mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zadania zlecone

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. oraz w latach 2019 - 2022 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2018-10-09)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

Konkurs na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2014-11-24)

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2006r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2007r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2008r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2009r.

 

ARCHIWUM

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. oraz w latach 2019 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2018-10-09)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór ofert i ramowe wzóry umów - rozporządzenie - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»
 Wyniki konkursu (2019-01-30) - pobierz»»

 


 

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

 Ogłoszenie w sprawie konkursu - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2018 r. - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2018-02-08) - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2017-03-23) - pobierz»»

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Ramowy wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty i ramowy wzór umowy - rozporządzenie - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

 Formularz sprawozdania - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016 r. - pobierz»»

 Załącznik do Uchwały Nr XIII 147 2015 r. - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej (2015-01-28) - pobierz»»

 


 

Zarządzenie w sprawie unieważnienia kokursu ofert na realizację w 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych (2015-01-27)
 -
pobierz»»

 


Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

(2014-11-24)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oferty, umowy i sprawozdania - Dz U 2011 6 25
Wzór oświadczenia

Uchwały w sprawie zadań priorytetowych 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/585/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2006 roku.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację
w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

 

Załącznik do
Uchwały Nr XXXVI/585/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku obejmują:

1. Ustawowe zadania pomocy społecznej:

działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 130 000 zł;
zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 100 000 zł;
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 785 000 zł;
pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 10 000 zł;
zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców – planowana kwota dotacji do 310 800 zł.

2. Inne zadania na rzecz osób najuboższych i potrzebujących:

pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 3 500 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

 

Uchwała Nr XXXVIII/608/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 października 2005 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/585/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku do Uchwały Nr XXXVI/585/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego posiłku – planowana kwota dotacji do 145 000 zł;”

2. Pkt 1 tiret 4 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 26 000 zł;”

3. Pkt 2 tiret 3 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 16 700 zł.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Przewodniczącego Rady Miasta
Wiceprzewodniczący

Henryk Niedziółka

Uchwała Nr XLVIII/735/2006
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2007 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski


Załącznik do
Uchwały Nr XLVIII/735/2006
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia.2006 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2007 roku obejmują:

Ustawowe zadania pomocy społecznej:

- działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 150 000 zł;
- zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić§ – planowana kwota dotacji do 105 000 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 790 000 zł;
- pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego itp. – planowana kwota dotacji do 50 000 zł;
- opieka nad dzieć§ mi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych– planowana kwota dotacji do 220 000 zł.

Inne zadania na rzecz osób najuboższych i potrzebujących:

- pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
- świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
- wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 17 000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

Uchwała Nr XVI/173/2007
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2008 roku.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

Mariusz Dobijański

Załącznik do
Uchwały Nr XVI/173/2007
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2008 roku obejmują:

1. Działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 160.000,00 zł.

2. Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 110.000,00 zł.

3. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 1.000.000,00 zł.

4. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego itp. – planowana kwota dotacji do 50.000,00 zł.

5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych – planowana kwota dotacji do 270.000,00 zł.

6. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 5.000,00 zł.

7. Świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 5.000,00 zł.

8. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów – planowana kwota dotacji do 17.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

Mariusz Dobijański

Uchwała Nr XXXIII/428/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2009 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Adam Bobryk

Załącznik do
Uchwały Nr XXXIII/428/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2008 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2009 roku obejmują:

1. Działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 235.600,00 zł.

2. Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 110.000,00 zł.

3. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 1.150.000,00 zł.

4. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 60.000,00 zł.

5. Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego – planowana kwota dotacji do 30.000,00 zł

6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych – planowana kwota dotacji do 300.000,00 zł.

7. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 6.000,00 zł.

8. Świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 6.000,00 zł.

9. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów – planowana kwota dotacji do 17.500,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Adam Bobryk
 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA