mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Druki wniosków

Obowiązujące wzory Wniosków i załączników programu "Aktywny Samorząd"

WNIOSKI:
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 1 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 2 lub 3 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar A, Zadanie nr 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 2 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar B, Zadanie nr 5 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 1 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 2 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 3 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 4 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar C, Zadanie nr 5 - pobierz»»
WNIOSEK MODUŁ I, Obszar D - pobierz»»

ZAŁĄCZNIKI Moduł I:
oświadczenia - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 1 i 2) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar A, Zadanie 4, Obszar B, Zad.4) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: ruch) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 1: wzrok) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar B, Zadanie 3) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 1) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 3 i 4) - pobierz»»
zaświadczenie lekarskie (dotyczy-Obszar C, Zadanie 5) - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»
prośba o przywrócenie terminu - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
pełnomocnictwo - pobierz»»
odwołanie pełnomocnictwa - pobierz»»


WNIOSEK MODUŁ II (studenci) - pobierz»»

ZAŁĄCZNIKI Moduł II:
oświadczenia - pobierz»»
zaświadczenie z uczelni - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
Zaświadczenie wydane przez Zakład Pracy - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»
prośba o przywrócenie terminu - pobierz»»
oświadczenie pełnomocnika - pobierz»»
pełnomocnictwo - pobierz»»
odwołanie pełnomocnictwa - pobierz»»

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie SOW) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Zgodnie z wytycznymi PFRON
W Obszarze C3
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania protezy Wzór nr 9-C3_O -
pobierz PDF»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej protezy Wzór 11-C3_K -
pobierz PDF»»
W Obszarze C4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania naprawy protezy Wzór nr 10-C4_O -
pobierz PDF»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej naprawy protezy 12-C4_K -
pobierz PDF»»

Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.


Druki wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych:

I. Zasiłek pielęgnacyjny:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: druk SR-3 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
II. Świadczenie pielęgnacyjne:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r. - pobierz»»
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01.01.2024 r.: druk NSR -5 - pobierz»»
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01.01.2024 r. – druk NSR-5Z - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem: zał. ZSR-10 - pobierz»»
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz»»
Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia emerytalno - rentowego - pobierz»»

III. Świadczenie rodzicielskie:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: druk SR-7 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
IV. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka:
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
Do wniosku należy dołączyć:
     - Zaświadczenie lekarskie - pobierz»»
     - zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres od 01 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku (okres zasiłkowy 2023/2024, w którym rokiem bazowym jest rok 2022 oraz zmiany, które nastąpiły po tym roku):
I. Wniosek o zasiłek rodzinny oraz wymagane dokumenty – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków: druk SR-1 - pobierz»»
Załącznik do wniosku (gdy w rodzinie jest więcej niż 6 osób): zał SR-1Z - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu za rok 2022: zał. ZSR-05 - pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2022: zał. ZSR-07 - pobierz»»
Oświadczenie o terminie udzielonego urlopu wychowawczego: zał. ZSR-08 - pobierz»»
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem: zał. ZSR-10 - pobierz»»
Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu poza miejscem zamieszkania: zał. ZSR-12 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
II. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz wymagane dokumenty (tzw. Becikowe) – wnioski składane od 01 listopada 2023 r. do 30 października 2024 r.):
Zaświadczenie lekarskie - pobierz»»
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) druk SR-2 - pobierz»»
Załącznik do wniosku (gdy w składzie rodziny jest więcej niż 6 osób): zał. SR-2Z - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu za rok 2022: zał. ZSR-05 - pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2022: zał. ZSR-07 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
III. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wymagane dokumenty (ustalenie prawa do świadczenia od 01 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.):
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: druk SR-4 - pobierz»»
Załącznik do wniosku (gdy więcej niż 6 osób w rodzinie): zał. SR-4Z - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu za rok 2022: zał. ZSR-05 - pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2022: zał. ZSR-7 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»

 Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną:
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:
1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, składa elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.


Druki wniosków Funduszu Alimentacyjnego:

Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku (okres zasiłkowy 2022/2023, w którym rokiem bazowym jest rok 2021 oraz zmiany, które nastąpiły po tym roku) oraz wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: druk FA-1 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
Załącznik do wniosku (gdy w rodzinie jest więcej niż 6 osób): druk FA-1Z - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu: zał. ZFA-03 - pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego: zał. ZFA-05 - pobierz»»
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów: zał. ZFA-06 - pobierz»»
Oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej innych niż dłużnik alimentacyjny - pobierz»»
Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów - pobierz»»

Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku (okres zasiłkowy 2023/2024, w którym rokiem bazowym jest rok 2022 oraz zmiany, które nastąpiły po tym roku) oraz wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: druk FA-1 - pobierz»»
Klauzula RODO - pobierz»»
Załącznik do wniosku (gdy w rodzinie jest więcej niż 6 osób): druk FA-1Z - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu: zał. ZFA-03 - pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego: zał. ZFA-05 - pobierz»»
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów: zał. ZFA-06 - pobierz»»
Oświadczenie o osobach zobowiązanych względem osoby uprawnionej innych niż dłużnik alimentacyjny - pobierz»»
Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów - pobierz»»

 Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną:
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:
1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składa elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.


Druki wniosków do Powiatowego Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

1. Orzekanie:
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dodatkowo:
Wzór upoważnienia.
Wzór oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wzór oświadczenia o pobycie.
Wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
Wzór prośby o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej / placówki..
Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.

Druki wniosków do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzeczenia o Niepełnosprawności dotyczące wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia:

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - pobierz»»
Kwestionariusz samooceny w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem - pobierz»»
Klauzula informacyjna WZON - pobierz»»


Druki wniosków - Dom Pomocy Spolecznej:

Wniosek o skierowanie do DPS - pobierz»»
Zaświadczenie lekarskie - pobierz»»
Zaświadczenie psychologa - pobierz»»
Zaświadczenie psychiatry - pobierz»»
Oświadczenie dotyczące osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - pobierz»»
Zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - pobierz»»


Druki wniosków Działu Rehabilitacji Społecznej:

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - pobierz»»
 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus - pobierz»»
 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie turnus - pobierz»»
 Informacja o wyborze turnusu i oświadczenie organizatora - pobierz»»
 Informacja o aktualnym stanie zdrowia - pobierz»»

Dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie środki pomocnicze i ortopedyczne - pobierz»»

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny środków pomocniczych - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych i oświadczenie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 Zaświadczenie lekarskie sprzęt rehabilitacyjny - pobierz»»

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych  - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych - pobierz»»

 Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się - pobierz»»

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»


Druki wniosków - dodatek mieszkaniowy:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - pobierz»»
Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz»»
Wzór oświadczenia - pobierz»»
Oświadczenie o stanie majątkowym - pobierz»»
Klauzula RODO -
pobierz»»


Druki wniosków - Dodatek osłonowy:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - pobierz»»


Druki wniosków - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe:

Wzór wniosku na 2023 r. - pobierz»»
Wzór wniosku na 2024 r. - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»
Pouczenie - pobierz»»


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA