mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz膮: Gra縴na, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Komu pomagamy
Pomoc spo艂eczna jest instytucj膮 polityki spo艂ecznej pa艅stwa, maj膮c膮 na celu umo偶liwienie osobom i rodzinom przezwyci臋偶anie trudnych sytuacji 偶yciowych, kt贸rych nie s膮 one w stanie pokona膰, wykorzystuj膮c w艂asne uprawnienia, zasoby i mo偶liwo艣ci.

Prace Uczestnik贸w
艢rodowiskowego Domu Samopomocy


Prawo do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej przys艂uguje:
1) osobom posiadaj膮cym obywatelstwo polskie maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej,
b) w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze wzgl臋d贸w humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posi艂ku, niezb臋dnego ubrania oraz zasi艂ku celowego;
3) maj膮cym miejsce zamieszkania i przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw cz艂onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cz艂onkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wje藕dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje藕dzie z tego terytorium obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej i cz艂onk贸w ich rodzin, posiadaj膮cym prawo pobytu lub prawo sta艂ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej przys艂uguje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do kt贸rych nale偶膮 w szczeg贸lno艣ci:
1) ub贸stwo;
2) sieroctwo;
3) bezdomno艣膰;
4) bezrobocie;
5) niepe艂nosprawno艣膰;
6) d艂ugotrwa艂a lub ci臋偶ka choroba;
7) przemoc w rodzinie;
8) potrzeba ochrony ofiar handlu lud藕mi;
9) potrzeba ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣膰;
10) bezradno艣膰 w sprawach opieku艅czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych;
11) trudno艣ci w integracji cudzoziemc贸w, kt贸rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod藕cy, ochron臋 uzupe艂niaj膮c膮 lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwi膮zku z okoliczno艣ci膮, o kt贸rej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniu z zak艂adu karnego;
13) alkoholizm lub narkomania;
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
15) kl臋ska 偶ywio艂owa lub ekologiczna.

Miesi臋czny doch贸d osoby lub rodziny ubiegaj膮cej si臋 o pomoc nie mo偶e by膰 wy偶szy od kwoty okre艣lonej w ustawie o pomocy spo艂ecznej (tzw. kryterium dochodowe).

Obecnie obowi膮zuj膮ce (od 1 stycznia 2022 r.) kryteria dochodowe wynosz膮 odpowiednio:
dla osoby samotnie gospodaruj膮cej - 776 z艂;
dla osoby w rodzinie - 600 z艂 (kryterium rodziny stanowi iloczyn kwoty 600 z艂 i liczby cz艂onk贸w rodziny)

Obok kryterium dochodowego powinien wyst膮pi膰 co najmniej jeden z powod贸w powy偶ej wymienionych lub inne okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce udzielenie pomocy spo艂ecznej.

Podstaw膮 uzyskania pomocy jest wywiad 艣rodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegaj膮cej si臋 o pomoc. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstaw臋 do odmowy przyznania 艣wiadczenia. Celem wywiadu 艣rodowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegaj膮cej si臋 o pomoc. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzi臋cia wiadomo艣ci o konieczno艣ci jego przeprowadzenia.

Osoby i rodziny ubiegaj膮ce si臋 o pomoc zobowi膮zane s膮 do udokumentowania swojej trudnej sytuacji spo艂eczno-bytowej. Wi膮偶e si臋 to z konieczno艣ci膮 dostarczenia odpowiednich dokument贸w, za艣wiadcze艅 i wype艂nienia o艣wiadcze艅. Szczeg贸艂owych informacji w ka偶dym indywidualnym przypadku udziela w艂a艣ciwy pracownik socjalny w trakcie zg艂aszania si臋 o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu 艣rodowiskowego. W przypadku niemo偶no艣ci dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowi膮zek do艂o偶y膰 stara艅 do jego zdobycia.

Osoby i rodziny korzystaj膮ce z pomocy spo艂ecznej zobowi膮zane s膮 do wsp贸艂dzia艂ania z pracownikiem socjalnym w rozwi膮zywaniu swojej trudnej sytuacji 偶yciowej. Nieuzasadniona odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, podj臋cia zatrudnienia, podj臋cia lub przerwania szkolenia, sta偶u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, prac spo艂ecznie u偶ytecznych, a tak偶e odmowa lub przerwanie udzia艂u w dzia艂aniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub nieuzasadniona odmowa podj臋cia leczenia odwykowego w zak艂adzie lecznictwa odwykowego przez osob臋 uzale偶nion膮 mog膮 stanowi膰 podstaw臋 do odmowy przyznania 艣wiadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 艣wiadczenia lub wstrzymania wyp艂aty 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych 艣wiadcze艅, ich celowego niszczenia lub korzystania w spos贸b niezgodny z przeznaczeniem b膮d藕 marnotrawienia w艂asnych zasob贸w finansowych mo偶e nast膮pi膰 ograniczenie 艣wiadcze艅, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie 艣wiadczenia niepieni臋偶nego.

Osoby i rodziny, korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej, s膮 zobowi膮zane informowa膰 o ka偶dej zmianie w ich sytuacji osobistej i maj膮tkowej, kt贸ra wi膮偶e si臋 z podstaw膮 do przyznania 艣wiadcze艅. 艢wiadome wprowadzenie w b艂膮d pracownika socjalnego mo偶e spowodowa膰 zmian臋 decyzji na niekorzy艣膰 strony oraz naliczenie nienale偶nie pobranych 艣wiadcze艅. 艢wiadczenia nienale偶nie pobrane podlegaj膮 zwrotowi, niezale偶nie od dochodu rodziny.
 

 

Menu

Aktualno艣ci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast臋pcza
Struktura MOPR
Rejony dzia艂ania pracownik贸w socjalnych
Zam贸wienia Publiczne
Nab贸r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp贸艂鈥 Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp贸艂鈥
do Spraw Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci
艢wiadczenia rodzinne
Dodatek os艂onowy
Dodatek w臋glowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa sta艂ego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Spo艂eczna Os贸b Niepe艂nosprawnych
Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepe艂nosprawnej
Wa偶ne dokumenty
Aktywny Samorz膮d
Druki wniosk贸w
Archiwum
Zobacz tak偶e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost臋pno艣ci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST臉PCZA
      PILNIE POSZUKIWANA