mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Agnieszka, Inez, Jarosław

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
dowód uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
      - opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
      - opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.
     opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),
     • przelewem bankowym w formie papierowej,
     • lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla ……………………………… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
w tym: 21 zł opłata za kartę parkingową, 1 zł opłata ewidencyjna.

 


 

Wojewoda Mazowiecki


zgodnie z zaleceniem z dnia 16 marca 2020 r., Pana Pawła Wdówika Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanym
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374),

do przeprowadzania postępowań administracyjnych przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby

wydał polecenie
zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
działającym w I i II instancji w województwie mazowieckim
do przeprowadzania postępowań administracyjnych
zgodnie z powyższym zaleceniem.

 


 

I. DANE TELEADRESOWE
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 18
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl


II. GODZINY PRACY BIURA
Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


III. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Obsługa interesantów odbywa się w godzinach od 10:00 – 15:00


IV. KADRA ADMINISTRACYJNA
Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur


V. DRUKI DO POBRANIA
1. Orzekanie:
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dodatkowo:
Wzór upoważnienia.
Wzór oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wzór oświadczenia o pobycie.
Wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
Wzór prośby o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla placówki.
Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącą Zespołu, z siedzibą ul. B. Prusa 18, adres e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby, wskazanym w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. W związku z przetwarzaniem danych przez PZOoN przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich sprostowania.
8. Administrator nie przekazuje danych za granicę.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Osoba, która powierza swoje dane do przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna, że przetwarzane tych danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

VIII. AKTY PRAWNE

 

IX. KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

 

X. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

XI. ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

XII. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy dzieci)

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA