mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 195521 - 2014 z dnia 12.09.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-12)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Ząłaczniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na bezpłatne projekcje w HELIOS Siedlce filmów poruszających problemy społeczne. (2014-09-08)

 

      

 

 


 

       Informacja dotycząca przyjmowania od 01.09.2014r. wniosków o zasiłki rodzinne oraz druk wniosku i wymaganych dokumentów:

 Informacja dotycząca przyjmowania wniosków - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły zał. nr 2 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej zał. nr 3 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ogólny i składkach zdrowotnych zał. nr 5 i 8 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach osiąganych na zasadach ryczałtu zał. nr 6 - pobierz»»

 Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu zał. nr 7 - pobierz»»

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego zał. nr 9 - pobierz»»

 Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia zał. nr 10 i 11 - pobierz»»

 Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem zał. nr 12 - pobierz»»

 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania zał. nr 13 - pobierz»»

 Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania zał. 14 - pobierz»»

 


 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (2014-08-13)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-09-01)
 


 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych - wrzesień 2014 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

11 (czwartek)

Świadczenia Rodzinne
wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

12 (piątek)

 D, E, F, G, H, I, J

15 (poniedziałek)

 K, L

16 (wtorek)

 Ł, M, N, O

17 (środa)

P, R, Sa-Sy

18 (czwartek)

 Sz, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

19 (piątek)

 

 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych - sierpień 2014 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

12 (wtorek)

Świadczenia Rodzinne
wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

13 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

14 (czwartek)

 K, L

18 (poniedziałek)

 Ł, M, N, O

19 (wtorek)

P, R, Sa-Sy

20 (środa)

 Sz, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

21 (czwartek)

 


 

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mogą składać wnioski w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (forma wsparcia realizowana była dotychczas w ramach programu „Student II”). (2014-08-05) więcej»»      Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 trwający od dnia 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2013.
Druki wniosków do pobrania
      W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. następuje do dnia 31 października 2014 r.
      Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. następuje do dnia 30 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów


Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!” i Ich rodzin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 242232 - 2014
z dnia 18.07.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl
(2014-07-18).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2014-07-18).
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-08-12)

 


Nowe zasady wydawania kart parkingowych


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r. będą obowiązywały nowe zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Wydane do tego czasu karty parkingowe stracą swoją ważność z dniem 30. 11. 2014r.  (2014-06-30) więcej»»

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem karty parkingowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane (na stałe lub okresowo) przed 1 lipca 2014 r., w celu uzyskania uprawnień do karty parkingowej zobowiązane są złożyć (we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Zespole):

- wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami i standardami postępowania),
- oświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia w celu ustalenia wskazania do karty parkingowej.

 

Druki wniosków
 

Postępowanie kończy się wydaniem osobie zainteresowanej orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z odniesieniem się do treści wskazania w pkt 9 orzeczenia, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.07.2014 r.
Od w.w. przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych. Orzeczenia dotychczasowe zachowują ważność.


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2014-05-16).

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki dla Zleceniobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie osoby fizycznej

Załączniki dla pozostałych Zleceniobiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie o gotowości do świadczenia usługi

Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia


Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie numer: 102911 - 2014
z dnia 13.05.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-05-13).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8, 9 w formacie umożliwiającym edycję

Wyjaśnienia treści SIWZ (2014-05-15)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania (2014-06-03)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 postępowania (2014-06-04)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 postępowania (2014-06-05)


 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-13).
Ogłoszenie numer: 53799 - 2014 z dnia 13.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 (2014-03-25)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 i 5. (2014-03-25)

 


 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-07).
Ogłoszenie numer: 49957 - 2014 z dnia 07.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2014-03-10)

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko TERAPEUTY (praca na zastępstwo) do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w Dziale Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach (2014-02-04)  więcej»»

 


 

Informacja na temat programu "Aktywny samorząd", realizowanego przez Miasto Siedlce w 2014 r. - dalej

 


 

INFORMACJA


Projekt PFRON pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


       Celem projektu jest podniesienie świadomości pracodawców na temat konieczności oraz korzyści płynących z projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

       W związku z realizacją powyższego projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje zorganizować seminaria informacyjno-doradcze adresowane do szerokiego grona odbiorców: osób niepełnosprawnych, pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych, doradców zawodowych, osób wykonujących zadania służby BHP, projektantów procesów pracy, lekarzy medycyny pracy, architektów.

       Seminaria odbywać się będą w miastach powiatowych w okresie od marca do listopada 2014 roku (w grupach 12-15 osobowych).

       Zwracamy się do osób zainteresowanych projektem o wstępne zgłoszenie swojego ewentualnego uczestnictwa w w/w projekcie w Punkcie Informacyjno-Doradczym Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 22 311 83 20, adres e-mail: twujtowicz@pfron.org.pl.
 


 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o ponownym uruchomieniu, w ramach projektu pn.: „Stawiam na siebie!”, Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, którego działalność współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Punkt będzie czynny w soboty, od 01 lutego do 13 grudnia 2014 r., w godz. 8.30 – 13.30, w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.
Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów: pobierz

Zainteresowanych mieszkańców Miasta serdecznie zapraszamy!
===========================================


 

        Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadarń z zakresu pomocy społecznej (2013-11-22)
Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wzór oświadczenia

Wyniki postępowania (2014-02-04)

 


 

 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 – schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 – gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 – stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach – pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 – magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 – całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 – do 16.00 lub 661 655 515 – do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień
(2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Kontakt