mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia będą ważne do 30 września 2024 roku.

Choć ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., dotyczy też części orzeczeń, które już wygasły.

Nowe zasady

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
albo ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2), zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 , jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

 


 

USTALANIE POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA DLA POTRZEB ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

 

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody (brak kryterium dochodowego), a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.

I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w województwie mazowieckim jest to Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie).
W celu uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć:
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych oraz kopią dokumentu poświadczającego status osoby niepełnosprawnej:
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
• orzeczenie ZUS,
• orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidztwa, wydane przed 1 stycznia 1998 r., przez komisje lekarskie
   podległe KRUS, MON lub MSWiA.
Wniosek z załącznikami można składać od dnia 1 stycznia 2024 r.:
• pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
• osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu,
• elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/
• w siedzibie Powiatowego/ Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej.
Prawo do świadczenia uzależnione jest od uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów.
Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:
• I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
   z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt,
• II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób
   z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt,
• III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób
   z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.
Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, poza podstawowymi danymi osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, zawiera informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane. W przypadku osób, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Ponadto wniosek zawiera informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem jest dołączany do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania.

Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:
1) 220% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 95 do 100 punktów;
2) 180% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 90 do 94 punktów;
3) 120% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 85 do 89 punktów;
4) 80% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 80 do 84 punktów;
5) 60% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 75 do 79 punktów;
6) 40% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono
     na poziomie od 70 do 74 punktów.

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:
1) osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-
    leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
    niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy
    społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
2) osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego,
    chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
3) na osobę, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,
    chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.
Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej pełnomocnika. Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie wspierające przysługuje zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom( na podstawie obowiązujących przepisów).

Szczegółowe informację dostępne pod numerem telefonu: 22 695-75-78 lub 22 695-75-81.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - pobierz»»
Kwestionariusz samooceny w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem - pobierz»»
Klauzula informacyjna WZON - pobierz»»

Dodatkowe informacje zamieszczone są pod adresem:
Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne - informacje - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
     - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Formularz w zakresie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia
Rozporządzenie w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia
Ustawa o świadczeniu wspierającym

 


 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
poszukuje

LEKARZY

różnych specjalizacji, w szczególności: neurologów, okulistów, psychiatrów oraz pediatrów
do pełnienia funkcji członków, przewodniczących składów orzekających Powiatowego Zespołu.

 


 

PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
albo ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego, wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 r., czyli po wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.11). Regulował to art. 15h tzw. ustawy covidowej, w myśl którego orzeczenia straciłyby ważność po upływie 60 dni od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Ten stan prawny obecnie został zmieniony

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), opublikowanej (ogłoszonej) w Dzienniku Ustaw z dnia 05 maja 2023 r.

Art. 10 wyżej cytowanej ustawy uchyla art. 15h ustawy covidowej.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wskazują nowe terminy ważności orzeczeń, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych na podstawie przedłużonego z mocy prawa orzeczenia, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień oraz świadczeń z pomocy społecznej, a także innych świadczeń powiązanych z orzeczeniem.

W myśl art. 23 ww. ustawy, zmiany normują okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła / upłynie w terminach:
1) do dnia 31 grudnia 2020 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu
    – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W takich samych terminach jak orzeczenia, ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych,
- dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r.

W myśl art. 24 ww. ustawy:
1. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.12), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 28 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy: art. 10 oraz art. 23–24, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 5 maja 2023 r.).

 

 


 

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA
WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

 

Treść informacji - pobierz»»

 


 

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA
LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Treść informacji - pobierz»»

 


 

I. DANE TELEADRESOWE
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl


II. GODZINY PRACY BIURA
Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


III. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Obsługa interesantów odbywa się w godzinach:

Poniedziałek   8.00 - 14.00
Wtorek           8.00 - 14.00
Środa           10.00 - 17.00
Czwartek        8.00 - 14.00
Piątek             8.00 - 14.00


IV. KADRA ADMINISTRACYJNA
Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur


V. DRUKI DO POBRANIA
1. Orzekanie:
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dodatkowo:
Wzór upoważnienia.
Wzór oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wzór oświadczenia o pobycie.
Wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
Wzór prośby o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej / placówki..
Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącą Zespołu, z siedzibą ul. B. Prusa 18, adres e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby, wskazanym w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. W związku z przetwarzaniem danych przez PZOoN przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich sprostowania.
8. Administrator nie przekazuje danych za granicę.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Osoba, która powierza swoje dane do przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna, że przetwarzane tych danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

VIII. AKTY PRAWNE

 

IX. KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

 

X. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

XI. ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

XII. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy dzieci)

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA