nowy okres świadczeniowy o:
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenie dobry start (300 dla ucznia) za pomocą: bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcachprzy
ul. K. Osińskiej 6.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od 16 lipca w siedzibachMOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko:

 Asystenta Rodziny (2018-07-03)  więcej»»

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalistów:
- pediatra,
- ortopeda,
- okulista,
- laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32
08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18
08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96OGŁOSZENIE

Uwaga!
Zmiana numerów telefonów.

Informujemy, że uruchomione zostały nowe numery telefonów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31 maja 2018 r.
Nowe numery telefonów są następujące:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy – sprawy dotyczące domów pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23


        Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w terminie 01.01.2018-30.06.2020 realizuję projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”. W ramach projektu powstały już 3 placówki w Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie. Od lipca kolejne 2: Siedlce ul. Kleeberga 2, Mińsk Mazowiecki ul. Olsztyńska 2 - więcej»»


 


Pobierz Informator


    

 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt