mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikoaj, Emilian, Leontyna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Formy udzielanej pomocy

Pomoc pieniężna

Pomoc niepieniężna

Jak uzyskać pomoc z MOPR

Tabele odpłatności na 2021 r.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy


POMOC PIENIĘŻNA

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w Ustawie o pomocy społecznej. W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:
zasiłek stały;
zasiłek okresowy;
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego;
pomoc dla rodzin zastępczych;
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych, pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego i in.


POMOC NIEPIENIĘŻNA

Pomoc niepieniężna obejmuje:
pracę socjalną;
poradnictwo psychologiczne, prawne i edukacyjno – terapeutyczne;
usługi opiekuńcze, przyznawane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem;

     - Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w 2021 r. - pobierz
    
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

     - Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2021 r. - pobierz

kwalifikowanie i kierowanie do domów pomocy społecznej osób, które z uwagi na wiek i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, której rodzina ani gmina nie są w stanie zapewnić;
zapewnianie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
udzielanie schronienia osobie bezdomnej lub innej, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania;
udzielanie pomocy w postaci gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić;
pomoc rzeczową;
dożywianie dzieci;
sprawienie pogrzebu, w szczególności osobom samotnym;
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia (osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo – wychowawcze, osób które uzyskały status uchodźcy);
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

! pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa udzielana jest bez względu na dochód rodziny.


JAK UZYSKAĆ POMOC Z MOPR?

należy zgłosić się do MOPR w Siedlcach, ul. B. Prusa 16/18;
powinno się złożyć podanie opisujące problem;
pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego;
ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka z upoważnienia Prezydenta Miasta.

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA