mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
poszukuje

LEKARZY

różnych specjalizacji, w szczególności: neurologów, okulistów, psychiatrów oraz pediatrów
do pełnienia funkcji członków, przewodniczących składów orzekających Powiatowego Zespołu.

 


 

WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA
PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
albo ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W związku z obowiązującym w Polsce od dnia 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego, wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 r., czyli po wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.11). Regulował to art. 15h tzw. ustawy covidowej, w myśl którego orzeczenia straciłyby ważność po upływie 60 dni od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

Ten stan prawny obecnie został zmieniony

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), opublikowanej (ogłoszonej) w Dzienniku Ustaw z dnia 05 maja 2023 r.

Art. 10 wyżej cytowanej ustawy uchyla art. 15h ustawy covidowej.

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wskazują nowe terminy ważności orzeczeń, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych na podstawie przedłużonego z mocy prawa orzeczenia, w tym możliwości dalszego korzystania z ulg i uprawień oraz świadczeń z pomocy społecznej, a także innych świadczeń powiązanych z orzeczeniem.

W myśl art. 23 ww. ustawy, zmiany normują okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła / upłynie w terminach:
1) do dnia 31 grudnia 2020 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu
    – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

W takich samych terminach jak orzeczenia, ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych,
- dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r.

W myśl art. 24 ww. ustawy:
1. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.12), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 28 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy: art. 10 oraz art. 23–24, wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. od dnia 5 maja 2023 r.).

 


 

I. DANE TELEADRESOWE
08-110 Siedlce, ul. B. Prusa 16/18
tel. 25 794 31 97
e- mail: pzoon@mopr.siedlce.pl


II. GODZINY PRACY BIURA
Biuro PZOoN czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


III. GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Obsługa interesantów odbywa się w godzinach:

Poniedziałek   8.00 - 14.00
Wtorek           8.00 - 14.00
Środa           10.00 - 17.00
Czwartek        8.00 - 14.00
Piątek             8.00 - 14.00


IV. KADRA ADMINISTRACYJNA
Przewodniczący Zespołu: Jolanta Wiewiórka
Sekretarz Zespołu: Monika Waldzińska
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej:
Iwona Bednarzak
Sylwia Trzos-Krupa
Aleksandra Kur


V. DRUKI DO POBRANIA
1. Orzekanie:
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 roku życia).
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dodatkowo:
Wzór upoważnienia.
Wzór oceny funkcjonowania (pomocniczo skala Barthel).
Wzór oświadczenia o pobycie.
Wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
Wzór prośby o wydanie kopii orzeczenia.
3. Legitymacja:
Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. Karta parkingowa.
Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej / placówki..
Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.

 

VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, reprezentowany przez Przewodniczącą Zespołu, z siedzibą ul. B. Prusa 18, adres e-mail: pzoon@mopr.siedlce.pl 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby, wskazanym w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6. Podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
7. W związku z przetwarzaniem danych przez PZOoN przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich sprostowania.
8. Administrator nie przekazuje danych za granicę.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. Osoba, która powierza swoje dane do przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kiedy uzna, że przetwarzane tych danych jest niezgodne z przepisami RODO.

 

VII. ZADANIA PZOoN

 

VIII. AKTY PRAWNE

 

IX. KTO I GDZIE SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

 

X. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

XI. ORZEKANIE O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ

 

XII. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy dzieci)

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA