mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    

Zamówienia Publiczne

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

Archiwum 2012

Archiwum 2013

Archiwum 2014

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyZamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 

         W związku z realizacją przez Miasto Siedlce Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 (w zakresie Modułu II), w ramach zadania dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w postępowaniu związanym z udzieleniem zamówienia na dostawę i obsługę urządzeń służących do realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (teleopieka). (2024-06-10)

Zapytanie ofertowe - pobierz»»

Załącznik do zapytania ofertowego (wzór oferty, plik pdf) - pobierz»»

Załącznik do zapytania ofertowego (wzór oferty w wersji edytowalnej) - pobierz»»

=================================================
 

 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2016-09-07)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załączniki nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załączniki nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych - pobierz»»

 Załączniki nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pobierz»»

 Załączniki nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

=================================================
 

 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2015-12-23)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załącznik nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie - pobierz»»

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej - pobierz»»

 Załącznik nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

=================================================
 

 

Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

       

        Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 02-12-2016r.
Ogłoszenie - pobierz»»
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»
    Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
   - część budowlana: projekt,
   - część elektryczna: opis, E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07,
   - CO: - projekt, opis, rys. S1, rys. S2, wyniki,
   - wod-kan: projektrys. S1, rys. S2, rys. S3
Załączniki nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   - część budowlana: specyfikacja,
   - część elektryczna: specyfikacja,
   - CO: specyfikacja,
   - wod-kan: specyfikacja
Załączniki nr 3 do SIWZ - Przedmiary
   - część budowlana: przedmiar,
   - część elektryczna: przedmiar,
   - wod-kan w tym C.O.: strona tytułowa, przedmiar
Załączniki nr 4 do SIWZ - Pozwolenie na budowę  - pobierz»»
Załączniki nr 5 do SIWZ - Formularz oferty w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»
Załączniki nr 6 do SIWZ- Wzór umowy - pobierz»»

Informacja z otwarcia ofert - pobierz»»
    Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

=================================================
 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

=================================================

 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz»»

 Zmiany do SIWZ - pobierz»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

=================================================

 

        Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zamówienia publicznego na Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach Numer ogłoszenia: 330028 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»

 Załączniki 2, 5 i 6 w wersji edytowalnej - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

=================================================

 

         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 244250 - 2015 z dnia 17.09.2015 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-09-17)

 Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki do SIWZ 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 11 - pobierz»»

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 12 - pobierz»»

=================================================

        

         Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Ogłoszenie numer: 121257 - 2015
z dnia 13.08.2015 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2015-08-13)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zapytanie I do SIWZ
Zapytanie II do SIWZ
Zapytanie III do SIWZ

Odpowiedzi na Zapytania I, II i III do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy po zmianach

Zapytanie IV do SIWZ
Odpowiedzi na Zapytanie IV do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-26)

=================================================

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA