mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

XIII. LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.


Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


Podstawą wydania każdej z legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania oraz wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.


Do wniosku należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.


DUPLIKAT legitymacji. Dotyczy legitymacji wydawanych od 1 września 2017 r., które zostały wystawione wg nowego wzoru na podstawie tego samego orzeczenia. Za wydanie DUPLIKATU pobiera się opłatę w kwocie
15 zł.

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1. 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.


Legitymacja umożliwia korzystanie z różnych ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów, decydują o nich poszczególne akty prawne, także lokalne.

Wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.


Informacja o opłacie za wydanie DUPLIKATU legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Wstecz

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA