mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Struktura MOPR w Siedlcach

Dział Pomocy Środowiskowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Analityczno – Programowy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Dział Księgowości

Dział Organizacyjno – Administracyjny

Zespół do spraw kadrowych

Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


Dyrektor - Adam Kowalczuk

Z–ca Dyrektora - Przemysław Grzegrzółka

Główny Księgowy - Barbara Kamińska


Dział Pomocy Środowiskowej


Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy realizacja zadań w zakresie pracy socjalnej i pomocy środowiskowej, a w szczególności:
realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w przedmiocie świadczeń pomocy osobom i rodzinom,
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
kompletowanie informacji charakteryzujących sytuację osób i rodzin,
analiza i ocena potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń,
opracowywanie diagnoz i ustalanie indywidualnych planów pomocy,
udzielanie informacji osobom o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy w Mieście,
prowadzenie pracy socjalnej, w tym w oparciu o kontrakt socjalny,
wnioskowanie o pomoc w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
analiza skuteczności udzielanej pomocy,
udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
przydzielanie asystenta rodziny osobom i rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
wdrażanie procedury „Niebieskie Karty” w przypadkach występowania przemocy i uczestnictwo w grupach roboczych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

KADRA
Monika Krasuska – Kierownik

OBSZAR I
Agata Najmrocka
– Koordynator Obszaru – Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
Barbara Paszkiewicz–Dybciak – Starszy specjalista pracy socjalnej
Renata Biarda – Specjalista pracy socjalnej
Karolina Sowa – Specjalista pracy socjalnej
Wojciech Matejek – Starszy pracownik socjalny
Iwona Tomasiewicz – Pracownik socjalny

OBSZAR II
Aneta Grochowska
– Koordynator Obszaru – Specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Czubaszek – Starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Goluch – Starszy specjalista pracy socjalnej
Ewa Paskudzka – Starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Siwiak – Starszy specjalista pracy socjalnej
Emilia Kosmalska – Pracownik socjalny

OBSZAR III
Ewa Żach – Koordynator Obszaru – Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
Katarzyna Stańczuk – Starszy specjalista pracy socjalnej
Anna Stańczuk – Specjalista pracy socjalnej
Alena Haiduk – Pracownik socjalny
Jolanta Olszewska – Pracownik socjalny
Anna Skóra – Pracownik socjalny

OBSZAR IV
Kalina Celińska – Starszy specjalista pracy socjalnej
Grażyna Sarna – Starszy specjalista pracy socjalnej
Monika Woźniok – Starszy specjalista pracy socjalnej
Marta Żero – Starszy specjalista pracy socjalnej
Hubert Biaduń – Specjalista pracy socjalnej
Renata Pasiak – Starszy pracownik socjalny


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Do zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy w szczególności:
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
obsługa organizacyjno-techniczna Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego:
   - gromadzenie przekazywanej dokumentacji w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
   - organizowanie i uczestniczenie w pracach grup roboczych powoływanych przez Przewodniczącego MZI,
wsparcie, poradnictwo i pomoc dla ofiar przemocy,
praca ze sprawcami przemocy, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
Kadra
Elżbieta Szopka
– Kierownik, starszy pracownik socjalny
Magdalena Ozygała – Psycholog
Sylwia Łopacka – Pracownik socjalny, psycholog
Joanna Marciszewska – Starszy specjalista pracy socjalnej
Grażyna Szaniawska – Aspirant pracy socjalnej


Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej:
Do zadań Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:
1) Sekcja Wspierania Rodziny:
udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci,
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin,
pomoc i wsparcie dla rodzin w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji zadań;
2) Sekcja Pieczy Zastępczej:
prowadzenie naboru i organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
organizowanie zastępczej opieki nad dzieckiem w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziców biologicznych,
opiniowanie na wniosek sądu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji zadań.
Kadra:
Renata Krawczyk – Kierownik
Aneta Królikowska – Starszy inspektor
Agnieszka Brewczyńska – Starszy asystent rodziny
Beata Zbrożek – Starszy asystent rodziny
Aleksandra Strzałkowska – Asystent rodziny
Monika Plebańska – Młodszy asystent rodziny
Katarzyna Chojecka – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Agnieszka Wielgórska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Monika Danielak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Iwona Dziewulska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Maryna Lobanova – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Małgorzata Jaroszek – Pedagog
Beata Mucha – Pedagog
Krystyna Szyszko – Pomoc administracyjna


Dział Świadczeń Rodzinnych
Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych należy w szczególności:
1) Sekcja Świadczeń Rodzinnych:
przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunw i jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka określonego w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
prowadzenie postępowań administracyjnych i weryfikacja wniosków,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. wnioskowanych świadczeń,
przygotowywanie list wypłat,
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji zadań;
2) Sekcja Funduszu Alimentacyjnego:
przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
prowadzenie postępowań administracyjnych i weryfikacja wniosków,
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. wnioskowanych świadczeń,
przygotowywanie list wypłat,
prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
współpraca z komornikami sądowymi, sądami, prokuraturami, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami pomocy społecznej i innymi organami w związku z prowadzonymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji zadań.
Kadra
Ewa Jaszczuk – Kierownik
Katarzyna Soczewka – Zastępca Kierownika
Sylwia Babicz – Starszy inspektor
Renata Frankowska – Starszy inspektor
Justyna Jaszczuk - Starszy inspektor
Dorota Prokopiak – Starszy inspektor
Aneta Celińska – Podinspektor
Katarzyna Mędza - Podinspektor
Magdalena Pawlik - Podinspektor
Olga Sorokin – Podinspektor
Sylwia Pawlak – Referent
Edyta Woźniak – Referent


Dział Analityczno – Programowy
Do zadań Działu Analityczno-Programowego należy w szczególności:
diagnozowanie problemów społecznych w Mieście,
analizowanie zasobów Miasta w zakresie pomocy społecznej, opracowywanie i wysyłanie sprawozdań w tym zakresie,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze zagadnień społecznych,
nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej na zlecenie Miasta,
organizowanie i koordynowanie realizacji prac społecznie użytecznych,
monitorowanie i prowadzenie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce,
opracowywanie i realizacja projektów o tematyce społecznej przeznaczonych dla mieszkańców Miasta,
koordynowanie, opracowywanie i realizacja programów wynikających z realizacji zadań poszczególnych działów Ośrodka, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań zleconych przez Miasto dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny.
Kadra
Izabela Siemieniak – Kierownik
Joanna Iwaniuk – Starszy inspektor
Magdalena Suchodolska – Starszy inspektor
Bernard Trzos – Starszy inspektor


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:
przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wydanie kart parkingowych uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych,
prowadzenie postępowań w ww. zakresie,
orzekanie o niepełnosprawności i wydawanie orzeczeń,
orzekanie o stopniu niepełnosprawności i wydawanie orzeczeń,
organizowanie i przeprowadzanie posiedzeń komisji orzekających,
wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizowanych zadań.
Kadra
Jolanta Wiewiórka
– Przewodniczący
Monika Waldzińska
– Sekretarz
Iwona Bednarzak
– Starszy inspektor
Sylwia Trzos-Krupa
– Starszy inspektor
Aleksandra Kur
– Starszy inspektor
Elżbieta Cielemęcka
– Starszy inspektor
Anna Rucińska
– Pomoc administracyjna


Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
Do zadań Działu Świadczeń Pomocy Społecznej należy w szczególności:
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej i potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
przyjmowanie i rejestrowanie wniosków pracowników socjalnych o udzielenie pomocy mieszkańcom Miasta,
badanie poprawności rachunkowej i kompletności dokumentów,
bieżące konsultacje z pracownikami socjalnymi dotyczące świadczeń przysługujących osobom ubiegającym się o pomoc,
załatwianie spraw związanych ze sprawieniem pogrzebu,
sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
przygotowywanie zapotrzebowań i sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
dokonywanie miesięcznych rozliczeń kosztów dożywiania dzieci i uczniów,
dokonywanie miesięcznych rozliczeń świadczeń pomocy społecznej przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert,
prowadzenie składnicy akt: przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie i brakowanie dokumentacji.
Kadra
Małgorzata Wesołowska
– Kierownik
Alina Borkowska
– Starszy inspektor
Grażyna Mazur
– Starszy inspektor
Katarzyna Olszewska-Pucyk
– Starszy inspektor
Hubert Sadowski
– Starszy inspektor
Agnieszka Szmurło
- Inspektor
Emilia Zadrożna
– Podinspektor
Iwona Nowosielska
– Referent


Dział Księgowości
Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:
prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
obsługa kasowa,
prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją środków majątkowych,
prowadzenie systemu finansowej kontroli wewnętrznej dotyczącej wykonania planów finansowych wydatków i dochodów Ośrodka oraz niezbędnych procedur zapewniających skuteczność i efektywność tej kontroli,
bieżące sporządzanie analiz do celów ustalania sytuacji finansowej oraz prawidłowego wykonania budżetu i przedkładanie ich Dyrektorowi,
opracowywanie projektu budżetu,
współdziałanie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w celu zapewnienia prawidłowego wykonania wydatków i dochodów.
Kadra
Barbara Kamińska – Główny Księgowy
Mariola Bryńczak – Starszy Inspektor
Magdalena Głuchowska–Chmura – Starszy inspektor
Maria Górska – Starszy Inspektor
Joanna Kozioł – Starszy Inspektor
Agata Mądra - Podinspektor
Milena Osik-Detyna – Podinspektor


Dział Organizacyjno – Administracyjny
Do zadań Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
prowadzenie spraw kancelarii i sekretariatu,
prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem Ośrodka,
prowadzenie gospodarki lokalowej Ośrodka,
obsługa informatyczna Ośrodka,
organizowanie prac utrzymujących czystość i porządek na terenie Ośrodka,
obsługa techniczna strony internetowej Ośrodka i Biuletynu Informacji Publicznej – zamieszczanie informacji na stronie i ich aktualizacja,
wykonywanie całokształtu spraw związanych z realizowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
realizacja zakupów i zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych,
prowadzenie rejestru faktur i opisywanie faktur,
prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Kadra
Renata Sikorska – Kierownik
Wiesław Chojecki – Starszy inspektor
Małgorzata Posiadała – Starszy inspektor
Teresa Gołębiewska – Inspektor
Izabela Malon – Podinspektor
Malwina Suchożebska - Podinspektor
Jan Biardzki – Starszy specjalista ds. BHP
Marek Paskudzki – Starszy informatyk
Marzena Kopówka – Sprzątaczka
Anna Kowalczyk – Sprzątaczka
Agnieszka Wasilewska – Sprzątaczka
Maciej Karasiński – Konserwator


Zespół ds. Kadrowych
Do zadań Zespołu ds. Kadrowych należy w szczególności:
kompletowanie i przechowywanie akt pracowników,
prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej,
prowadzenie ewidencji czasu pracy,
ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników z Dyrektorem,
monitorowanie kontroli dyscypliny pracy oraz norm pracy,
organizowanie prac związanych z okresową oceną pracowników,
obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
wprowadzanie dokumentów dot. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych do programu „Płatnik” pracowników i członków ich rodzin oraz świadczeniobiorców Ośrodka i członków ich rodzin,
sporządzanie analiz i sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych,
prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
prowadzenie rejestru i gromadzenie dokumentacji z przeprowadzanych w Ośrodku kontroli.
Kadra
Anna Klimiuk – Starszy inspektor
Aleksandra Chazan Starszy Inspektor


Zespół ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Do zadań Zespołu ds. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym należy w szczególności:
opracowywanie zasad podziału środków finansowych z PFRON na poszczególne zadania,
opracowywanie zasad przyznawania dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej,
realizacja programów socjalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych, finansowanych przez PFRON,
opracowywanie i realizacja programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
Kadra
Joanna Szcześniak – Starszy inspektor
Joanna Piotrowska – Inspektor
Izabela Zgrzebnicka – Pomoc administracyjna


Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Magdalena Mróz
Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:
prowadzenie całokształtu zadań związanych z ochroną danych osobowych w Ośrodku,
zapewnienie i nadzorowanie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych,
nadzorowanie zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnym z ustawą oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
podejmowanie odpowiednich działań w wypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczenia lub podejrzeniu naruszenia.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA