mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
dowód uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
      - opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
      - opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.
     opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),
     • przelewem bankowym w formie papierowej,
     • lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla ……………………………… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
w tym: 21 zł opłata za kartę parkingową, 1 zł opłata ewidencyjna.

 


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ
W TRAKCIE TRWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

          Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.
          W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.
          W przypadku orzeczeń, których ważność upływała od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., warunkiem przedłużenia ważności, było złożenie w tym terminie (tj. od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) ponownego wniosku o wydanie orzeczenia.
          Wprowadzone uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień na podstawie przedłużonego orzeczenia.
          Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie orzeczeń, których ważność została przedłużona z mocy prawa, zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia. Karty parkingowe wydane uprawnionym placówkom zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Na podstawie Polecenia Wojewody Mazowieckiego możliwe jest wysłanie własnoręcznie podpisanego wniosku o wydanie karty parkingowej pocztą na adres Powiatowego Zespołu. Tym samym wyłączony został obowiązek własnoręcznego podpisania wniosku o wydanie karty parkingowej w siedzibie zespołu. Wniosek musi być własnoręcznie podpisany na pierwszej stronie w pozycji nr 23 oraz na trzeciej stronie w pozycji nr 48 - wzór podpisu. Do wniosku musi być dołączona fotografia przedstawiająca aktualny wizerunek wnioskodawcy oraz dowód wpłaty. Możliwe jest także wysłanie karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, za pisemną zgodą wnioskodawcy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
          Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie zaocznym tzn. z wyłączeniem bezpośredniego badania osoby orzekanej pod warunkiem, że dołączona do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentacja medyczna jest dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia.
          Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Siedlcach prowadzi aktualnie bezpośrednią obsługę wnioskodawców w ograniczonym zakresie i z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA PROWADZONA JEST W GODZ. 8.10-14.00 - w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz 8.10-15.45 - w środy
, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.
          Osoby obsługiwane są pojedynczo (przy stanowisku bezpośredniej obsługi może przebywać jedna osoba), pozostałe osoby oczekujące proszone są o zachowanie dystansu.
          Przy wejściu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję. Do skrzynki dokumenty można składać po ich wcześniejszym zabezpieczeniu (zszyte lub w kopercie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:45.
          W sprawie pytań i w celu wyjaśnienia wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Zespołu oraz telefonicznie tel. 25 794 31 97. 

I. DANE TELEADRESOWE
08-110 Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl


II. GODZINY PRACY BIURA
Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


III. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Obsługa interesantów odbywa się w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.10 do 14.00, w środę w godzinach od 08.10 do 15.45.


IV. KADRA ADMINISTRACYJNA
Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur


V. DRUKI DO POBRANIA
1. Orzekanie:
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dodatkowo:
Wzór upoważnienia.
Wzór oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wzór oświadczenia o pobycie.
Wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
Wzór prośby o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (PDF).
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (XLS).
Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącą Zespołu, z siedzibą ul. B. Prusa 18, adres e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby, wskazanym w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. W związku z przetwarzaniem danych przez PZOoN przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich sprostowania.
8. Administrator nie przekazuje danych za granicę.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Osoba, która powierza swoje dane do przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna, że przetwarzane tych danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

VIII. AKTY PRAWNE

 

IX. KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

 

X. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

XI. ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

XII. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy dzieci)

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA