mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Formy udzielanej pomocy

Pomoc pieniężna

Pomoc niepieniężna

Jak uzyskać pomoc z MOPR

Tabele odpłatności na 2021 r.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


POMOC PIENIĘŻNA

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w Ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:
zasiłek stały;
zasiłek okresowy;
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego;
pomoc dla rodzin zastępczych;
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych, pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego i in.


POMOC NIEPIENIĘŻNA

Pomoc niepieniężna obejmuje:
pracę socjalną;
poradnictwo psychologiczne, prawne i edukacyjno – terapeutyczne;
usługi opiekuńcze, przyznawane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem;

     - Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w 2021 r. - pobierz
    
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

     - Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2021 r. - pobierz

kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej osób, które z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, której rodzina ani gmina nie są w stanie zapewnić;
zapewnianie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
udzielanie schronienia osobie bezdomnej lub innej, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania;
udzielanie pomocy w postaci gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić;
pomoc rzeczową;
dożywianie dzieci;
sprawienie pogrzebu, w szczególności osobom samotnym;
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia (osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo – wychowawcze, osób które uzyskały status uchodźcy);
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

! pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa udzielana jest bez względu na dochód rodziny.


JAK UZYSKAĆ POMOC Z MOPR?

należy zgłosić się do MOPR w Siedlcach, ul. B. Prusa 16/18;
powinno się złożyć podanie opisujące problem;
pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;
ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Prezydenta Miasta.

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA