mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodz膮: Miko砤j, Emilian, Leontyna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego O艣rodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
艢wiadczenia Rodzinne

Rodzaje 艣wiadcze艅:


Zasi艂ek rodzinny oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia dziecka "Becikowe"

艢wiadczenia opieku艅cze:
   Zasi艂ek piel臋gnacyjny
  
艢wiadczenie piel臋gnacyjne
  
Specjalny zasi艂ek opieku艅czy

艢wiadczenie rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia dziecka "Za 偶yciem"

Zasi艂ek dla opiekuna

 

Prace Uczestnik贸w
艢rodowiskowego Domu Samopomocy

艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do kt贸rych stosuje si臋 przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego,
b) je偶eli wynika to z wi膮偶膮cych Rzeczpospolit膮 Polsk膮 um贸w dwustronnych o zabezpieczeniu spo艂ecznym,
c) przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta艂y, zezwolenia na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi膮zku z okoliczno艣ciami, o kt贸rych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094), lub w zwi膮zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod藕cy lub ochrony uzupe艂niaj膮cej, je偶eli zamieszkuj膮 z cz艂onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadaj膮cym kart臋 pobytu z adnotacj膮 "dost臋p do rynku pracy", z wy艂膮czeniem obywateli pa艅stw trzecich, kt贸rzy uzyskali zezwolenie na prac臋 na terytorium pa艅stwa cz艂onkowskiego na okres nieprzekraczaj膮cy 6 miesi臋cy, obywateli pa艅stw trzecich przyj臋tych w celu podj臋cia studi贸w lub pracy sezonowej oraz obywateli pa艅stw trzecich, kt贸rzy maj膮 prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o kt贸rym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
- w zwi膮zku z korzystaniem z mobilno艣ci kr贸tkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywaj膮cego sta偶 w ramach przeniesienia wewn膮trz przedsi臋biorstwa na warunkach okre艣lonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- je偶eli zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z cz艂onkami rodzin, z wy艂膮czeniem cudzoziemc贸w, kt贸rym zezwolono na pobyt i prac臋 na okres nieprzekraczaj膮cy 9 miesi臋cy, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej,
f) przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
鈥 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o kt贸rym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia bada艅 naukowych lub prac rozwojowych,
- w zwi膮zku z korzystaniem z mobilno艣ci kr贸tkoterminowej naukowca na warunkach okre艣lonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- z wy艂膮czeniem cudzoziemc贸w, kt贸rym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczaj膮cy 6 miesi臋cy, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

艢wiadczenia rodzinne przys艂uguj膮 cudzoziemcom, o kt贸rych mowa w pkt 2, je偶eli zamieszkuj膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasi艂kowy, w kt贸rym otrzymuj膮 艣wiadczenia rodzinne, chyba 偶e przepisy o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego lub dwustronne umowy mi臋dzynarodowe o zabezpieczeniu spo艂ecznym stanowi膮 inaczej.

Termin sk艂adania wniosk贸w

Prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋, pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek z prawid艂owo wype艂nionymi dokumentami.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych na nowy okres zasi艂kowy s膮 przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosk贸w sk艂adanych drog膮 elektroniczn膮 - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 wrze艣nia do dnia 31 pa藕dziernika, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi艂kowy z艂o偶y wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych oraz wyp艂ata przys艂uguj膮cych 艣wiadcze艅 nast臋puje do ostatniego dnia lutego nast臋pnego roku.

UWAGA: Aby otrzyma膰 艣wiadczenia rodzinne za m-c listopad nale偶y z艂o偶y膰 wniosek najp贸藕niej do dnia 30 listopada danego roku. Wydanie decyzji i wyp艂ata 艣wiadcze艅 nast膮pi z zachowaniem wy偶ej wymienionych termin贸w.

Aktualne formularze wniosk贸w oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych dost臋pne s膮 na stronie internetowej MOPR w zak艂adce
Druki wniosk贸w, a tak偶e w BIP Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo艂ecznej.

Miejsce z艂o偶enia dokument贸w

Wnioski o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych mo偶na sk艂ada膰 w:
Dziale 艢wiadcze艅 Rodzinnych MOPR
ul. B. Prusa 16/18
w dni robocze w godz. 8.00-14.00.


Wnioski mo偶na r贸wnie偶 z艂o偶y膰 drog膮 elektroniczn膮 za pomoc膮 systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz ePUAP.

Informacje w sprawie 艣wiadcze艅 rodzinnych udzielane s膮 pod numerem tel. 25 794 31 62.

 

 

Menu

Aktualno艣ci
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zast臋pcza
Struktura MOPR
Rejony dzia艂ania pracownik贸w socjalnych
Zam贸wienia Publiczne
Nab贸r w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zesp贸艂鈥 Interdyscyplinarny
Powiatowy Zesp贸艂鈥
do Spraw Orzekania
o Niepe艂nosprawno艣ci
艢wiadczenia rodzinne
Dodatek os艂onowy
Dodatek w臋glowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa sta艂ego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Spo艂eczna Os贸b Niepe艂nosprawnych
Prace spo艂ecznie u偶yteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepe艂nosprawnej
Wa偶ne dokumenty
Aktywny Samorz膮d
Druki wniosk贸w
Archiwum
Zobacz tak偶e
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dost臋pno艣ci
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZAST臉PCZA
      PILNIE POSZUKIWANA