mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

XIV. KARTA PARKINGOWA

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.


Kto może wnioskować o wydanie karty parkingowej:
1. Osoba niepełnosprawna zaliczona od dnia 1 lipca 2014 r., do znacznego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia - jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Wskazanie to nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności. Samo zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w zakresie samodzielnego poruszania się. Osoby, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N i wskazaniem do karty parkingowej zawartym w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia, uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się.
2. Osoba niepełnosprawna zaliczona od dnia 1 lipca 2014 r., do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia - jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Wskazanie to jest uzależnione od przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O, 05-R lub 10-N.
3. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydane od dnia 1 lipca 2014 r mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia - jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym.
4. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia, posiadająca orzeczenie wydane od dnia 1 lipca 2014 r mająca ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia - jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym.


Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.


Osoba składając wniosek przedstawia oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień zawierającym wskazanie do karty parkingowej.


Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
Do wniosku placówki dołącza się:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki; prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej, a także przedstawia dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.


Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.


Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej dla placówki.


Informacja o opłacie za wydanie karty parkingowej.


Ulgi i uprawnienia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:
1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.
3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

 

Wstecz

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA