mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że w związku z sytuacją kryzysową jaka nastąpiła na skutek obfitych opadów deszczu
doszło do zalania części dokumentów osób korzystających
z usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach,
w konsekwencji mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do niektórych dokumentów/ akt sprawy
zgromadzonych przez Zespół.

Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania zaradcze, zgodne z określoną
w takich wypadkach procedurą.

 

Siedlce, dnia 25 czerwca 2024 r.

 


 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 10.05.2024 r. na XV Jarmarku św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego, mająca na celu zachęcenie mieszkańców miasta Siedlce do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.

 

          Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Ponadto prowadzone będą animacje dla dzieci.

 

          Serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska przy ul. Pułaskiego (na poziomie DH Atlas).

 


 


 

OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce prowadzi nabór na stanowisko wychowawcy
do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Siedlce).

 

Treść ogłoszenia - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że Biuro Obsługi Interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
dnia 29.03.2024 r. (Wielki Piątek) będzie czynne w godzinach od 8:00 do 13:00.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2024 roku zadań zleconych pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

 

 Zarządzenie Nr 100/2024 - pobierz»»
 Program - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - pobierz»»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»
Uchwała Nr LXXVII/730/2023 Rady Miasta Siedlce - pobierz»»
Wyniki konkursu - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2024 roku zadania zleconego
pn. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

 

 Zarządzenie Nr 93 - pobierz»»
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz»»
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»
 Uchwała Nr LXXVII/730/2023 Rady Miasta Siedlce - pobierz»»
Zarządzenie Nr 107 - dotyczące wydłużenia terminu składania ofert - pobierz»»
Wyniki konkursu - pobierz»»


 

 

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 233 401,50 zł
Całkowita wartość zadania: 244 401,50 zł

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Bezpłatne usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Siedlce będą realizowane w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Ogłoszenie i zasady przestąpienia oraz rozpatrywania zgłoszeń do Programu - pobierz»»
Karta zgłoszenia do udziału w Programie - pobierz»»
Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej - pobierz»»
Oświadczenie o wskazaniu osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej - pobierz»»
Klauzula informacyjna - pobierz»»

 


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2024 roku zadań zleconych pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

 

 Zarządzenie Nr 62/2024 - pobierz»»
Unieważnienie konkursu - pobierz»»


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zatwierdzono zmiany do Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc żywnościowa (artykuły spożywcze współfinansowane ze środków EFS+) udzielana będzie w planowanym okresie od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.11.2024 r.
Żywność pochodzącą z darowizn, jeżeli będzie ona dostępna w magazynach organizacji partnerskich, będzie można pobierać od dnia otrzymania skierowania.

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.

Skierowania wydawane będą do czasu planowanego zakończenia dystrybucji artykułów spożywczych, tj. do dnia 30.11.2024 r.

Informacje na temat organizacji partnerskich można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Prusa 16/18.

Szczegóły dotyczące Programu można znaleźć na następujących stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz http://www.fepz.gov.pl.

 


 

 

Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2024 dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Kwota dofinansowania: 1 248 643,20 zł
Całkowita wartość zadania: 1 270 643,20 zł

 

Celem Programu jest pomoc dzieciom do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź równoważnym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.
Usługi asystencji osobistej będą świadczone dla mieszkańców Miasta Siedlce.

 

Ogłoszenie i zasady przystąpienia do Programu - pobierz»»
Karta zgłoszenia do udziału w Programie - pobierz»»
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej - pobierz»»
Oświadczenie osoby o wskazaniu asystenta do świadczenia usług asystencji osobistej - pobierz»»
Klauzula informacyjna - pobierz»»

 


 

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

 

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające.

Ile wynosi wsparcie

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej w zależności od decyzji WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów, tj.:
• 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej,
• 90–94 pkt. – 180 proc. renty socjalnej,
• 85–89 pkt. – 120 proc. renty socjalnej,
• 80–84 pkt. – 80 proc. renty socjalnej,
• 75–79 pkt. – 60 proc. renty socjalnej,
• 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

Kiedy można składać wniosek do ZUS

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach:
• osoby, które mają od 87 do 100 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
• osoby, które mają od 78 do 86 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
• osoby, które mają od 70 do 77 pkt., mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.
Osoby, które mają co najmniej 70 pkt., będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej pełnomocnik, wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia,
• lub bankowość elektroniczną.
Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON, wystarczy wpisać numer tej decyzji.

W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie wspierające

ZUS wypłaca świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód i jest zwolnione z podatku dochodowego. Świadczenia nie może zająć komornik.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym znajdą Państwo na stronie www.zus.pl. 

DODATEK OSŁONOWY

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego będzie można otrzymać począwszy od dnia 23 stycznia 2024 roku w siedzibie Ośrodka, przy ul. Bolesława Prusa 16/18 (wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku, przez bramę od ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego). Ponadto formularz wniosku będzie można pobrać ze strony internetowej MOPR - dodatek_osłonowy-wniosek.pdf

        Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 23 stycznia 2024 roku w siedzibie Ośrodka przy ul. Bolesława Prusa 16/18 (wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku, przez bramę od ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego) w godzinach 8.00 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 10.00 – 17.00(środa).

        Prosimy o zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem.

 


 

OGŁOSZENIE o NABORZE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY


Ogłoszenie o naborze - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza lekarzy specjalistów do składania ofert
na realizację usługi wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.


Treść ogłoszenia z formularzem oferty i oświadczeniem - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

DODATEK OSŁONOWY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że w 2024 r. ruszy nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
Z uwagi na trwające prace nad nowym wzorem wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
termin rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podany po wydaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska stosownego rozporządzenia.

 


 

OGŁOSZENIE o NABORZE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY


Ogłoszenie o naborze - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w siedzibie Ośrodka przy ul. Prusa 16/18 w godzinach 8.00-14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 10.00-17.00 (środa), a także na stronie internetowej w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.

          Od dnia 2 stycznia 2024 roku wnioski będzie można składać:
     • elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl),
     • osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach:
        8.00-13.00 ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
        10.00-17.00 (środa),
     • drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce).

Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.


 

 

          Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego pt. „Już jesteś?”. Twórcami kampanii jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

          Kampania ma na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie:
     • na stronie internetowej: https://rodziczastepczy.pl/
     • kontaktując się z infolinią o numerze 22 490 80 50, pod którym eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 – 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

W ramach projektu powstał poradnik jak zostać rodzicem zastępczym - pobierz»»

  

 


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2024 r. zadań zleconych
z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce - pobierz»»
Uchwała Rady Miasta Siedlce - pobierz»»
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

Wyniki konkursu - pobierz»»


 

RODZINY ZASTĘPCZE PILNIE POTRZEBNE!

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie pragnienie i siłę, aby stworzyć bezpieczny i ciepły dom dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym.

         Osoby zainteresowane zapraszamy na Dzień Otwarty organizowany w dniu 05.12.2023 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Prusa 16/18, Sala Konferencyjna – I piętro, w godzinach 16.00 – 18.30

          Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na pytania związane z wymogami, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. Ponadto w spotkaniu wezmą udział istniejące już rodziny zastępcze, które podzielą się swoim doświadczeniem związanym z opieką nad dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

OGŁOSZENIE o NABORZE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko
PEDAGOGA
(umowa zlecenie) do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Ogłoszenie o naborze - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację
Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024,
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE o NABORZE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko
PEDAGOGA
(umowa zlecenie) do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Ogłoszenie o naborze - pobierz»»


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zatwierdzono Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich, dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc żywnościowa (artykuły spożywcze współfinansowane ze środków EFS+) udzielana będzie w planowanym okresie od dnia 01.12.2023 r. do dnia 31.10.2024 r. Żywność pochodzącą z darowizn, jeżeli będzie ona dostępna w magazynach organizacji partnerskich, będzie można pobierać od dnia otrzymania skierowania.

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.

Przyjmowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wniosków o wydanie skierowania uprawnia-jącego do otrzymania pomocy żywnościowej rozpoczęło się w dniu 13.10.2023 r. Skierowania wydawane będą do czasu planowanego zakończenia dystrybucji artykułów spożywczych, tj. do dnia 31.10.2024 r.

Informacje na temat organizacji partnerskich można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Prusa 16/18.

Szczegóły dotyczące Programu można znaleźć na następujących stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz http://www.fepz.gov.pl.

 


 

OGŁOSZENIE

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2024.
          Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2023 r.
          Szczegółowe informacje o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 794 30 11.


Wniosek o dofinansowanie - pobierz»»


Załączniki ( dokumenty) wymagane do wniosku:
1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące),
2. Statut,
3. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
4. Nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji imprezy – program merytoryczny imprezy,
5. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON.

 


 

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności
dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce.

Konsultacje społeczne dotyczą zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i umożliwiają mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce wniesienie uwag, opinii i wniosków w związku z przygotowaniem projektu pn.: "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach".

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec oraz mieszkańców Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Wiśniew, Gminy Kotuń, Gminy Mokobody.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 października 2023 r.

Uwagi i wnioski można składać do 31 października 2023 r. w następujący sposób:
• w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych dostępny na stronie www.konsultacje.siedlce.pl,
• w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji! 

OGŁOSZENIE

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Ogłoszenie o naborze - pobierz»»


 


 

OGŁOSZENIE

 

Od dnia 1 czerwca 2023 r. ulegną zmianie godziny obsługi Interesantów
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach
oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Poniedziałek       8.00 - 14.00
Wtorek                8.00 - 14.00
Środa                 10.00 - 17.00
Czwartek             8.00 - 14.00
Piątek                  8.00 - 14.00

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 05.05.2023 r. na XIV Jarmarku św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego, mająca na celu zachęcenie mieszkańców miasta Siedlce do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.         Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji
i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Ponadto prowadzone będą animacje dla dzieci.

 

Serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska przy ul. Pułaskiego (na poziomie DH Atlas).

 


 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach zaprasza lekarzy specjalistów do składania ofert
na realizację usługi wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

 

Treść ogłoszenia - pobierz»»

 


 

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl.

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia  bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Dziękujemy!

Do pobrania:
informacja o stypendiach (wersja pdf)
informacja o stypendiach (wersja Word)

 


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań zleconych
pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz pn. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

 

 Zarządzenie Nr 113 - pobierz»»
 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz»»
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz»»
 Rozporządzenie - pobierz»»
 Uchwała - pobierz»»

Wyniki otwartego konkursu ofert - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
będzie czynny w godzinach: 8:00 - 14.00.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań zleconych
pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz pn. Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego.

 

 Zarządzenie Nr 75 - pobierz»»
 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz»»
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz»»
 Rozporządzenie - pobierz»»
 Uchwała - pobierz»»

 Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu - pobierz»»


 

Wniosek o 500+ przez aplikację mobilną mZUS

 

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski o 500+ teraz również w aplikacji mZUS

Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
• portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
• bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na stronie ZUS - Więcej o aplikacji mZUS.
Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS - Więcej o świadczeniu 500+.

 

 

Plakat

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej
pn. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym.
(2023-02-06)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»
 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. - pobierz»»
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 

 Wyniki konkursu - pobierz»»

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Prusa 16/18 w godzinach 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.

Od dnia 2 stycznia 2023 roku wnioski będzie można składać:
elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl),
osobiście w godzinach 8.00-13.00 w siedzibie Ośrodka ul. Prusa 16/18 (wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku, przez bramę od ul. Księcia Józefa Poniatowskiego),
drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce).

Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach mający siedzibę
przy ul. Henryka Sienkiewicza 32 przenosi się do budynku przy ul. Bolesława Prusa 16/18.

Od dnia 20.12.2022 r. przyjęcia interesantów i korespondencji odbywać się będą w budynku
przy ul. B. Prusa 16/18. Wejście do biura obsługi interesanta znajduje się z tyłu budynku,
przez bramę od ul. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
do końca 2022 roku obsługują interesantów w budynku przy ul. Krystyny Osińskiej 6,
a od 02.01.2023 r. w siedzibie przy ul. B. Prusa 16/18.

 


 

 

RODZINY ZASTĘPCZE potrzebne od zaraz!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, którzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci,
które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy na Dzień Otwarty organizowany w siedzibie naszej jednostki
przy ul. Sienkiewicza 32, pokój nr 13 w dniu 12 grudnia 2022 r. w godzinach 15.00 – 18.00

 

Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedzi na pytania
związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2022-12-02)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz»»
 Zarządzenie 496.2022 - przedłużenie terminu składania ofert - pobierz»»

 

 Unieważnienie konkursu - Czystość i higiena 2023 - pobierz»»

 

 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - pobierz»»

 


 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że z dniem 28 listopada 2022 r.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zmienia miejsce urzędowania.

 

Dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) jest dniem wewnętrznym.

 

Zapraszamy Państwa od dnia 29 listopada 2022 r. do nowej lokalizacji
przy ul. B. Prusa 16/18 (III piętro, wejście od podwórka)

 


 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
poszukuje

LEKARZY

różnych specjalizacji, w szczególności: neurologów, okulistów, psychiatrów oraz pediatrów
do pełnienia funkcji członków, przewodniczących składów orzekających Powiatowego Zespołu.

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Powiat Siedlce przystąpił do dwóch nowych programów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie oraz
„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Mieszkanie dla absolwenta. - więcej»»

 


 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego
w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238)

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA ORGANIZOWANY PRZEZ MIASTO SIEDLCE

 

       Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) dostępne są na stronach internetowych Miasta Siedlce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. (PEC) oraz Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (STBS).
      Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 od dnia 7 listopada 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2023 roku w godzinach: 8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 – 15.40 (środa).
      Wnioski można również składać w formie elektronicznej przez ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny).
      Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu: 25 794 30 25 w godzinach obsługi interesantów.
      Informacja o przyznaniu lub braku uprawnień do preferencyjnego zakupu paliwa stałego będzie do odbioru w siedzibie MOPR, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym zawiadomieniu.

 

 Druk wniosku o zakup paliwa stałego - pobierz»»

 


 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2023.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2022 r.
Szczegółowe informacje o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 794 30 11.

 Druk wniosku o dofinansowanie do sportu, rekreacji, kultury i turystyki ze śroków PFRON - pobierz»»

 


 

 

17 października 2022 roku o godz. 1200
w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się Msza św. w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

 


 

OGŁOSZENIE

 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

ul. Dzieci Zamojszczyzny 37
08-110 Siedlce

Poszukuje Wychowawców:
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce - Umowa Zlecenie - pobierz»»
Miejsce pracy: Siedlce - Wymiar etatu: pełny etat na czas określony - pobierz»» 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(Dodatki dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania
gazem skroplonym LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie można otrzymać począwszy od dnia
26 września 2022 roku w siedzibach Ośrodka, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR - http://www.mopr.siedlce.pl

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 27 września 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych
tut. Ośrodka, z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w godzinach
8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 – 15.40 (środa).

Prosimy o zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerem telefonu: 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesantów.

 Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych - pobierz»»

 


 

DODATEK WĘGLOWY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie można otrzymać począwszy od dnia 19 sierpnia 2022 roku w siedzibach Ośrodka,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32.
Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR - pobierz»»

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 22 sierpnia 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych
tut. Ośrodka, z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6
w godzinach 8.10 - 14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 8.10 – 15.40 (środa).

Prosimy o zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerem telefonu: 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesantów.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać za pośrednictwem platformy e-PUAP
na następujące adresy: /MOPR_Siedlce/skrytka lub /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.
Należy pamiętać, że pismo, jak i wszystkie załączniki do pisma powinny być podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wnioski można też przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego (pocztą tradycyjną). 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że na Platformie e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl)
w dniu 10.06.2022 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na:

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b3ec72-d67c-11ec-9a86-f6f4c648a056

 


 

 

 

WSPARCIE DLA SENIORA

 

       Miasto Siedlce, dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje w bieżącym roku program osłonowy pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2022 roku usług „opieki na odległość”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Program skierowany jest do mieszkańców Miasta Siedlce w wieku 65 lat i więcej.

 

       Seniorzy zostaną wyposażeni w zakładane na nadgarstek tzw. opaski bezpieczeństwa, które umożliwiają sprawowanie przez centrum monitoringu całodobowego, zdalnego nadzoru nad seniorem. Dzięki temu beneficjenci Programu będą mogli w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie, poprzez naciśnięcie jednego przycisku, wezwać pomoc bądź powiadomić osoby bliskie o sytuacji kryzysowej.

 

       Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 32, pod numerem telefonu
(25) 794 30 01 wew. 40 30.

       Z uwagi na fakt, że liczba urządzeń do rozdysponowania jest ograniczona, o objęciu wsparciem będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podczas dystrybucji opasek pod uwagę brane będą również: stan zdrowia beneficjenta oraz informacja czy zamieszkuje samotnie.

  


 

ŻYCZENIA

 

       Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć Wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego. Niech uśmiech dzieci i ich wdzięczność dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku. Życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tej jakże ważnej i pięknej misji, abyście nigdy nie zwątpili w moc czynienia dobra. Dziękujemy za oddanie, wytrwałość, zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz za stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu. Z wyrazami szacunku Dyrektor, Kierownik i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 


 

INFORMACJA

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w dniu 06.05.2022 r. w ramach XIII Jarmarku
św. Stanisława zorganizował akcję promowania rodzicielstwa zastępczego, której celem było zachęcenie mieszkańców miasta do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi. W związku z tym wydarzeniem zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Mój dom, moja rodzina”. Prace na konkurs przygotowały dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

        W tym samym dniu zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu. Prezydent miasta, pan Andrzej Sitnik wręczył nagrody laureatom oraz wyróżnienia, które wykonały prace plastyczne. Prace zgłoszone na konkurs zostały zaprezentowane podczas Jarmarku oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32.

        Korzystając z możliwości dotarcia do szerszego grona mieszkańców miasta Siedlce kierownik Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka udzieliła wywiadu w mediach lokalnych przybliżając tematykę rodzicielstwa zastępczego oraz zachęcając osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej do zgłaszania się do MOPR, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Podczas akcji rozdawane były ulotki informacyjne, a także pracownicy Ośrodka odpowiadali na pytania związane z tematem rodzicielstwa zastępczego, procedur i warunków, jakie muszą spełnić kandydaci na rodziny zastępcze.

         Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja promocyjna zaowocuje kandydatami, którzy wyrażą chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub utworzenia rodzinnego domu dziecka. 

 

       

   

   


 

 

Od dnia 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii, nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

 

W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązuje art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzona zasada stanowi o ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa. Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.

 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

UWAGA! W niedługim czasie może nastąpić zmiana przepisów prawa w ww. zakresie.
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
prowadzi osobistą obsługę interesantów w siedzibie Zespołu
• w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8:10 – 14:00
• w środy w godzinach 8:10 – 15:45

 

Dokumenty można również składać:
• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
• w skrzyni podawczej umieszczonej w holu budynku.
W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości służymy pomocą w punkcie obsługi interesanta w siedzibie Zespołu, pod nr telefonu 25 794 31 97 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pzoon@mopr.siedlce.pl 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów w różnych dziedzinach do pełnienia funkcji przewodniczącego składu orzekającego Powiatowego Zespołu.

Zespół swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu sokołowskiego i powiatu łosickiego.

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności w Polce jest decyzja administracyjna wydana przez skład orzekający uprawnionego organu, którą jest:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności w odniesieniu do osób do 16 roku życia.

Siedziba Zespołu mieści się na ul. Krystyny Osińskiej 6.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 25/ 794 31 97.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje do współpracy psychologów do pełnienia funkcji członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu.

Zespół swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, powiatu sokołowskiego i powiatu łosickiego.

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności w Polce jest decyzja administracyjna wydana przez skład orzekający uprawnionego organu, którą jest:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności w odniesieniu do osób do 16 roku życia.

Siedziba Zespołu mieści się na ul. Krystyny Osińskiej 6.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 25/ 794 31 97.


 

Uwaga!
magazyn przy ul. K. Osińskiej 6
będzie czynny do dnia 13 maja 2022 roku
po tym dniu pomoc rzeczową uchodźcy z Ukrainy będą mogli uzyskać w magazynie
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
mieszczącym się w Siedlcach, przy ul. Starzyńskiego 4

Оголошення!
Магазин на вул. К. Осіньської, 6 працюватиме до 13 травня 2022 року.
Після 13 травня 2022 року речову допомогу біженцям з України можна буде отримати на складі
Польського комітету соціальної допомоги,
що знаходиться в місті Седельце вул. Старжинскіeго, 4

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 06.05.2022 r. na XIII Jarmarku św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego, mająca na celu zachęcenie mieszkańców miasta Siedlce do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi.
        Serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH Atlas).
        W tym dniu o godz. 12.00 zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze pod hasłem „Mój dom, moja rodzina” oraz nastąpi wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu oraz wyróżnień wykonawcom prac plastycznych, tj. dzieciom z rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce oraz wychowankom „Domu pod Kasztanami” i „Domu pod Dębami” w Siedlcach.

 


 

OGŁOSZENIE

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pod hasłem: „MÓJ DOM, MOJA RODZINA”.

Głównym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, zachęcanie do tworzenia rodzinnych form opieki nad dziećmi wśród mieszkańców miasta Siedlce oraz zwiększenie akceptacji społecznej dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej z terenu miasta Siedlce.

Prace zgłoszone na konkurs mają zawierać elementy graficzne i tekstowe, mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej w formacie A4, na odwrocie podajemy: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon opiekuna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
• II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie prac na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce w terminie do dnia 2 maja 2022 roku do godziny 16.00 (liczy się data wpływu).

Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 6 maja 2022 roku podczas XIII Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława o godzinie 12.00.

 Regulamin konkursu - pobierz»»
 Załącznik do regulaminu - pobierz»»
 Rozstrzygnięcie konkursu - pobierz»»

 

      

SPOTKANIA PROMUJĄCE RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zamieszkujących na terenie miasta Siedlce, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.

Dnia: 4 kwietnia 2022 roku
Godzina: 17.00-19.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09

  

OGŁOSZENIE

 

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję „Weekend dla Ukrainy”.
W placówkach ZUS w godzinach 9.00 – 15.00 czynne będą sale obsługi klientów dla obywateli Ukrainy, zgodnie z przyjętym harmonogramem:
26 i 27 marca (sobota i niedziela):
• Oddział ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12

 

Pracownicy ZUS założą konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz pomogą przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia rodzinne, m.in. o 500+. Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (UKR),
• adres mailowy osoby,
• polski numer telefonu,
• numer rachunku bankowego w Polsce.
Załączniki:
 Plakat o dyżurach w ZUS - pobierz»»
 Ulotka o świadczeniach dla obywateli Ukrainy – krok po kroku:
      - ukraińska wersja językowa - pobierz»»
      - polska wersja językowa - pobierz»» 

OGŁOSZENIE

 

Wzory wniosków o świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy:

 

 Wniosek o Świadczenie jednorazowe - pobierz»»
 Wniosek o Świadczenie jednorazowe UA - pobierz»»


 

OGŁOSZENIE

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań zleconych pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego.

 

 Zarządzenie Nr 74 - pobierz»»
 Zarządzenie Nr 77 - pobierz»»
 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz»»
 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz»»
 Rozporządzenie - pobierz»»
 Uchwała - pobierz»»

 Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu - pobierz»»

 Wyniki konkursu - pobierz»»


 

 

Bieżące informacje na temat pomocy organizowanej przez Miasto
dla osób przebywających z terenu Ukrainy dostępne pod linkiem:
https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-02-2022/pomoc-dla-ukrainy-informacje#nav

 


 

 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym powyżej 16 roku życia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Ogłoszenie o programie - pobierz»»

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»
 Zakres czynności - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 Ogłoszenie o programie - pobierz»»

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Karta pomiaru należności - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

 

W związku z przypadającym w dniach 21 – 27 lutego 2022 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego inicjatywa zrodziła się w 2000 roku i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach aktywnie włącza się w tegoroczne przedsięwzięcie. Coroczne działania skupiają się wokół daty 22 lutego kiedy to obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw.

Dostrzegając potrzebę interdyscyplinarności podejmowanych działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu dyżurów specjalistów świadczących pomoc w tym zakresie. Możliwość osobistej konsultacji będzie możliwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 oraz za pomocą środków komunikacji na odległość pod numerem telefonu: 25 794 30 10.

Zakres tematyczny proponowanych konsultacji jest bardzo szeroki, dlatego, że trudne doświadczenia rodzinne często wynikają z wielu złożonych czynników, a pomoc nie może ograniczać się do jednego modelu postępowania. Zapraszamy do kontaktu i dania sobie szansy na wsparcie i zmianę swojej trudnej sytuacji. Zachęcamy również do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz przekazywaniu informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Harmonogram dyżurów, który przekazujemy w załączeniu dostępny jest również na profilu FB Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach .

Pozostajemy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości pod numerem telefonu: 25 794 30 10.
Harmonogram dyżurów - pobierz»»

 

 


 

Ogłoszenie

 

Od 7 lutego 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach rozpoczął realizację projektu pilotażowego
pn. „Stabilna praca - silna rodzina” w powiecie siedleckim i mieście Siedlce.

Uczestnikami projektu mogą być kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okresie bierności zawodowej związanym z wychowywaniem dzieci.

Poniżej link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu:
https://siedlce.praca.gov.pl/-/17132010--stabilna-praca-silna-rodzina-w-powiecie-siedleckim-i-miescie-siedlce

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO SIEDLCE, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

 

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenia prowadzi również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta Siedlce, pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-siedlce/ oraz TUTAJ.

 

 


 

Informacja dotycząca realizacji „dodatku osłonowego”

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
przy ul. Krystyny Osińskiej 6 do 31 października 2022 roku.
Złożenie wniosku w lutym 2022 roku lub później nie powoduje utraty świadczenia ani jego zmniejszenia. 

 


 

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego będzie można otrzymać począwszy od dnia 5 stycznia 2022 roku w siedzibach Ośrodka, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej MOPR  - pobierz»».

 

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2022 roku w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka,
z siedzibą przy ul. Krystyny Osińskiej 6 w godzinach 8.10 -14.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
i 8.10 – 15.40 (środa)
.

 

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii prosimy o:
- zgłaszanie się do stanowiska obsługi z wypełnionym wnioskiem,
- stosowanie środków ochrony osobistej i zachowanie dystansu społecznego.
Osoby obsługiwane będą pojedynczo.

 

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Krystyny Osińskiej 6 oraz pod numerami telefonów: 25 794 31 62, 25 794 31 94, w godzinach obsługi interesantów.

 


 

ZMIANA REALIZATORA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od dnia 1 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce nie jest organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o to świadczenie wyłącznie w formie elektronicznej przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie wyjaśniamy, że świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie wypłacane w terminach miesięcznych do dnia 31 maja 2022 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na prawo do już przyznanego świadczenia wychowawczego również powinny być zgłaszane do tut. Ośrodka.

 


 

Informacja

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej w zakładce Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się następujący sposób składania wniosków:

elektronicznie, od dnia 1 stycznia 2022 r. w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl), dotyczy tylko wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

osobiście od dnia 3 stycznia 2022 r. poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka ul. Sienkiewicza 32

drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce).

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów będzie ograniczona do spraw wymagających wyjaśnień oraz uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach.

 


 

Zaproszenie na konferencję

 

Konferencja on-line poMOC jest w Tobie - 15 grudnia 2021 r. godz. 9.00 - więcej»»

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji: https://forms.gle/gPAJRMuY7ki1KaGUA

 


 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach kampanii społecznej przeciw przemocy pt.: STOP PRZEMOCY! poMOC jest w Tobie! jest Prezydent Miasta Siedlce, Dyrektor Bank Pekao S.A Oddział w Siedlcach oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zwani dalej Organizatorami. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej współfinansowanej ze środków z Fundacji Banku Pekao S.A. imienia Mariana Katona.

 - więcej»»

 


 

WirtualnySenior.pl – nowy portal internetowy stworzony z myślą o seniorach województwa mazowieckiego

 

Nowa platforma informacyjno-poradnikowa stworzona przez zespół Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego powstała dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego w konkursie zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Na portalu osoby starsze mogą znaleźć ciekawe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, aktywności fizycznej czy sportu. Na stronie przedstawiane są ponadto przydatne porady oraz wskazówki z różnych dziedzin życia. Seniorzy znajdą tutaj informacje m.in. o najważniejszych wydarzeniach senioralnych organizowanych przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego, dowiedzą się na przykład, jak dzięki prostym zmianom przyzwyczajeń obniżyć rachunki za prąd, przekonają się, że warto uprawiać sport, zapoznani zostaną z różnymi kwestiami bezpieczeństwa w domu czy na drodze, otrzymają cały pakiet ciekawych propozycji kulturalnych organizowanych przez lokalne instytucje.

Ponadto w zakładce Multimedia będą mogli obejrzeć ciekawe materiały filmowe: relacje z wydarzeń, czy wywiady z ekspertami na tematy dotyczące bezpośrednio osób starszych. W kategorii Ankiety będziemy chcieli poznać zdanie seniorów na temat najróżniejszych zagadnień współczesnego świata: zmian klimatycznych, budżetu obywatelskiego, szczepień czy segregacji śmieci. Portal to przestrzeń dla seniorów, dlatego zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby z nami tworzyć miejsce inspirujących treści dedykowanych seniorom, do kontaktu z nami pod adresem mailowym: redakcja@wirtualnysenior.pl.

Strona jest regularnie aktualizowana. Dzięki temu agreguje różnorodne treści dotyczące czy interesujące seniorów. Jej nadrzędnym celem jest ułatwienie życia osobom starszym, pokazanie alternatywnych pomysłów na spędzenie jesieni życia w bezpiecznym i inspirującym środowisku.

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO SIEDLCE, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały można pobrać bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ):
WIDEOPORADNIKI: to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, podczas których prawnik, specjalista omawia temat: "Eksmisja", "Uprawnienia samotnego rodzica". Wideoporadniki zawierją mini wykład i kazus.

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej znajdą Państwo pozostałe materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, cyberprzemocy i praw konsumenckich), edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń.

Zachęcamy również do śledzenia:
- naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Miasta Siedlce.

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje projekt pt. „poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW”, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz Miasta Siedlce. Potrzeba realizacji projektu wynika z nieustannej konieczności intensyfikowania profesjonalnych działań na rzecz szeroko rozumianego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększania kompetencji osób udzielających wsparcia w tym zakresie.
Edukacyjny charakter Projektu umożliwia oddziaływanie na różne grupy społeczne (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze, osoby niepełnosprawne) ale również grupy zawodowe (ochrona zdrowia, oświata itp.).
Zapraszamy Państwa na szkolenie skierowane do Pracowników Oświaty i Ochrony Zdrowia pt. "Niebieska Karta w praktyce", którego celem będzie podniesienie skuteczności i wzbogacenie warsztatu pracy w sytuacji podejrzenia krzywdzenia a także wzmocnienie umiejętności w zakresie stosowania narzędzia jakim jest procedura „Niebieskie Karty”.

Zakres szkolenia:
- obowiązek sporządzania Procedury „Niebieskie Karty” spoczywający na przedstawicielu Oświaty i na przedstawicielu Ochrony Zdrowia w sytuacji podejrzenia występowania przemocy domowej;
- zasady wypełniania, sposób postępowania, wątpliwości;
- pomoc osobom współuzależnionym (członkom rodziny osoby uzależnionej);
- procedura kierowania do sądu wniosków o poddanie leczeniu w przypadku, gdy osoba, która spełnia przesłanki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odmawia podjęcia leczenia odwykowego;
- wskazanie sposobów i miejsc, w których można podjąć terapię;
- przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, sposoby reagowania na krzywdzenie;
- „uważny dorosły”.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line w następujących terminach:
- Terminy dla Pracowników Oświaty
1. 29.11.2021 r. w godzinach: 10:00-12:30
2. 29.11.2021 r. w godzinach: 13:00-15:30
3. 08.12.2021 r. w godzinach: 10:00-12:30
- Termin szkolenia dla Pracowników Ochrony Zdrowia:
08.12.2021 r. w godzinach: 13:00-15:30

Link do wydarzenia zostanie przesłany w dniu poprzedzającym wybrany termin Szkolenia, na wskazany w karcie zgłoszeniowej adres e-mailowy. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub za pośrednictwem mediów społecznościowych klikając na wydarzenie utworzone na profilu FB Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach.

Szkolenie poprowadzą:
1. Joanna Matejek - Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach;
2. Katarzyna Marciniak-Paprocka - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Siedlce ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
3. Magdalena Ozygała - Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Dla uczestników szkolenia przewidziane są certyfikaty uczestnictwa i książka, które będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2021-11-20)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - pobierz»»

 Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2022-01-18) - pobierz»»

 

 


 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2022.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2021 r.
Szczegółowe informacje o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 794 30 11.

 

 Druk wniosku o dofinansowanie do sportu rekreacji kultury i turystyki ze śroków PFRON - pobierz»»


 

Dzień Dziecka Utraconego

 

       W dniu 15 października 2021 roku o godz. 12:00 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

 

Organizatorzy

 


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do udziału w Warsztatach specjalistów udzielających wsparcia w sytuacjach okołoprzemocowych w ramach projektu „poMOC jest w Tobie – REAKTYWACJA ZASOBÓW”.

 

Szczególne zaproszenie kierujemy do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, Policji, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W ramach warsztatów zostanie wypracowany Plan Bezpieczeństwa, który będzie stanowił uzupełnienie procedur formalnych w sytuacji wystąpienie przemocy domowej oraz zawartość Skrzynki Wsparcia, która zostanie rozdysponowana pomiędzy instytucje powołane na rzecz dziecka i rodziny. Zadaniem wypracowanych narzędzi będzie zwiększenie świadomości społecznej i wzmacnianie postaw ułatwiających reagowanie na krzywdzenie. Zastosowanie zawartości Skrzynki Wsparcia oraz Planu Bezpieczeństwa pozwoli na udzielanie wsparcia w sposób efektywniejszy i bardziej ukierunkowany na indywidualne potrzeby.

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
23.09-24.09.2021 r.
06.10-07.10.2021 r.

 

Warsztaty poprowadzi:
Maja Kuźmicz – mgr psychologii, trenerka, certyfikowana specjalistka i superwizorka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyłam studium terapii dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo – behawioralnym. Od kilkunastu lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie pracuje w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, z którym jest zawodowo związana od 2005 roku. Pracowała w ośrodkach pomocy społecznej, Centrum Alzheimera, Fundacji Projekt Starsi, a także stowarzyszeniu dla osób uzależnionych i ich rodzin. Posiada bogate doświadczenie pracy psychologicznej zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Organizuje i prowadzi prelekcje, warsztaty i szkolenia. Prowadzi grupy psychoedukacyjne, warsztatowe i rozwojowe również dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem innym.

 

Miejsce:
Siedziba Stowarzyszenia „SZANSA”
08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23

 

Aby zarejestrować udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która dostępna jest poniżej i przesłać ją wraz z klauzulą RODO na adres mailowy: oik@mopr.siedlce.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.

 

Więcej szczegółów dostępnych jest pod nr telefonu 25 794 30 10.

 

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Klauzula informacyjna RODO - pobierz»»

 

  

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym powyżej 16 roku życia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 Ogłoszenie o programie - pobierz»»

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
       Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 Ogłoszenie o programie - pobierz»»

 Karta agłoszeniowa - pobierz»»

 Karta oceny stanu zdrowia - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez SIEDLCE, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji - pobierz»»

 

 

 

 

 


 

Dobry Start od ZUS

 

 

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup podręczników i artykułów szkolnych.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online przez:
• portal PUE ZUS,
• portal empatia.mpips.gov.pl
• bankowość elektroniczną.

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia Dobry Start
Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, mogą go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika ZUS - w naszej placówce, podczas e-wizyty, w czasie naszego dyżuru w innej instytucji.

Kiedy złożyć wniosek?
ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
• do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych do końca sierpnia,
• w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie wniosków składanych od września.
Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start przez rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, na PUE ZUS udostępniliśmy intuicyjny kreator wniosków. Kreator krok po kroku prowadzi wypełniającego wniosek przez proces uzupełniania wymaganych danych i informacji.

Jakiego wsparcia udzieli ZUS
Każda osoba, która będzie potrzebowała wsparcia w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start może liczyć na pracowników ZUS. Pomoc można uzyskać:
• na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
• w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
• we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
• w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dyżurach dostępne na www.zus.pl).

 


 

 

poMOC jest w Tobie – REAKTYWACJA ZASOBÓW

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy wsparciu finansowym Miasta Siedlce i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2021 realizuje projekt pt. „poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW”. - więcej»»

 


 

INFORMACJA

 

       Informujemy, że od 14 czerwca 2021 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. K. Osińskiej 6.
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 r. obsługa interesantów w siedzibie MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Wychowawczych i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) będzie odbywać się w godzinach:
8.10-14.00 - w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki,
8.10-15.45 - w środy.

 


 

Konkurs pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa

 

       Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 r. zadań zleconych pn. Asystent osoby niepełnosprawnej; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego; Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego (2021-06-02) - pobierz»»

 Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - pobierz»»

 Program - Opieka wytchnieniowa - pobierz»»

 Wyniki konkursu - pobierz»» 

UWAGA!

 

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 11 czerwca br.
bezpośrednia obsługa interesanta zostaje zawieszona.
       Korespondencję należy kierować drogą pocztową lub do skrzynki podawczej
znajdującej się w głównym holu budynku przy ulicy Prusa 18.

      


 

SIEDLECKA ŚCIEŻKA POMOCOWA


 


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ
W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

          Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.
          W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.
          W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.
          Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.
          Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie w pozycji nr 23 oraz na trzeciej stronie w pozycji nr 48 - wzór podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty. Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
          Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.
          Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Siedlcach prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców w ograniczonym zakresie i z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA PROWADZONA JEST W GODZ. 10:00-15:00 bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
          Osoby obsługiwane są pojedynczo (przy stanowisku bezpośredniej obsługi może przebywać jedna osoba), pozostałe osoby oczekujące proszone są o zachowanie dystansu.
          Przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję. Do skrzynki dokumenty można składać po ich wcześniejszym zabezpieczeniu (zszyte lub w kopercie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45.
          W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Zespołu oraz telefonicznie tel. 25 794 31 97.

 


POWSTRZYMAJ SWOJĄ AGRESJĘ

 

Chcesz zmienić sposób funkcjonowania rezygnując ze stosowania przemocy?
Chcesz zweryfikować przekonania na temat przemocy?
Chcesz nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze prowadzące do stosowania przemocy, a przede wszystkim nauczyć się nowych umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów?
Chcesz zmienić poglądy na wychowanie dzieci?
Chcesz wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie?
Chcesz powstrzymywać się od stosowania przemocy oraz wiedzieć gdzie możesz skorzystać z pomocy, gdybyś powrócił do dawnych zachowań?
Chcesz zrezygnować z przedmiotowego traktowania innych osób oraz chcesz być zdolny do empatii?
Chcesz odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem w różnych jego obszarach?

 

ODPOWIADASZ ZA SWOJE ZACHOWANIE!

Nie możesz usprawiedliwiać swojej agresji alkoholem, trudnym dzieciństwem, niepowodzeniami w pracy ani żadną inną przyczyną. Nie tłumacz swojej agresji ani przemocy zachowaniem żony (partnerki) mówiąc, że Cię sprowokowała. Nie mów, że to nie Ty, tylko alkohol, albo że wszystkiemu winne jest Twoje trudne dzieciństwo.

Pamiętaj, nic nie usprawiedliwia przemocy. To nie inni, ale Ty jesteś odpowiedzialny za swoje zachowanie.

Pamiętaj, że:
• Bicie, szturchanie, ośmieszanie, straszenie, szantażowanie, zabieranie pieniędzy, ograniczanie kontaktów, zmuszanie do seksu to nie są zwykłe kłótnie, nieporozumienia i Twoja prywatna sprawa - to przestępstwo ścigane z urzędu, za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. (art. 207 kodeksu karnego)
Tutaj uzyskasz pomoc:
Weź udział w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób które stosują przemoc w rodzinie.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Skontaktuj się z nami:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. H. Sienkiewicza 32
Tel. 25 794 30 10

 


OGŁOSZENIE

 

       W związku z przypadającym w dniach 22 – 26 lutego 2021 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego inicjatywa zrodziła się w 2000 roku i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach aktywnie włącza się w tegoroczne przedsięwzięcie. Coroczne działania skupiają się wokół daty 22 lutego kiedy to obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw.
       Dostrzegając potrzebę interdyscyplinarności podejmowanych działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz wychodząc naprzeciw ich potrzebom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu dyżurów specjalistów świadczących pomoc w tym zakresie. Możliwość osobistej konsultacji będzie możliwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32 oraz za pomocą środków komunikacji na odległość pod numerem telefonu: 25 794 30 10.
       Zakres tematyczny proponowanych konsultacji jest bardzo szeroki, dlatego, że trudne doświadczenia rodzinne często wynikają z wielu złożonych czynników, a pomoc nie może ograniczać się do jednego modelu postępowania. Zapraszamy do kontaktu i dania sobie szansy na wsparcie i zmianę swojej trudnej sytuacji. Zachęcamy również do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz przekazywaniu informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.
       Harmonogram dyżurów, który przekazujemy w załączeniu dostępny jest również na stronie internetowej Ośrodka: www.mopr.siedlce.pl, oraz na profilu FB Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach.
       Pozostajemy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości pod numerem telefonu: 25 794 30 10.

 

 Harmonogram dyżurów  - pobierz»»

 


OGŁOSZENIE

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ulicy Sienkiewicza 32, w godzinach 8.00 – 12.00, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Warunki przyznania:
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, w przypadku, gdy:
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się
o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.;
ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Termin składania wniosków:
Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31 marca 2021r.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godz. 8.00 – 12.00 oraz na stronie internetowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 25 794-30-24.

      


 

Od 1 lutego 2021 r. rusza nabór elektronicznych wniosków o świadczenie 500+

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż od 1 lutego 2021 r. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”.
       Obecnie świadczenie wychowawcze jest przyznane do 31 maja 2021 r. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne będzie złożenie nowego wniosku. Wnioski w wersji elektronicznej będzie można składać od 1 lutego br. natomiast w formie papierowej wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia.

        Z uwagi na trwający w Polsce stan pandemii apelujemy do Państwa, aby szczególnie w tym roku skorzystać z elektronicznej możliwości składania wniosków.

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:
• portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
• systemów teleinformatycznych banków.

 


 

Informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

       W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców, że na terenie Miasta Siedlce jest wyznaczonych na dzień 15 stycznia 2021 r. 8 punktów szczepień. - więcej»»

 


 

OGŁOSZENIE

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w środki ortopedyczne i pomocnicze, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się są dostępne w Siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 w godzinach 8.00-12.00 oraz na stronie internetowej.
       Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się następujący sposób składania wniosków:
elektronicznie, od dnia 1 stycznia 2021 r. w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl), dotyczy tylko wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
osobiście od dnia 4 stycznia 2021 r. poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie Ośrodka ul. Sienkiewicza 32
• drogą pocztową, za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce).
       Do Państwa dyspozycji pozostaje nr telefonu: 25 794 30 11.
       Bezpośrednia obsługa interesantów będzie ograniczona do spraw wymagających wyjaśnień i uzupełnienia braków formalnych w złożonych wnioskach.

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach 2021-2022
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2020-11-20)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku oraz w latach 2021-2022 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - pobierz»»

 Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz»»

 Wyniki otwartego konkursu (2021-02-09) - pobierz»»

 


 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydawanie unijnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogramu 2020 rozpocznie się w dniu 2.11.2020 r.

W związku z tym rozpoczęcie przyjmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wniosków o wydanie skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej zaplanowano na dzień 28.09.2020 r.

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.
Skierowania będą obowiązywały w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 31.08.2021 r.

 


 

Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
:
treść ogłoszenia - pobierz»»
karta zgłoszenia - pobierz»»
karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej - pobierz»»
klauzula informacyjna - pobierz»»

 


Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje w bieżącym roku Program pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin lub opiekunów, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
          W związku z tym ogłaszamy nabór na stanowisko „Opiekuna osoby niepełnosprawnej”, do którego zapraszamy osoby, które posiadają następujące kwalifikacje
: dyplom potwierdzający uzyskanie uprawnień
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym.
Ze szczegółami na temat Programu, procesu rekrutacji oraz dokumentów, które powinny złożyć osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32; pod numerem telefonu (25)7943001 lub na stronie www.mopr.siedlce.pl.

 


 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
dowód uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
      - opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
      - opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.
     opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),
     przelewem bankowym w formie papierowej,
     lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla ……………………………… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
w tym: 21 zł opłata za kartę parkingową, 1 zł opłata ewidencyjna.

 


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ I DOBRY START

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń nie ma konieczności składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero od lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację. Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia z innego tytułu.
         W okresie od 1 lipca 2020 r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej do 30 listopada 2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczenia ,,dobry start’’ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii zachęcamy Państwa do składnia wniosków w wersji elektronicznej przez:
• bankowość elektroniczną;
• portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
• portal PUE ZUS 

Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.:

 Treść ogłoszenia - pobierz»»

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o przywróceniu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 


 

 


 

Ogłoszenie

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 26 maja 2020 r. istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Ośrodku.

 

W siedzibie MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 8.00 - 12.00.
W siedzibie MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Świadczeń Wychowawczych) obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 12.00 - 15.00.
W siedzibie MOPR przy ul. B. Prusa 16 (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności) obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 10.00 - 15.00.

 

         Do siedziby MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 oraz przy ul. K. Osińskiej 6 interesanci wpuszczani są pojedynczo. Jednocześnie obsługiwanych może być maks. 3 osoby.
         Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowywania bezpiecznego (min. 2 m) odstępu od innych osób. Zaleca się dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku (płyn udostępniony przy wejściu głównym). Osoby niestosujące się do wskazanych wymogów sanitarnych nie będą obsługiwane.
         Równocześnie zachęcamy do korzystania ze skrzynek podawczych, które we wszystkich siedzibach MOPR w dalszym ciągu funkcjonują. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

 „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III


Informacja

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, Miasto Siedlce przystąpiło do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

       Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona zostanie osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

WAŻNE!

Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

     Informujemy, że ze względu na panujący w kraju stan epidemii, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa, ograniczona jest możliwość załatwiania sprawy osobiście w siedzibie organu. W związku z tym wniosek można złożyć:
1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
2. w wersji papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32.

Druk wniosku dostępny poniżej:
Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
2. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
3. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika

W przypadku spełnienia w/w warunków, zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Siedlcach do korzystania z powyższego wsparcia finansowego.

     Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, pod nr tel. 25 794 30 11.


 

        Zarządzenie 96/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (06.04.2020) - pobierz»» 
 Ogłoszenie wyników konkursu (14.05.2020) - pobierz»»

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostaną zlikwidowane kasy funkcjonujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wypłaty świadczeń dokonywane będą na konta bankowe wskazane przez Wnioskodawców.

Wpłat należności należy dokonywać przelewem na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1953 1000 0023 4842 1484
ze wskazaniem tytułu wpłaty i kogo dotyczy, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Ośrodka:
• w przypadku wpłat należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - kontakt pod tel. nr 25 794 30 18,
• w przypadku wpłat przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - kontakt pod tel. nr 25 794 31 63.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze dostarczanie
do Ośrodka dyspozycji przekazywania świadczeń na konta bankowe.

 


 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w miesiącu marcu świadczenia wypłacane w kasie Ośrodka zostały nadane przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku. W przypadku zwrotu przekazu, wypłata świadczenia za miesiąc marzec będzie mogła być ponownie zrealizowana wyłącznie na konto bankowe. Prosimy zatem o uaktualnienie adresu zamieszkania i złożenie dyspozycji wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

 


 

OGŁOSZENIE

 

          W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do odwołania:
    1. wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasach Ośrodka. Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru konta bankowego na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. Wyjątkowo w marcu należne zasiłki i świadczenia zostaną nadane przekazem pocztowym (pod warunkiem, że Poczta Polska nie wstrzyma realizacji tej usługi);
    2. wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę ePUAP;
    3. wstrzymane z założenia zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
    4. wstrzymane zostają posiedzenia komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
    5. wstrzymana zostaje realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    6. wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

         
Przed siedzibami Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 oraz ul. Osińskiej 6 umieszczone zostały skrzynki pocztowe w których należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej. W siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Prusa 18 w głównym wejściu za kratą znajduje się szafa metalowa, do której można wrzucać dokumenty składane w formie papierowej.
          We wszystkich sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 32 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 30 01 lub 25 794 30 02) lub elektronicznego (sekretariat@mopr.siedlce.pl)
z pracownikami zajmującymi się daną sprawą.
          W sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Osińskiej 6 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z pracownikami poszczególnych Działów (świadczenia rodzinne – tel. 25 794 31 62, fundusz alimentacyjny – tel. 25 794 31 63, e-mail: sr@mopr.siedlce.pl , świadczenia wychowawcze – tel. 25 794 31 94, e-mail: sw@mopr.siedlce.pl). W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Działy: Świadczeń Wychowawczych, Świadczeń Rodzinnych oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 do odwołania.
          W sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prosimy o nawiązywanie z pracownikami Zespołu kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 31 97) lub elektronicznego (pzoon@mopr.siedlce.pl).

          Prosimy Państwa, w miarę możliwości, o pozostanie w domach.
          Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.

 


 

Wojewoda Mazowiecki


zgodnie z zaleceniem z dnia 16 marca 2020 r., Pana Pawła Wdówika Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanym
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374),

do przeprowadzania postępowań administracyjnych przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby

wydał polecenie
zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
działającym w I i II instancji w województwie mazowieckim
do przeprowadzania postępowań administracyjnych
zgodnie z powyższym zaleceniem.

 


 

Informacja

 

Osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członków rodziny, sąsiadów, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa proszone są o nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod
nr tel. 25 794 30 01 z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w godzinach pracy Ośrodka.
Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do sytuacji osoby.

 


 

Informację o naborze

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

 Podinspektora w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2020-03-04) - pobierz»»

      Unieważnienie naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Księgowości (2020-03-24) - pobierz»»

 Psychologa – 0,5 etatu (2020-03-04) - pobierz»»

 Zakład Karny w Siedlcach ponownie realizuje kampanię społeczną Służby Więziennej
Bezpieczni w służbie i w pracy
.


Kampania jest adresowana w szczególności do pracowników administracji publicznej, którzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Szkolenie jest prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach oraz funkcjonariuszy GISW OISW Warszawa (Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie).

Zajęcia zaplanowane są do realizacji w dwóch modułach: teoretycznym i praktycznym. W trakcie szkolenia m. in. poruszana jest problematyka agresji werbalnej i niewerbalnej ze strony interesanta, bezpiecznej organizacji miejsca pracy, praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym (omówienie przestępstw, które mogą zostać popełnione przez petentów, m.in. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie), technik obrony przed agresją klienta w trakcie wykonywania pracy.

W dn. 20.02.2020 r. udział w kampanii wezmą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

To już drugie szkolenie z tego zakresu. Pierwsze pilotażowe odbyło się w 2019 roku, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, których stanowiska narażone są na bezpośredni kontakt z najtrudniejszym klientem (agresja słowna i fizyczna).
        Zarządzenie 39/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (12.02.2020) - pobierz»» 
Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu (19.03.2020) - pobierz»»


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2019-11-21)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - pobierz»»

 Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz»»

 Wyniki konkursu - pobierz»»

 


 

Informację o Dniach Otwartych promujących rodzicielstwo zastępcze


         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.


         Osoby zainteresowane zapraszamy na Dni Otwarte organizowane w siedzibie naszej jednostki przy
ul. Sienkiewicza 32 , pokój nr 4 w dniach
:
- 08 listopada 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00
- 09 grudnia 2019 r. w godzinach 15.00 – 18.00


         Podczas Dni Otwartych będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.
         Żadna, nawet najlepsza instytucja, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb emocjonalnych dzieci w takim stopniu jak rodzina. To właśnie rodzina zastępcza daje nie tylko dom, ale także rodzinne ciepło i miłość. W rodzinie zastępczej dzieci mogą czuć się bezpiecznie, a przede wszystkim mają swoich najbliższych dorosłych, którzy się nimi opiekują i na których mogą liczyć. Odzyskują zaufanie, radość, spokój, uczą się jak radzić sobie w dorosłym życiu, bazując na pozytywnych wzorcach.


         Serdecznie zapraszamy!

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje
,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2019 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 16.

 


 

Komunikat w sprawie Świadczenia Wychowawczego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustawa nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji elektronicznej od
1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Dziele Świadczeń Wychowawczych)
.  - więcej»»

 

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
      w Siedlcach
(14.06.2019) - pobierz»»

Pytania do OOZ (18.06.2019) - pobierz»»

Odpowiedzi na pytania (19.06.2019) - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2019) - pobierz»»

 


INFORMACJA


Od dnia 17 czerwca 2019 roku:
1. pracownicy socjalni przyjmować będą interesantów od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 - 11:00,
2. w godz. 11:00 - 16:00 dyżurujący pracownicy socjalni, w sprawach niecierpiących zwłoki, przyjmować będą

    interesantów w:
    a) poniedziałki w pokoju nr 52 (nr tel. 25 794 30 04),
    b) wtorki w pokoju nr 55 (nr tel. 25 794 30 05),
    c) środy w pokoju nr 54 (nr tel. 25 794 30 06),
    d) czwartki w pokoju nr 53 (nr tel. 25 794 30 07),
    e) piątki w pokoju nr 47 (nr tel. 25 794 30 08).

 W sobotę 01.06.2019 r.
odbędzie się III Niebanalny Triathlon Młodzieżowy zorganizowany przez Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową SOS. Wydarzenie będzie połączone z Piknikiem Rodzinnym, który odbędzie się na terenie Programu SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach, przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce wezmą udział w wydarzeniu jako wolontariusze.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem:
https://wioskisos.org/iii-niebanalny-triathlon-mlodziezowy-w-siedlcach/

 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. na XII Siedleckim Jarmarku Św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego.
Zapraszamy do naszego stanowiska, przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH ATLAS)

  

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - maj 2019 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

22 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

23 (czwartek)

 K

24 (piątek)

 L, Ł, M, N

27 (poniedziałek)

 O, P, R

28 (wtorek)

 S, Ś, T

29 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

30 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

21 (wtorek)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przejmuje realizację zadania
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32
w dni robocze od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39 w godz. 8.00-11.00.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce.


Kandydatów zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09,
w godz. 8.00 – 16.00
Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego:
- kto może zostać rodziną zastępczą,
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
- jakie zadania ma rodzina zastępcza,
- jakiego rodzaju wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza,
- warunki utworzenia i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie kierujemy do osób gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalistów:
pediatra,
ortopeda,
okulista,
laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,
    zachęcamy do składania dyspozycji przekazywania na konto osobiste świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń Dobry Start (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Informujemy, że ww. świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32zgodnie z harmonogramem udostępnionym przy kasie i na stronie internetowej Ośrodka http://www.mopr.siedlce.pl.

        Po odbiór gotówki należy zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty.
W przypadku nieodebrania gotówki w dniu wskazanym w harmonogramie, gotówkę można będzie odebrać w dniu następnym. Wypłata ieodebranych świadczeń w bieżącym miesiącu będzie możliwa w miesiącu następnym zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZIENIE W SIEDLCACH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Adres Ośrodka: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl, numer tel.: (25) 794 30 01

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby Ośrodka, wskazany w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16

3. Dane osobowe przetwarzane są w MOPR:
   - w celu realizacji zadań wynikających z:
      • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
      • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
      • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
      • ustawyz dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
      • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
      • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
      • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
         niepełnosprawnych
      • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych
      • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
      • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
      • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
         publicznych
      • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
         rządowego programu „Dobry start”
   - w celu:
      • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
         Kodeksu Pracy
      • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

4. Dane osób będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych za granicę.

6. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zastały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MOPR w Siedlcach, która określa okresy przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR danych, przysługuje osobom prawo do:
      • dostępu do treści danych,
      • sprostowania danych,
      • usunięcia danych,
      • ograniczenia przetwarzania danych,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w
         których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych,
      • prawo do przenoszenia danych,
      • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia
         zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem.

9. Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane dane osób narusza przepisy RODO.

10. Monitoring wizyjny – MOPR ze względów bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących częściach:
      • Parter– przy wejściu głównym ( wewnątrz budynku)
      • I piętro – przy kasie
      • Zewnętrzna część budynku – wejście główne, wjazd na teren Ośrodka, parking

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 


Informujemy, że PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.
Szczegółowe informacje na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/migam.

Linki do filmów promujących i prezentujących system:
https://youtu.be/42kdtuBIRZA , https://youtu.be/BOsev2ZntVc


      W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

     Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę:
     http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

     Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 01 lipca 2018 r. można składać przez internet wnioski na nowy okres świadczeniowy o:
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenie dobry start (300 dla ucznia) za pomocą: bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcachprzy
ul. K. Osińskiej 6.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od 16 lipca w siedzibachMOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32.
OGŁOSZENIE

Uwaga!
Zmiana numerów telefonów.

Informujemy, że uruchomione zostały nowe numery telefonów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31 maja 2018 r.
Nowe numery telefonów są następujące:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy – sprawy dotyczące domów pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23
Pobierz Informator


    

 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA