mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka "Za życiem"


Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje:
• matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
• w kwocie 4.000,00 zł jednorazowo na dziecko, bez względu na dochód rodziny;
• jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka; wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia;
• jeżeli u dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
• jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych dziecka i osób które przysposobiły dziecko).

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
• dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:
zaświadczenie potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych dziecka, a także do osób które przysposobiły dziecko). `

`
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA