mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz膮: Gra縴na, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci

 

OG艁OSZENIE

 

Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Siedlcach
poszukuje

LEKARZY

r贸偶nych specjalizacji, w szczeg贸lno艣ci: neurolog贸w, okulist贸w, psychiatr贸w oraz pediatr贸w
do pe艂nienia funkcji cz艂onk贸w, przewodnicz膮cych sk艂ad贸w orzekaj膮cych Powiatowego Zespo艂u.

 


 

Od dnia 16 maja 2022 r. przesta艂 w Polsce obowi膮zywa膰 stan epidemii, nadal obowi膮zuje stan zagro偶enia epidemicznego (ROZPORZ膭DZENIE RADY MINISTR脫W z dnia 13 maja 2022 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii)

 

W zwi膮zku z powy偶szym w dalszym ci膮gu obowi膮zuje art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzona zasada stanowi o ci膮g艂o艣ci wa偶no艣ci orzecze艅 o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci. Wa偶no艣膰 orzecze艅 zosta艂a ustawowo wyd艂u偶ona do up艂ywu 60. dnia od dnia odwo艂ania stanu zagro偶enia epidemicznego, jednak nie d艂u偶ej ni偶 do dnia wydania nowego orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci albo stopniu niepe艂nosprawno艣ci.

 

W zwi膮zku z powy偶szym wszystkie orzeczenia, kt贸rych wa偶no艣膰 up艂ywa od 8 marca 2020 r. zachowuj膮 wa偶no艣膰 zgodnie z ww. przepisem. Przed艂u偶enie wa偶no艣ci orzeczenia nast臋puje z mocy prawa. Wprowadzone uregulowania maj膮 na celu zabezpieczenie praw os贸b niepe艂nosprawnych w trakcie trwania stanu zagro偶enia epidemicznego, w tym mo偶liwo艣ci dalszego korzystania z ulg i uprawie艅 na podstawie przed艂u偶onego orzeczenia.

 

Karty parkingowe dla os贸b niepe艂nosprawnych wydane na podstawie orzecze艅, kt贸rych wa偶no艣膰 zosta艂a przed艂u偶ona z mocy prawa, zachowuj膮 wa偶no艣膰 przez 60 dni od dnia odwo艂ania stanu zagro偶enia epidemicznego, nie d艂u偶ej jednak ni偶 do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym plac贸wkom zachowuj膮 wa偶no艣膰 przez 60 dni od dnia odwo艂ania stanu zagro偶enia epidemicznego.

 

UWAGA! W nied艂ugim czasie mo偶e nast膮pi膰 zmiana przepis贸w prawa w ww. zakresie.
Powiatowy Zesp贸艂 do spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Siedlcach
prowadzi osobist膮 obs艂ug臋 interesant贸w w siedzibie Zespo艂u w dni robocze w godz. 8.00-14.00

 

Dokumenty mo偶na r贸wnie偶 sk艂ada膰:
鈥 za po艣rednictwem operatora pocztowego na adres Powiatowego Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Siedlcach, ul. B. Prusa 16/18, 08-110 Siedlce
鈥 w skrzyni podawczej umieszczonej w holu budynku.
W sprawie pyta艅 i w celu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci s艂u偶ymy pomoc膮 w punkcie obs艂ugi interesanta w siedzibie Zespo艂u, pod nr telefonu 25 794 31 97 lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej: pzoon@mopr.siedlce.pl

 


 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej mo偶e z艂o偶y膰 osoba niepe艂nosprawna posiadaj膮ca wa偶ne, prawomocne orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zawieraj膮ce wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
jedn膮 aktualn膮 fotografi臋 (o wymiarach 35mm x 45mm odzwierciedlaj膮c膮 aktualny wizerunek osoby,
      kt贸rej wniosek dotyczy, przedstawiaj膮c膮 t臋 osob臋 bez nakrycia g艂owy i okular贸w z ciemnymi szk艂ami),
orygina艂 orzeczenia do wgl膮du,
dow贸d uiszczenia op艂aty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21,00 z艂,
dow贸d uiszczenia op艂aty ewidencyjnej.

     Op艂aty nale偶y dokona膰 na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank 艢l膮ski S.A. Oddzia艂 w Siedlcach),
     鈥 przelewem bankowym w formie papierowej,
     鈥 lub za pomoc膮 system贸w bankowo艣ci elektronicznej (nale偶y wydrukowa膰 potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu nale偶y wpisa膰:
Wydanie karty parkingowej dla 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹ (imi臋 i nazwisko osoby niepe艂nosprawnej, uprawnionej do uzyskania karty parkingowej )

 

UWAGA!
Przepisy rozporz膮dzenia okre艣laj膮ce wysoko艣膰 op艂aty ewidencyjnej, o kt贸rej mowa: w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p贸藕n. zm.) b臋d膮 wprowadzone z dniem wdro偶enia rozwi膮za艅 technicznych umo偶liwiaj膮cych funkcjonowanie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, okre艣lonych w komunikacie, o kt贸rym mowa w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw.

Minister w艂a艣ciwy do spraw informatyzacji og艂asza w swoim dzienniku urz臋dowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat okre艣laj膮cy termin wdro偶enia rozwi膮za艅 technicznych, o kt贸rych mowa w ust. 1. Komunikat og艂asza si臋 w terminie co najmniej 3 miesi臋cy przed dniem wdro偶enia rozwi膮za艅 technicznych okre艣lonym w tym komunikacie. 

I. DANE TELEADRESOWE
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl


II. GODZINY PRACY BIURA
Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8:00 do 16:00.


III. GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
Obs艂uga interesant贸w odbywa si臋 codzienne od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8:00 do 14:00.


IV. KADRA ADMINISTRACYJNA
Przewodnicz膮cy Zespo艂u: Jolanta Wiewi贸rka
Sekretarz Zespo艂u: Monika Waldzi艅ska
Pracownicy obs艂ugi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur


V. DRUKI DO POBRANIA
1. Orzekanie:
Wz贸r wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b, kt贸re uko艅czy艂y 16 rok 偶ycia).
Wz贸r wniosku o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 16 roku 偶ycia).
Wz贸r wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅.
Wz贸r za艣wiadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
2. Dodatkowo:
Wz贸r upowa偶nienia.
Wz贸r oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wz贸r o艣wiadczenia o pobycie.
Wz贸r zrzeczenia si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania.
Wz贸r pro艣by o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wz贸r wniosku o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
Informacja o op艂acie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wz贸r wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepe艂nosprawnej / plac贸wki..
Informacja o op艂acie za wydanie karty parkingowej.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, 偶e:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci, reprezentowany przez Przewodnicz膮c膮 Zespo艂u, z siedzib膮 ul. B. Prusa 18, adres e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontakt贸w z osobami, kt贸rych dane dotycz膮 w sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przys艂uguj膮cych im na mocy rozporz膮dzenia 2016/679, mo偶na kontaktowa膰 si臋 przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby, wskazanym w pkt. 1 a tak偶e telefonicznie: (25) 794 30 16.
3. Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych w zakresie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci,
Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci.
4. Odbiorc膮 danych osobowych b臋d膮 podmioty uprawnione na podstawie przepis贸w prawa, a tak偶e podmioty, kt贸rym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane b臋d膮 przechowywane przez okres 50 lat od ko艅ca roku, w kt贸rym zako艅czono post臋powanie prowadzone przez Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci do czasu up艂ywu ustawowego terminu przechowywania akt na podstawie Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6. Podanie danych jest wymogiem wynikaj膮cym z przepis贸w ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych.
7. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych przez PZOoN przys艂uguje prawo do dost臋pu do ich tre艣ci oraz ich sprostowania.
8. Administrator nie przekazuje danych za granic臋.
9. Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, 偶eby zapewni膰 艣rodki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami.
10. Osoba, kt贸ra powierza swoje dane do przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna, 偶e przetwarzane tych danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

VIII. AKTY PRAWNE

 

IX. KTO I GDZIE SK艁ADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

 

X. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI

 

XI. ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIE艃

 

XII. ORZEKANIE O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI (dotyczy dzieci)

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPE艁NOSPRAWNEJ

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

 

Menu

Aktualno艣ci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast臋pcza
Struktura MOPR
Rejony dzia艂ania pracownik贸w socjalnych
Zam贸wienia Publiczne
Nab贸r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp贸艂鈥 Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp贸艂鈥
do Spraw Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci
艢wiadczenia rodzinne
Dodatek os艂onowy
Dodatek w臋glowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa sta艂ego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Spo艂eczna Os贸b Niepe艂nosprawnych
Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepe艂nosprawnej
Wa偶ne dokumenty
Aktywny Samorz膮d
Druki wniosk贸w
Archiwum
Zobacz tak偶e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost臋pno艣ci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST臉PCZA
      PILNIE POSZUKIWANA