mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak spełnienia wymogów kontrastu i zmiany wielkości tekstu. Część materiałów opublikowana jest w postaci skanów dokumentów.

Wyłączenia

 • Część materiałów została opublikowana w postaci skanów z powodu uwiarygodnienia ich poprzez zamieszczenie podpisów i pieczątek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Kowalczuk.
 • E-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
 • Telefon: 25 794 30 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
 • Adres: 08 – 110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
 • E-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
 • Telefon: 25 794 30 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przy ul. B. Prusa 16/18 w Siedlcach
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi otwierane na zewnątrz, kolejne drzwi otwierają się do wewnątrz budynku. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek, którego można i należy używać w przypadku potrzeby uzyskania pomocy przy wejściu do budynku lub w przypadku potrzeby skorzystania  z urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (windy)  Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

W przypadku braku możliwości wejścia interesanta  do siedziby MOPR każdy  pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ma obowiązek obsłużenia interesanta  na terenie nieruchomości  - przed budynkiem lub na parkingu.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Na piętro można wejść schodami z holu głównego na parterze budynku lub wjechać samoobsługową windą (urządzeniem do transportu osób niepełnosprawnych VIP 11). Wejście do windy znajduje się na zewnątrz, obok wejścia głównego do budynku.

Z holu głównego można dostać się do:

 • Kancelarii,
 • Zespołu ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
 • Zespołu ds. Kadr,
 • Działu Organizacyjno – Administracyjnego,
 • Inspektora Danych Osobowych,
 • Działu Analityczno-Programowego,
 • Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej,
 • Zespołu ds. Poradnictwa Specjalistycznego ds. interwencji Kryzysowej i poradnictwa Specjalistycznego
 • Schody prowadzące na I piętro budynku

Na I piętrze budynku:

 • odbywa się obsługa interesantów w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • interesantów przyjmują pracownicy socjalni,
 • znajduje się Dział Świadczeń Pomocy Społecznej, Księgowość oraz Dyrekcja.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – część B nr pomieszczenia  10.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku na ul. B. Prusa 16/18 w Siedlcach zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, na parkingu przed wjazdem na teren nieruchomości (po lewej stronie wjazdu) .

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. K. Osińskiej 6 w Siedlcach
  (siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Działu Świadczeń Wychowawczych)
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia

Budynek jest siedzibą wielu instytucji. Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowane są na parterze.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi otwierane na zewnątrz, kolejne drzwi otwierają się do wewnątrz budynku.

Obsługa Interesantów  Działu Świadczeń  Rodzinnych odbywa się w oznaczonych pokojach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku głównego.

Obsługa Interesantów Działu Świadczeń Wychowawczych odbywa się w biurze obsługi zlokalizowanym na parterze budynku w prawym skrzydle.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie zostały wyznaczone.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. B. Prusa w Siedlcach
  (siedziba Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności)
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia

Budynek jest siedzibą Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wydziałów Urzędu Miasta Siedlce

Do budynku wchodzi się, po niewielkim podjeździe (pochylni), ogólnodostępnym wejściem przez drzwi otwierane na zewnątrz, kolejne drzwi otwierają się wahadłowo.

Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, którego należy użyć w przypadku problemów z wejściem do budynku.

Obsługa Interesantów Zespołu odbywa się na parterze (prawe skrzydło), w oznaczonym pokoju biurowym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, wejście z korytarza będącego poczekalnią.

W budynku jest dostępny wózek inwalidzki.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie zostały wyznaczone.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

`
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA