mopr.siedlce.pl  |   |  

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zadania zlecone

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. oraz w latach 2019 - 2022 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2018-10-09)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

Konkurs na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2014-11-24)

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2006r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2007r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2008r.

Uchwała w sprawie zadań priorytetowych 2009r.

 

ARCHIWUM

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. oraz w latach 2019 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2018-10-09)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór ofert i ramowe wzóry umów - rozporządzenie - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»
 Wyniki konkursu (2019-01-30) - pobierz»»

 


 

Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

 Ogłoszenie w sprawie konkursu - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2018 r. - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2018-02-08) - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2017-03-23) - pobierz»»

 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Ramowy wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. oraz w latach 2016 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. (2015-11-10)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty i ramowy wzór umowy - rozporządzenie - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór oświadczenie oferenta - pobierz»»

 Formularz sprawozdania - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2016 r. - pobierz»»

 Załącznik do Uchwały Nr XIII 147 2015 r. - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - pobierz»»

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej (2015-01-28) - pobierz»»

 


 

Zarządzenie w sprawie unieważnienia kokursu ofert na realizację w 2015 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych (2015-01-27)
 -
pobierz»»

 


Konkurs na realizację w 2015 r. oraz w latach 2015 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

(2014-11-24)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wzór oferty, umowy i sprawozdania - Dz U 2011 6 25
Wzór oświadczenia

Uchwały w sprawie zadań priorytetowych 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/585/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2006 roku.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację
w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

 

Załącznik do
Uchwały Nr XXXVI/585/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku obejmują:

1. Ustawowe zadania pomocy społecznej:

działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 130 000 zł;
zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 100 000 zł;
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 785 000 zł;
pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 10 000 zł;
zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców – planowana kwota dotacji do 310 800 zł.

2. Inne zadania na rzecz osób najuboższych i potrzebujących:

pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 3 500 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

 

Uchwała Nr XXXVIII/608/2005
Rady Miasta Siedlce
z dnia 27 października 2005 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/585/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku do Uchwały Nr XXXVI/585/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego posiłku – planowana kwota dotacji do 145 000 zł;”

2. Pkt 1 tiret 4 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 26 000 zł;”

3. Pkt 2 tiret 3 otrzymuje brzmienie:
„ ▪ wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 16 700 zł.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Przewodniczącego Rady Miasta
Wiceprzewodniczący

Henryk Niedziółka

Uchwała Nr XLVIII/735/2006
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2007 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski


Załącznik do
Uchwały Nr XLVIII/735/2006
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia.2006 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2007 roku obejmują:

Ustawowe zadania pomocy społecznej:

- działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 150 000 zł;
- zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić§ – planowana kwota dotacji do 105 000 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 790 000 zł;
- pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego itp. – planowana kwota dotacji do 50 000 zł;
- opieka nad dzieć§ mi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych– planowana kwota dotacji do 220 000 zł.

Inne zadania na rzecz osób najuboższych i potrzebujących:

- pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
- świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 3 500 zł;
- wspieranie bezpłatną żywnością organizacji pozarządowych oraz innych placówek i instytucji działających na rzecz najbiedniejszych, w szczególności poprzez przeprowadzanie zbiórek żywności – planowana kwota dotacji do 17 000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

inż. Wojciech Kudelski

Uchwała Nr XVI/173/2007
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2008 roku.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

Mariusz Dobijański

Załącznik do
Uchwały Nr XVI/173/2007
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2007 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2008 roku obejmują:

1. Działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 160.000,00 zł.

2. Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 110.000,00 zł.

3. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 1.000.000,00 zł.

4. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego itp. – planowana kwota dotacji do 50.000,00 zł.

5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych – planowana kwota dotacji do 270.000,00 zł.

6. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 5.000,00 zł.

7. Świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 5.000,00 zł.

8. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów – planowana kwota dotacji do 17.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

Mariusz Dobijański

Uchwała Nr XXXIII/428/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie określenia wykazu zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej
na realizację w 2009 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz zadań priorytetowych z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadania, o których mowa w § 1 mogą zostać zlecone:
1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej;
2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Adam Bobryk

Załącznik do
Uchwały Nr XXXIII/428/2008
Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 września 2008 roku

Zadania priorytetowe z zakresu pomocy społecznej na realizację w 2009 roku obejmują:

1. Działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – planowana kwota dotacji do 235.600,00 zł.

2. Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – planowana kwota dotacji do 110.000,00 zł.

3. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – planowana kwota dotacji do 1.150.000,00 zł.

4. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – planowana kwota dotacji do 60.000,00 zł.

5. Prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego – planowana kwota dotacji do 30.000,00 zł

6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych – planowana kwota dotacji do 300.000,00 zł.

7. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności poprzez prowadzenie łaźni – planowana kwota dotacji do 6.000,00 zł.

8. Świadczenie usług pralniczych – planowana kwota dotacji do 6.000,00 zł.

9. Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów – planowana kwota dotacji do 17.500,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Adam Bobryk
 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Refundacja podatku  VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r.
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA