mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Projekt "Stawiam na siebie!"

Projekt "Stawiam na siebie!"

Informacja o zrealizowanym projekcie "Stawiam na siebie!"

Galeria

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu SamopomocyProjekt "Stawiam na siebie!"

W ramach projektu pn. "Stawiam na siebie!" (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) wsparciem objętych zostanie 25 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej i nie pracują ze względu na opiekę nad dzieckiem lub niskie bądź zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. Wśród kobiet zakwalifikowanych do projektu 22 posiada status osoby bezrobotnej.

Wybór grupy docelowej poprzedzony był szczegółową diagnozą. Jak wynika ze statystyk PUP w Siedlcach pod koniec 2007 r. w populacji osób bezrobotnych dominowały kobiety, które stanowiły 59,3% ogółu bezrobotnych w mieście – 1969 osób, z kolei długotrwałym bezrobociem dotkniętych zostało 1547 osób (46,6% ogółu bezrobotnych miasta). Charakterystyczną cechą bezrobocia w mieście jest niski poziom wykształcenia osób zarejestrowanych w PUP. Osoby, dla których ww. czynnik jest zasadniczym powodem zmniejszenia ich szans na zatrudnienie, stanowiły w tym samym czasie 51,2% (wykształcenie poniżej średniego), z czego 45,2% to kobiety. W strukturze bezrobocia w Siedlcach niepokojącym elementem jest wysoki udział długotrwale bezrobotnych. Problem ten dotyczy w szczególności kobiet. W grupie osób bezskutecznie poszukujących pracy pow. 12 m-cy stanowiły one aż 66,8%. Zjawisko to jeszcze wyraźniej nakreśla się biorąc pod uwagę zarejestrowanych pow. 24 m-cy - 70,6%. Analizy PUP wskazują na pewną zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez zatrudnienia, w szczególności wśród kobiet. Kobiety w wykształceniem poniżej średniego stanowiły 59,0% ogółu długotrwale bezrobotnych kobiet. Wśród powodów trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy wymienia się postrzeganie kobiet jako pracowników mniej dyspozycyjnych (co wiąże się z koniecznością godzenia życia zawodowego i rodzinnego), niechęć pracodawców do zatrudniania młodych matek (wynikającą z ich zwiększonej absencji) i długotrwałą bierność zawodową (spowodowaną urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi), które często prowadzą do dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych oraz niewystarczającą bazę instytucjonalnej opieki na dziećmi, negatywnie wpływającą na mobilność zawodową kobiet.

W ramach działań na rzecz powrotu ww. grupy na rynek pracy przewidziano w ramach kontraktów socjalnych zastosowanie zestawu instrumentów o charakterze aktywizacyjnym. Sekwencje działań przewidziane w projekcie są indywidualnie zróżnicowane i dostosowane do potrzeb i predyspozycji każdego z uczestników. Przewiduje się m.in.
konsultacje doradcy zawodowego,
kursy podnoszące kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym np. sprzedawcy, obsługi kasy fiskalnej, obsługi komputera, obsługi nowoczesnego biura, księgowości, kadrowo - płacowy, prawa jazdy, florystyki, stylizacji paznokcia, wizażu, fryzjerstwa, cateringu, "sałatkowe szaleństwo",
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy obejmujące m.in. analizę SWOT własnej osoby, pisanie CV i listu motywacyjnego, poszukiwanie ofert pracy, dostosowywanie dokumentów aplikacyjnych do konkretnej oferty, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, symulacje rozmowy kwalifikacyjnej,
poradnictwo indywidualne i grupowe wraz z usługą w zakresie pielęgnacji i urody oraz usługą fryzjerską,
wykonanie badań na nosicielstwo,
organizację opieki nad dziećmi, w czasie zajęć przewidzianych w projekcie.
Informacja na temat realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu pn.: "Stawiam na siebie!"

W kwietniu 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przystąpił do realizacji projektu pn.: "Stawiam na siebie!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Wsparciem objęto 25 kobiet bezrobotnych bądź nieaktywnych na rynku pracy z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub niskie i zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. Wybór tej grupy społecznej poprzedzony został analizą sytuacji kobiet na siedleckim rynku pracy. Zauważono, że postrzeganie kobiet jako pracowników mniej dyspozycyjnych (co wiąże się z koniecznością godzenia życia zawodowego i rodzinnego), długotrwała bierność zawodowa (spowodowana urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi), które często prowadzą do dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych oraz niewystarczająca baza instytucjonalnej opieki nad dziećmi, negatywnie wpływają na mobilność zawodową kobiet, szczególnie kiedy samotnie wychowują dziecko. Biorąc pod uwagę powyższe, planując rodzaj wsparcia w ramach projektu, zadbano, aby oprócz kursów zawodowych w ofercie znalazły się także inne działania "pomocnicze", takie jak zorganizowanie opieki nad dziećmi, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, czy sfinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia. Ponadto postawiono na indywidualne podejście do każdej z osób zainteresowanej udziałem w projekcie i dostosowanie do niej konkretnych form wsparcia. Sposób przeprowadzenia rekrutacji (indywidualna rozmowa z kandydatem oraz wypełnienie przez niego ankiety rekrutacyjnej) pozwolił poznać faktyczne potrzeby osób zainteresowanych i uwzględnić w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania, propozycje i postulaty.

Planowanym efektem końcowym realizowanego projektu było podniesienie do końca 2008 roku poziomu aktywności społeczno – zawodowej u 25 kobiet z terenu Miasta Siedlce, w tym zwiększenie ich zdolności komunikacyjnych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zwiększenie szans na zatrudnienie.

Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów możliwe było dzięki skierowaniu do każdej z Uczestniczek instrumentów aktywnej integracji. Wśród nich ważną rolę odgrywały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które obejmowały m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Podczas zajęć z doradcą kompetencyjnym Uczestniczki dokonywały analizy swoich mocnych i słabych stron, poznawały swoje możliwości i zestawiały je z wymaganiami rynku pracy. Dzięki temu nabyły umiejętność wyszukiwania ofert pracy pod kątem posiadanych kwalifikacji, predyspozycji i umiejętności. Istotne w tym względzie były również spotkania Uczestniczek z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, który sporządził dla każdej osoby Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. W ramach projektu zorganizowane zostały kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe Beneficjentek. Kilku Paniom umożliwiono odbycie kursu prawa jazdy kat. B, inne ukończyły w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Siedlcach kurs "Sprzedawcy", "Obsługi komputera", "Manicure – pedicure", "Księgowości" i "Fryzjerstwa". Jednej z osób sfinansowano także pierwszy semestr dwuletniej szkoły na kierunku technik usług kosmetycznych. Na zakończenie Uczestniczki wzięły udział w warsztacie wykonywania ozdób świątecznych pod kątem dekorowania witryn sklepowych, podczas których mogły poznać najważniejsze zasady tworzenia kompozycji roślinnych i dekoracji wnętrz oraz uzyskać podstawowe informacje na temat projektowania i wykonywania aranżacji roślinnych. Podniesienie kompetencji życiowych realizowane było poprzez poradnictwo w zakresie wizażu i pielęgnacji urody połączone z usługą kosmetyczną oraz poradnictwo w zakresie pielęgnacji włosów i doboru fryzury (wraz z usługą fryzjerską).
W aktywizację społeczno – zawodową Uczestniczek projektu wpisywały się również prace społecznie – użyteczne, które większość Pań świadczyła na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych lub innych instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej.
Aby umożliwić uczestnictwo we wszystkich wyżej opisanych zajęciach zorganizowano i sfinansowano osobom, które we własnym zakresie nie mogły zapewnić opieki nad dziećmi, miejsce w przedszkolu bądź opiekunkę do dziecka. Z pewnością takie kompleksowe wsparcie nie byłoby możliwe bez środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podjęcie próby wyjścia na otwarty rynek pracy osób pozostających długo bez zatrudnienia jest bardzo trudne. Brak wykształcenia i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców, zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem pracy, niezaradność, czy „uzależnienie” od pomocy społecznej są bardzo trudną barierą do pokonania i wymagają szerszego wsparcia niż tylko kursy i szkolenia zawodowe. Tylko część osób nieaktywnych zawodowo ma trwałą i silną motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej i potrzebuje jedynie wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy. Mamy nadzieje, że projekt pn.: "Stawiam na siebie!" przyczynił się do osiągnięcia tego celu. Dla nas – osób współtworzących ten projekt, doświadczenia zdobyte podczas tych kilku miesięcy są również bardzo cenne i z pewnością zostaną wykorzystane w realizacji przyszłych przedsięwzięć, tak aby były one jeszcze bardziej skuteczne.

Dziękując za wspólnie spędzony czas, życzymy "Naszym Paniom" wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności!

Zespół projektowy
"Stawiam na siebie!"
 Galeria

     
     
     
 
     

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt