mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

 

 

 

       Miasto Siedlce realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.


       Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym powyżej 16 roku życia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez umożliwienie skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Cel Programu:
1. Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym.
2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie tej osobie realizowania prawa do niezależnego życia.
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, rozrywkowych
czy też sportowych.

       Wsparciem objętych może zostać 30 osób niepełnosprawnych z, czego 26 osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) oraz 4 osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym). Limit godzin usług asystenta wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie przypadających na 1 uczestnika.

       Minimum 70% uczestników Programu będą stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowane będą bezpłatnie w okresie lipiec – grudzień 2021 r.

Usługi asystenta mają polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:
1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom; praca; placówki oświatowe i szkoleniowe; świątynie; placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne; gabinety lekarskie i terapeutyczne; urzędy; znajomi; rodzina; instytucje finansowe; wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.).
2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.
3. Załatwieniu spraw urzędowych.
4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
5. Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego.

       Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem, że limit godzin usług asystenckich przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w kierunku: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.
2. Osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
3. Osoby wskazane przez Uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

       Do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
       Wnioski w postaci wypełnionej „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do Karty należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
       Wzór formularzy Karty zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPR lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.
       Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie MOPR w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32, w godzinach 800 – 1400 lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą w godzinach 800 – 1600. Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl lub na skrzynkę epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP.

       Nabór zgłoszeń wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą one rozpatrywane według kolejności wpływu.

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»» 


 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA